Testament vital de persona que declara professar la religió cristiana

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de testament vital que atorga una persona que vol fer declaracions religioses.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Model

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, capacitat legal i legitimació, per atorgar el present testament vital i DIU:

1er.- Que va néixer a * el *; que té la targeta sanitària número *. Telèfon *

2on.- Que s'acull a allò que disposa la Llei 21/2000 de 29 de desembre de Catalunya amb l'objectiu d'atorgar aquest document de conformitat amb les següents CLÀUSULES:

PRIMERA.- Considera que la vida en aquest món és un do i una benedicció de Déu, però no és el valor absolut. Conscient que la mort és inevitable i que posa fi a l'existència terrenal, però que des de la fe, obre el camí a la Vida que no s'acaba, prop de Déu, és la seva voluntat rebre ajuda per assumir cristianament i humanament la seva pròpia mort i desitja poder-se preparar per a aquest esdeveniment final de la seva existència, en pau i amb el consol de la seva fe cristiana.

SEGONA.- Si per qualsevol tipus d'accident o malaltia li resultés impossible a l'atorgant d'expressar la seva voluntat entorn dels tractaments mèdics que li fossin aplicables, desitja i demana que la present escriptura sigui tinguda com a expressió anticipada de la seva voluntat que presta en aquest acte de manera conscient i lliure.

TERCERA.- Si per qualsevol tipus d'accident o malaltia arribés l'atorgant a trobar-se en situació crítica irrecuperable, entenent per tal el supòsit en el qual, de conformitat amb els coneixements científics existents en aquell moment, resultés que no és possible la seva íntegra recuperació, és la seva voluntat que no se'l mantingui artificialment amb vida per mitjà de tractaments desproporcionats o extraordinaris, com tècniques de suport vital, fluids intravenosos, fàrmacs o alimentació artificial.

QUARTA.- És voluntat de l'atorgant que no se li apliqui l'eutanàsia activa, però que no se li perllongui de forma abusiva i irracional el procés natural de la seva mort. Constitueix el seu desig i demana que se li subministrin els fàrmacs o tractaments necessaris a fi de pal·liar el sofriment físic o psíquic causat per la seva eventual malaltia o les seves seqüeles, encara que això impliqui escurçar-li la vida.

CINQUENA.- Per al cas que els professionals que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA