Escriptura de pèrdua de la unipersonalitat d'una S. A.

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura declarant la pèrdua del caràcter d'unipersonal d'una societat anònima.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
  • 1 Nota
  • 2 Model d'escriptura
  • 3 Comentari
    • 3.1 Notes
  • 4 Model de certificat acreditant la pèrdua de la unipersonalitat
  • 5 Doctrina Administrativa citada
  • 6 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR  *, major d'edat, (és preferible fer constar data de naixement per a facilitar la confecció de l'índex), * (professió o activitat), de nacionalitat i residència espanyoles, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil «*», SOCIETAT LIMITADA, amb domicili a *; constituïda, per temps indefinit, en escriptura atorgada davant del notari de *, Sr. *, el dia *. (esmentar els altres títols escaients, com l'adaptació, canvi de domicili, etc.) Inscrita al Registre Mercantil de *, al volum *, llibre *, full *, inscripció *. CIF B-*.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (Ës procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar pel compareixent que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas).'

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten:

1.- Del seu càrrec d'administrador únic (indicar, si escau, les altres possibilitats: mancomunats, solidari, secretari o sotssecretari del consell d'administració, conseller especialment facultat, etc.) de la societat, nomenat, pel termini indefinit, (o per * anys) a l'escriptura de constitució social (o per acord de la junta general de *, elevat a públic en l'escriptura atorgada el dia *, davant del notari de *, senyor *), nomenament que va causar la inscripció * al Registre Mercantil.

Així resulta de la primera còpia de l'esmentada escriptura que tinc a la vista i que va causar la inscripció * al Registre Mercantil.

Manifesta el compareixent que les seves facultats per a aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència. I jo, el notari, considero suficients les referides facultats per a poder declarar la unipersonalitat de la societat que representa.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat i té, a judici meu, segons intervé, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta declaració de PÈRDUA D'UNIPERSONALITAT i DIU:

Que declara que la societat que representa ha perdut la condició d'unipersonal.

La identitat del soci únic era: * (indicar la identitat, segons l'article 38 del RRM).

L'acte jurídic que ha ocasionat aquesta pèrdua d'unipersonalitat ha estat * (EXEMPLE: La compravenda d'accions formalitzada davant meu, avui mateix, en la qual el Sr. *, titular de la totalitat de les accions socials ha venut * accions al Sr. *; o el títol d'herència, llegat, etc.). Les dades del nou/s soci/s són: * ....

El compareixent exhibeix:

Opció 1.- Si es tracta d'accions nominatives.

Sub opcions: Una de les tres següents:

-. El Llibre Registre de les accions de la societat on comprovo la titularitat del soci únic.

-. Testimoni notarial del Llibre Registre d'accions, que deixo unit a aquesta matriu.

-. Certificat del Llibre Registre d'accions, expedit per l'administrador únic * (o solidari, els mancomunats, etc.) la firma del qual firma legitimo, certificat que deixo unit a aquesta matriu.

Opció 2.- Si es tracta d'anotacions en compte.

Certificat expedit per l'entitat encarregada de portar el Registre comptable d'anotacions en compte, (forma en què actualment està representat el capital social), certificat, amb firmes legitimades, que deixo unit a aquesta matriu.

Opció 3.- Si es tracta d'accions al portador.

Sub opcions: Una de les tres següents:

-. Els títols representatius de la totalitat de les accions de la societat.

-. Els resguards provisionals de les accions.

-. Manifesta l'atorgant, sota la seva responsabilitat, que no s'han emès ni els títols ni els resguards provisionals, i que el títol/s que justifica/quen l'adquisició del soci únic és/són el/els següent/s (detallar).

Així ho diu i atorga, sol·licitant la pertinent constància registral.

PRESENTACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part interessada, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica al Registre Mercantil corresponent. (Indiqueu si el presentador és el notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part interessada, i fetes les advertències expresses, no es procedirà a la presentació telemàtica ni per tele-fax...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA