Testament llegant béns que el testador ha heretat. Dret català

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de testament en el qual es lleguen als familiars els béns que el testador va adquirir per herència dels seus ascendents i de la resta és nomena hereu el consort. No hi ha legitimaris.

 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA: és procedent indicar que cap dels articles del CCCat. que literalment es transcriuen en aquest tema no ha estat modificat per la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, en vigor l'1 de gener de 2018.

Contenido
 • 1 Model de testament d'un home
 • 2 Model de testament d'una dona
 • 3 Comentari
  • 3.1 El testament
  • 3.2 Revocació i testament posterior
  • 3.3 Testaments especials a Catalunya
 • 4 Legislación citada
 • 5 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
Model de testament d'un home

NÚMERO

(Lloc), a * quarts de * del matí (o de la tarda) del dia * de dos mil *.

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El senyor *, major d'edat, * (solter, vidu, divorciat, etc.), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI número *, vigent.

De veïnatge civil català.

El conec (o identifico el compareixent pel seu document nacional d'identitat); a judici meu, té aptitud mental i la capacitat legal necessària per a testar i, prèvia manifestació del seu desig, passo a redactar el present testament, seguint les seves instruccions verbals i de conformitat amb les següents CLÀUSULES:

PRIMERA: Declara que és natural de * (*), on nasqué el dia * de * de *; fill dels consorts * i *, casat amb la senyora *, únic matrimoni contret; no té descendència.

SEGONA: Assigna el llegat simple de llegítima a les persones que hi tinguin dret de conformitat amb la legislació civil catalana.

TERCERA: Llega les finques rústiques o participacions indivises d'elles que el testador hagi adquirit per herència paterna, amb els seus edificis i elements de la forma següent: l'usdefruit vitalici a la seva esposa * i la nua propietat correlativa als germans del testador, * i *, i a parts iguals, substituint, per la vulgar, a aquests pels seus fills respectius a parts iguals.

QUARTA: Llega les finques rústiques o participacions indivises d'elles que el testador hagi adquirit per herència materna, amb els seus edificis i elements de la forma següent: l'usdefruit vitalici a la seva esposa * i la nua propietat correlativa a la germana del testador *, substituïda, per la vulgar, pels fills d'aquesta, a parts iguals.

CINQUENA: Nomena i institueix hereva universal i lliure la seva esmentada esposa Sra. *.

La substitueix per la vulgar, per al cas de premoriència i altres legals, en la forma següent:

En una meitat indivisa, pels germans de l'esposa del testador, * i *, a parts iguals, amb substitució també vulgar, a favor dels respectius fills d'aquests, a parts iguals.

I en l'altra meitat indivisa, per les germanes del testador, * i *, a parts iguals, amb substitució vulgar a favor dels respectius fills d'aquestes, a parts iguals.

SISENA: Revoca qualsevol altra disposició d'última voluntat atorgada amb anterioritat a aquest testament.

Així ho atorga.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al compareixent que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del Protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de Llei, hi tinguin dret. Fetes les pertinents advertències.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.

He llegit al testador aquest testament en veu alta, després d'advertir-lo del dret a llegir-lo ell mateix, del qual no fa ús, i, un cop assabentat, dóna conformitat plena al text i el firma.

Jo, el Notari, DONO FE que conec a l'atorgant (o que l'atorgant ha estat legalment identificat), que s'ha observat la unitat de l'acte, que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada del testador, que s'han observat totes les altres formalitats de la Llei i del contingut total d'aquest instrument públic, estès dos folis de paper notarial, número * i el següent (o l'anterior) en ordre correlatiu.

Model de testament d'una dona

NÚMERO

(Lloc), a * quarts de * del matí (o de la tarda) del dia * de dos mil *.

DAVANT MEU, *...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA