Testament en què es nomena hereus els fills i es llega al consort l'usdefruit universal i el ple domini dels saldos. DRET CATALÀ

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
Actualizado a:Marzo 2021
RESUMEN

Model de testament en el qual el testador llega al consort el ple domini de saldos i l'usdefruit de la resta de béns i nomena hereus els fills.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model de testament d'un home
 • 2 Model de testament d'una dona
 • 3 Comentari
  • 3.1 En general
  • 3.2 Usdefruit universal i llegítima
  • 3.3 Normes generals sobre la llegítima
  • 3.4 Revocació en cas de trencament de la relació conjugal o de parella
  • 3.5 El testament
  • 3.6 Revocació i testament posterior
  • 3.7 Exactitud i precisió de tot testament
  • 3.8 Testaments especials a Catalunya
 • 4 Legislación citada
 • 5 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
Model de testament d'un home

NÚMERO

(Lloc), a * quarts de * del matí (o de la tarda) del dia * de dos mil *.

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El senyor *, major d'edat, casat, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI número *, vigent.

De veïnatge civil català.

El conec (o identifico el compareixent pel seu document nacional d'identitat); a judici meu, té aptitud mental i la capacitat legal necessària per a testar i, prèvia manifestació del seu desig, passo a redactar el present testament, seguint les seves instruccions verbals i de conformitat amb les següents CLÀUSULES:

PRIMERA: Declara que és natural de *, on nasqué el dia *; és fill dels consorts *; casat amb la senyora *, únic matrimoni contret, del qual té * fills anomenats *.

SEGONA: Assigna el llegat de llegítima a les persones que hi tinguin dret, d'acord amb la legislació civil catalana i especialment als anomenats fills seus.

TERCERA: Llega a la seva esposa:

a).- El ple domini del metàl·lic i saldos del testador en qualsevol compte o llibreta, títols, accions, fons d'inversió i altres actius financers.

b).- L'usdefruit vitalici de la resta dels seus béns, sense l'obligació de formalitzar inventari o prestar fiança.

QUARTA: Nomena hereus universals, lliures i per iguals parts els seus fills * i *.

Substitueix, per la vulgar, a cada fill, pels seus respectius descendents, per estirps; ordena, si fa el cas, el dret d'acréixer.

CINQUENA: Revoca tota disposició de darrera voluntat anterior a aquesta.

Així ho atorga.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al compareixent que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del Protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de Llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.

He llegit al testador aquest testament en veu alta, després d'advertir-lo del dret a llegir-lo ell mateix, del qual no fa ús, i, un cop assabentat, dóna conformitat plena al text i el firma.

Jo, el Notari, DONO FE que conec a l'atorgant (o que l'atorgant ha estat legalment identificat), que s'ha observat la unitat de l'acte, que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada del testador, que s'han observat totes les altres formalitats de la llei i del contingut total d'aquest instrument públic, estès dos folis de paper notarial, número * i el següent (o l'anterior) en ordre correlatiu.

Model de testament d'una dona

NÚMERO

(Lloc), a * quarts de * del matí (o de la tarda) del dia * de dos mil *.

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

La senyora *, major d'edat, casada, veïna de *, amb domicili a * . Exhibeix DNI número *.

De veïnatge civil català.

La conec (o identifico la compareixent pel seu document nacional d'identitat); a judici meu, té aptitud mental i la capacitat legal necessària per a testar i, prèvia manifestació del seu desig, passo a redactar el present testament, seguint les seves instruccions verbals i de conformitat amb les següents CLÀUSULES:

PRIMERA: Declara que és natural de *, on nasqué el dia *; és filla dels consorts *; casada amb el senyor *, únic matrimoni contret, del qual té * fills anomenats *.

SEGONA: Assigna el llegat de llegítima a les persones que hi tinguin dret, d'acord amb la legislació civil catalana i especialment als anomenats fills seus.

TERCERA: Llega al seu espòs:

a).- El ple domini del metàl·lic i saldos de la testadora en qualsevol compte o llibreta, títols, accions, fons d'inversió i altres actius financers.

b).- L'usdefruit vitalici de la resta dels seus béns, sense l'obligació de formalitzar inventari o prestar fiança.

QUARTA: Nomena hereus universals, lliures i per iguals parts els seus fills * i *.

Substitueix, per la vulgar, a cada fill, pels seus respectius descendents, per estirps; ordena, si fa el cas, el dret d'acréixer.

CINQUENA: Revoca tota disposició de darrera voluntat anterior a aquesta.

Així ho atorga.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la compareixent que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del Protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de Llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.

He llegit a la testadora aquest testament en veu alta, després d'advertir-la del dret a llegir-lo ella mateixa, del qual no fa ús, i, un cop assabentada, dóna conformitat plena al text i el firma.

Jo, el Notari, DONO FE que conec a l'atorgant (o que l'atorgant ha estat legalment identificada), que s'ha observat la unitat de l'acte, que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de la testadora, que s'han observat totes les altres formalitats de la llei i del contingut total d'aquest instrument públic, estès dos folis de paper notarial, número * i el següent (o l'anterior) en ordre correlatiu.

Comentari En general

Model normal de testament a favor de l'esposa i fills, amb substitució vulgar.

Es tracta d'un testament de persona casada amb fills, en el qual es llega a l'espòs/osa la participació del testador en els saldos de comptes i llibretes i fons d'inversió, a més de l'usdefruit vitalici de la resta dels béns de l'herència.

Cal observar que, d'acord amb la normativa legal i fiscal, si al consort se li llega únicament l'usdefruit universal, i encara que els comptes o llibretes figurin a nom de tots dos, en faltar un d'ells, els saldos no passen automàticament al supervivent (tindrà dret només als interessos de la part dels saldos del difunt). A la pràctica, els problemes es produeixen amb els fons d'inversió i, si escau, amb les accions o valors, que es poden incloure en el llegat al consort.

És freqüent, per tant, l'errada (en la qual incorren moltes persones), consistent a creure que, quan en un compte o llibreta s'inclou com a cotitular el consort, un familiar o amic, aquest és el que rebrà el saldo de la llibreta o compte en morir el testador cotitular. És el cas de molts pares que van obrint llibretes a nom d'ells i de cada fill, pensant que, en morir, cada fill rebrà precisament el saldo de la seva Llibreta, és a dir, aquella de la qual el fill és respectivament titular. També passa, i amb importants conseqüències, amb persones sense descendents que tenen una llibreta a nom del testador i de cada nebot.

Més encara, també és freqüent creure que pel fet de figurar com a cotitular d'una llibreta estem davant una donació de la part corresponent al seu saldo: així, si un pare obre la llibreta o compte a nom d'ell i d'un fill, aquest pretén que una meitat del saldo ja li ha estat donada en vida.

La Sentència del T.S. de 21 de juliol de 2003 [j 1] decideix que un dipòsit bancari a nom de diverses persones no suposa, per aquest fet, una donació si no hi ha acceptació formal pel donatari; el simple fet d'haver facilitat el presumpte donatari el seu nom i cognoms, la data de naixement, el NIF, etc. no suposa que hi hagi donació ni acceptació, ja que són fets imprecisos i propensos a equivocació (moltes vegades es tracta només, en termes senzills, de permetre al cotitular que pugui anar al banc o caixa a treure diners); un fet que l'Alt Tribunal va tenir present va ser que la llibreta va continuar en poder de l'autèntic titular. I aquest és un fet freqüent i diari.

Usdefruit universal i llegítima

Un problema freqüentment plantejat és si l'usdefruit universal perjudica la legítima. Observem que es pot adquirir l'usdefruit per testament, pacto capitular o també tractar-se de l'usdefruit universal que al consort vidu li correspon en la successió intestada del seu consort o convivent.

Vegem el que disposa el LLIBRE QUART DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA (vigent a partir de l'1 de gener de 2009, i que deroga el Codi de Successions de Catalunya):

El tema està ara resolt:

Per a la successió intestada, tenim l'article 442-4 del Codi Civil de Catalunya (CCCat.):

«1. L'usdefruit universal del cònjuge o del convivent en parella estable s'estén a les llegítimes, però no als llegats ordenats en codicil, a les atribucions particulars ordenades en pacte successori a favor d'altres persones ni a les donacions per causa de mort. 2. Si el cònjuge vidu o el convivent en parella estable supervivent concorre a la successió amb hereus menors d'edat dels quals és representant legal, pot exercir llur representació per a l'acceptació de l'herència, sense que calgui la intervenció d'un defensor judicial, i adjudicar-se l'usdefruit universal. 3. L'usdefruit universal s'extingeix per les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA