Escriptura declarant la unipersonalitat sobrevinguda d'una S.A.

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura declarant la unipersonalitat sobrevinguda d'una societat anònima. Mitjans de justificació.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
  • 1 Nota
  • 2 Model d'escriptura
  • 3 Comentari
    • 3.1 Normes
    • 3.2 Doctrina de la DGRN
  • 4 Doctrina Administrativa citada
  • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El SENYOR *, (és preferible fer constar data de naixement per a facilitar la confecció de l'índex), major d'edat, de nacionalitat *, * (professió o activitat), amb domicili a *, exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil "* SOCIETAT ANÒNIMA", amb domicili a *; constituïda per temps indefinit en escriptura atorgada el dia *, davant del notari de *, Sr. *; adaptats els seus estatuts a la legislació vigent en escriptura atorgada, davant meu, el dia *. Inscrita al Registre Mercantil de *, al volum *, foli *, full *, inscripció *ª. CIF A-.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar pel compareixent que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas).'

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten del seu càrrec d'administrador únic (indicar, si escau, les altres possibilitats: mancomunats, solidari, secretari o sotssecretari del consell d'administració, conseller especialment facultat, etc.) de la societat, nomenat, pel termini indefinit, (o per * anys) a l'escriptura de constitució social (o per acord de la junta general de *, elevat a públic en l'escriptura atorgada el dia *, davant del notari de *, senyor *), nomenament que va causar la inscripció * al Registre Mercantil.

Així resulta de la primera còpia de l'esmentada escriptura que tinc a la vista i que va causar la inscripció * al Registre Mercantil.

Manifesta el compareixent que les seves facultats per a aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència. I jo, el notari, considero suficients les referides facultats per a poder declarar la unipersonalitat de la societat que representa.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat i té, a judici meu, segons intervé, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta DECLARACIÓ D'UNIPERSONALITAT SOBREVINGUDA i DIU:

Que declara que la societat que representa ha adquirit la condició d'unipersonal.

La identitat del soci únic és la següent (detallar dades del soci únic, segons sigui persona física o jurídica, conforme a l'art. 38 del Reglament del Registre Mercantil)

L'acte jurídic que ha ocasionat la unipersonalitat ha estat '*'exemple: escriptura de compra autoritzada pel notari de *, Sr. *, el dia *, en la qual l'expressat soci únic, que ja era titular de * accions, ha adquirit la resta de les accions de la companyia; donació... herència, etc.)

El Sr. compareixent m'exhibeix:

Opció 1.- Si es tracta d'accions nominatives.

Sub opcions: Una de les tres següents:

-. El Llibre Registre de les accions de la societat on comprovo la titularitat del soci únic.

-. Testimoni notarial del Llibre Registre d'accions, que deixo unit a aquesta matriu.

-. Certificat del Llibre Registre d'accions, expedit per l'administrador únic * (o solidari, els mancomunats, etc.) la firma del qual firma legitimo, certificat que deixo unit a aquesta matriu.

Opció 2.- Si es tracta d'anotacions en compte.

Certificat expedit per l'entitat encarregada de portar el Registre comptable d'anotacions en compte, (forma en què actualment està representat el capital social), certificat, amb firmes legitimades, que deixo unit a aquesta matriu.

Opció 3.- Si es tracta d'accions al portador.

Sub opcions: Una de les tres següents:

-. Els títols representatius de la totalitat de les accions de la societat.

-. Els resguards provisionals de les accions.

-. Manifesta l'atorgant, sota la seva responsabilitat, que no s'han emès ni els títols ni els resguards provisionals, i que el títol/s que justifica/quen l'adquisició del soci únic és/són el/els següent/s (detallar).

Així ho diu i atorga, sol·licitant la pertinent constància registral.

PRESENTACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part interessada, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica al Registre Mercantil corresponent. (Indiqueu si el presentador és el notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part interessada, i fetes les advertències expresses, no es procedirà a la presentació telemàtica ni per tele-fax d'aquesta escriptura al Registre Mercantil, d'acord amb el que disposa el número 3 de l'article 249 del Reglament notarial.

ADVERTÈNCIA REGISTRAL:

Queda informat el compareixent que, per tal de poder inscriure en el Registre Mercantil els actes formalitzats en la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA