Escriptura de transacció per tal d'evitar un plet

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura per la qual s'evita un possible plet, en haver-hi controvèrsia, discussió o qualsevol disparitat entre les parts, pactant una transacció.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Forma i objecte de la transacció
  • 2.2 Casos en els quals la transacció no és possible
  • 2.3 Transacció i els tercers
  • 2.4 Límits de la transacció
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part,

(exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi (o en nom i ....)

I de l'altra:

(exemple) Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i *, majors d'edat, * (professió o activitat), veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF números * i *.

Intervenen en nom propi.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil català. (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.)

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal.

Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura de TRANSACCIÓ I PACTES COMPLEMENTARIS I EXPOSEN:

I.- El senyor *** va interposar un plet civil davant del Jutjat de ***, expedient número ***, essent la qüestió en controvèrsia la que consta a la demanda presentada, a la qual les parts es remeten i que en síntesis és la següent:

(Detall de l'objecte del litigi o reclamació.)

II. L?estat actual del procediment és el següent: (Primera Instància, Audiència, etc. I fase del procés).

III. Que ambdues parts han decidit posar de forma definitiva fi a la qüestió litigiosa abans expressada y ho porten a efecte mitjançant la present Transacció que ara es formalitza, de tal manera que:

a).- PACTEN posar fi al litigi interposat mitjançant el següent:

(Detall del pacte aconseguit, que pot implicar el cobrament i recíproc pagament de quantitats en efectiu, la transmissió d'una finca o determinats béns (ull viu en matèria de Plus Vàlua); el reconeixement d'una titularitat, l'atorgament d'un nou contracte si es discutia l'abast o qualsevol altre acord que s'hagi adoptat que s?haurà de detallar).

b).- Amb el que s'ha pactat, el senyor *** s?obliga a posar fi al plet interposat a què es refereix l?Expositiu I d?aquesta escriptura, donant immediatament les pertinents instruccions al seu Lletrat i Procurador per a desistir del procediment.

c).- Les despeses del litigi seran satisfetes per * i els derivats de la present escriptura seran satisfets per *.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la part atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i en particular, i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentació de la documentació a liquidació dintre termini i, en general, de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte material, formal i sancionador i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu)

I DONO FE del seu contingut.

Comentari Forma i objecte de la transacció

No existeix cap precepte sobre la forma de la transacció, però precisament per la seva importància i transcendència sembla oportú aconsellar que es doni claredat i fixesa al convingut, i per tant el procedent, si és important el litigi, és formalitzar la transacció en escriptura pública. Cosa diferent és la conciliació per aconseguir un acord.

Per mitjà de la transacció s'evita (cas d'aquest Formulari) o es posa fi a un litigi (hi ha formulari específic).

Mitjançant una transacció, recorda la Resolució de la DGRN de 21 de setembre de 2018, [j 1] de conformitat amb les previsions del Codi Civil (article 1809) i de la Llei d'Enjudiciament Civil, les parts poden posar fi al procediment iniciat o eviten la seva iniciació mitjançant un acord transaccional.

Com són innombrables les controvèrsies per raons contractuals (comunitat en propietat horitzontal, temes arrendaticis, contractació en general) o per temes successoris (com a reclamació de la legítima o altres drets legals), per responsabilitat extracontractual, accidents, deutes, injúries i ofenses, etc. etc. innombrables són també les maneres d'enfocar la transacció: Exemples:: S'accepta la pretensió d'una part la qual a canvi compensa amb un donar o un fer a l'altra part, o ambdues parts redueixen parcialment les seves pretensions, o modifiquen íntegrament la seva relació en controvèrsia per una nova,, etc. En definitiva per aquest contracte, com diu el Codi Civil en el seu art. 1.809 donen, prometen o retenen cadascuna de les parts alguna cosa evitant el plet o posant fi a aquest.

Segons els pactes serà procedent en la mateixa escriptura o en escriptura separada, amb referència a la transacció o sense, formalitzar el convingut (Exemple: transmetre una finca, satisfer una quantitat, atorgar un nou contracte que deixi sense efecte l'anterior o s'adopti com a novació simplement modificativa i no extintiva, etc.)

En tot cas, com diu la Sentencia nº 681/2011 de TS, Sala 1ª, civil, 13 d'octubre de 2011 [j 2] la transacció és un negoci de fixació o accertamento.

Segons la Sentencia nº 540/2010 de TS, Sala 1a, civil, 26 de novembre de 2010: [j 3]

en el cas del mandat per transigir és necessari que s'especifiqui amb...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA