Venda de béns de l'Església Catòlica

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de venda de finca d'una Parròquia. Requisits per a l'alineació de béns d'entitats de l'Església Catòlica (béns d'una Parròquia, una Diòcesi o d'una entitat religiosa). Altres associacions religioses no catòliques.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Alineació de béns d'una parròquia o de la diòcesi
   • 2.1.1 El càrrec
   • 2.1.2 Condicions per a l'alienació
   • 2.1.3 Quanties
   • 2.1.4 Una norma de precaució
  • 2.2 Alienació de béns de persones jurídiques de dret canònic
  • 2.3 Alienació de béns d'associacions religioses no catòliques
  • 2.4 Beneficis fiscals
   • 2.4.1 Església catòlica
  • 2.5 Altres entitats religioses
  • 2.6 Temes generals
   • 2.6.1 Identificació del pagament
   • 2.6.2 La part proporcional de l'IBI
  • 2.7 Terrenys que confronten amb carreteres de l'Estat
  • 2.8 Finques llogades
 • 3 Jurisprudencia y Doctrina administrativa citadas
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part,

El senyor **, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI número *.

Intervé com a Rector, en nom i representació de la Parròquia Catòlica de * de *, entitat amb personalitat jurídica segons el dret canònic aplicable, amb NIF *.

Les seves facultats per a aquest acte resulten:

Opció 1.- Alienació fins a 150.000 Euros (inclosos).

De l'exercici del seu càrrec que per notorietat em consta ostenta i a més ho acredita amb el certificat expedit per *, la signatura del qual conec i legitimo (o està legitimada pel notari de *, Sr. *). Aquesta certificació queda unida a aquesta matriu.

Opció 2.- Alienació superior a 150.000 Euros i fins a 1.500.000 d'Euros (inclosos):

a).- De l'exercici del seu càrrec que, per notorietat, em consta ostenta i a més ho acredita amb el certificat expedit per *, la signatura del qual conec i legitimo (o està legitimada pel notari de *, Sr. *). Aquesta certificació queda unida a aquesta matriu.

b).- De l'autorització del Bisbe de la Diòcesi de *, segons certificat expedit per *, la signatura del qual conec i legitimo (o està legitimada notarialment). (Vegeu en el comentari altres opcions).

Opció 3.- Alienació superior a 1.500.000 euros:

Concorrerà el Bisbe de la diòcesi (per exemple: EL SENYOR *, major d'edat, Bisbe de la diòcesi de *, càrrec que per notorietat em consta exerceix i que concorre per tal de donar el seu consentiment a aquest acte) el Rector aportarà la pertinent certificació.

Les facultats del rector resulten:

a).- De l'exercici del seu càrrec que, per notorietat, em consta ostenta i a més ho acredita amb el certificat expedit per *, la signatura del qual conec i legitimo (o està legitimada pel notari de *, Sr. *.) Aquesta certificació queda unida a aquesta matriu.

b).- I de l'autorització de la Santa Seu que es farà referència i del consentiment de l'Ordinari del lloc.

(En tots els casos)

Assevera el Sr. * (el Rector) que les seves facultats i representació no li han estat revocades, suspeses ni limitades i que es troben en íntegra vigència i jo, el Notari, jutjo suficients per a poder alienar la finca que és objecte d'aquesta escriptura.

I d'altra part,

(exemple) Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i *, majors d'edat, * (professió o activitat), veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF números * i *.

Intervenen en nom propi.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil * (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.).

Conec a *, i identifico als altres compareixents pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura de COMPRAVENDA i EXPOSEN:

I.- La Parròquia de * és * propietària de la següent finca:

Quota de participació en el total immoble: *.

Inscrita al tom *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

TÍTOL: Divisió en règim de propietat horitzontal, formalitzada davant del notari de *, Sr. *, el dia *. Declarat el final d'obra, mitjançant Acta formalitzada el dia *, davant del notari de *, senyor *.

Valor: * euros.

LLiure d'arrendataris.

(Si és una entitat en PH):

DESPESES DE COMUNITAT.

(OPCIONS)

SI S'APORTA EL CERTIFICAT:

El/s transmitent/s declara/en trobar-se al corrent en el pagament de les despeses generals de la comunitat de propietaris.

I el/s transmitent/s em lliura/en certificat expedit per qui exerceix la secretaria de la comunitat, senyor *, amb el vistiplau del seu president Sr. *, el contingut de la qual és coincident amb la seva declaració; la part adquiridora l'accepta com a suficient a tots els efectes.

Així mateix, informo els atorgants sobre l'obligació de comunicar al secretari de la comunitat el canvi de titularitat i el seu domicili a efectes de comunicacions i de la responsabilitat solidària que pot afectar el transmitent pels deutes futurs amb la comunitat, si no es verifica l'esmentada comunicació.

SI NO S'APORTA CERTIFICAT:

El/s transmitent/s declara/en que la finca està al corrent en el pagament de les despeses generals de la comunitat de propietaris.

He sol·licitat, jo, el Notari, a la part transmetent, el pertinent certificat acreditatiu de l'estat de deutes amb la comunitat; manifesta no disposar-ne, i la part adquiridora el dispensa expressament de l'esmentada obligació, prèviament per mi advertits de la seva responsabilitat amb el mateix immoble adquirit per raó de les despeses comunes, ordinaris o extraordinaris, i pel fons de reserva, que corrresponguin a les quantitats degudes a la comunitat corresponents a l'anualitat en curs i als quatre anys immediatament anteriors, comptats de l'1 de gener al 31 de desembre, conforme al que es preveu en l'article 553-5 del Codi Civil de Catalunya).

Així mateix, informo les parts sobre l'obligació de comunicar al secretari de la comunitat el canvi de titularitat i de la responsabilitat solidària que pot afectar el/s transmitent/s pels deutes futurs amb la comunitat, si no es verifica l'esmentada comunicació.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 200)}} i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 200) i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats)

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el notari en forma telemàtica.

En totes dues subopcions (a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

Jo, el notari, procediré a indicar la manca de referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Discrepàncies: En finques que estiguin en règim de propietat horitzontal no hi ha obligació notarial de notificar la discrepància; en les altres finques si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre s'indicarà aquest fet, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa el art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària).

En realitat són molts els supòsits que cal indicar a l'escriptura: que hi hagi coincidència de superfície i veïns entre el Cadastre, el Registre i la realitat i ja consti en el Registre la coordinació gràfica o que no consti (i podrà sol·licitar-se o no); que no concordi la superfície cadastral i/o els veïns amb la realitat i el que consta en el Registre, coneixent-se o desconeixent-se com és el real, per la qual cosa en aquest últim cas no pot iniciar-se ja el procediment pertinent per obtenir l'amb concordança; si la real es coneix i coincideix amb la cadastral i hi ha una diferència de superfície inferior al 10% es pot sol·licitar la major cabuda a l'empara de l'art. 201.3 de la LH, però, si supera el 10%, haurà d'informar-se als atorgants del procediment de l'art. 201.1 de la LH (que podran iniciar seguidament o no fer-ho); si la superfície real és la registral i no la cadastral...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA