Testament hereu el consort i hi ha fills. Dret català

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de testament en el qual el testador nomena hereu el seu consort i llega la llegítima als seus fills.

 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA: és procedent indicar que cap dels articles del CCCat. que literalment es transcriuen en aquest tema no ha estat modificat per la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, en vigor l'1 de gener de 2018.

Contenido
 • 1 Model de testament d'un home
 • 2 Model de testament d'una dona
 • 3 Comentari
  • 3.1 Normes generals sobre la llegítima
  • 3.2 Protecció registral de la llegítima
  • 3.3 El testament
  • 3.4 Revocació i testament posterior
  • 3.5 Exactitud i precisió de tot testament
  • 3.6 Testaments especials a Catalunya
 • 4 Legislación citada
 • 5 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
Model de testament d'un home

NÚMERO

(Lloc), a * quarts de * del matí (o de la tarda) del dia * de dos mil *.

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El senyor *, major d'edat, casat, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI número *.

De veïnatge civil català.

El conec (o identifico el compareixent pel seu document nacional d'identitat); a judici meu, té aptitud mental i la capacitat legal necessària per a testar i, prèvia manifestació del seu desig, passo a redactar el present testament, seguint les seves instruccions verbals i de conformitat amb les següents CLÀUSULES:

PRIMERA: Declara que és natural de * (*), on nasqué el dia * de * de 19**; fill dels consorts * i *, casat amb la senyora *, únic matrimoni contret, del qual té * fills anomenats *.

SEGONA: Assigna el llegat simple de llegítima a les persones que hi tinguin dret de conformitat amb la legislació civil catalana i especialment als seus anomenats fills o descendents d'aquests, en el seu cas.

TERCERA: Nomena i institueix hereva universal i lliure la seva esposa senyora *.

La substitueix, per la vulgar, per al cas de premoriència i altres causes legals pels seus esmentats fills, a parts iguals, els que substitueix, també per la vulgar, per la seva respectiva descendència per estirps, ordenant, si és el cas, el dret d'acréixer.

QUARTA: Revoca qualsevol altra disposició de darrera voluntat atorgada amb anterioritat a aquest testament.

Així ho atorga.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al compareixent que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del Protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de Llei, hi tinguin dret. Fetes les pertinents advertències.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.

He llegit al testador aquest testament en veu alta, després d'advertir-lo del dret a llegir-lo ell mateix, del qual no fa ús i, un cop assabentat, dóna conformitat plena al text i el firma.

Jo, el Notari, DONO FE que conec a l'atorgant (o que l'atorgant ha estat legalment identificat), que s'ha observat la unitat de l'acte, que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada del testador, que s'han observat totes les altres formalitats de la Llei i del contingut total d'aquest instrument públic, estès dos folis de paper notarial, número * i el següent (o l'anterior) en ordre correlatiu.

Model de testament d'una dona

NÚMERO

(Lloc), a * quarts de * del matí (o de la tarda) del dia * de dos mil *.

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

La senyora *, major d'edat, casada, veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI número *.

De veïnatge civil català.

La conec (o identifico la compareixent pel seu document nacional d'identitat); a judici meu, té aptitud mental i la capacitat legal necessària per a testar i, prèvia manifestació del seu desig, passo a redactar el present testament, seguint les seves instruccions verbals i de conformitat amb les següents CLÀUSULES:

PRIMERA: Declara que és natural de *, on nasqué el dia *; és filla dels consorts *; casada amb el senyor *, únic matrimoni contret, del qual té * fills anomenats *.

SEGONA: Assigna el llegat de llegítima a les persones que hi tinguin dret, d'acord amb la legislació civil catalana i especialment als anomenats fills seus.

TERCERA: Nomena i institueix hereu universal i lliure el seu espòs senyor *.

El substitueix, per la vulgar, per al cas de premoriència i altres causes legals pels seus esmentats fills, a parts iguals, els que substitueix, també per la vulgar, per la seva respectiva descendència per estirps, ordenant, si és fa el cas, el dret d'acréixer.

QUARTA: Revoca tota disposició de darrera voluntat anterior a aquesta.

Així ho atorga.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament la compareixent que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del Protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de Llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.

He llegit a la testadora aquest testament en veu alta, després d'advertir-la del dret a llegir-lo ella mateixa, del qual no fa ús i, un cop assabentada, dóna conformitat plena al text i el firma.

Jo, el Notari, DONO FE que conec a l'atorgant (o que l'atorgant ha estat legalment identificada), que s'ha observat la unitat de l'acte, que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de la testadora, que s'han observat totes les altres formalitats de la llei i del contingut total d'aquest instrument públic, estès dos folis de paper notarial, número * i el següent (o l'anterior) en ordre correlatiu.

Comentari

Model normal de testament en què es llega la llegítima als fills i en què es nomena hereu el consort.

En el present cas, el cònjuge supervivent, que ha estat nomenat hereu universal, haurà de satisfer la llegítima dels fills si se l'hi obliga; en aquest sentit, cal recordar que els legitimaris seran titulars d'un dret de crèdit que es concretarà no en béns determinats, sinó, com és regla general en el dret català, en un valor patrimonial.

Normes generals sobre la llegítima

1.- Llegítima: A Catalunya la llegítima és una quarta part de l'herència, (segons les regles de l'art. 451-5 del «Codi Civil de Catalunya» en part modificat per la llei 6/2015, del 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya, i és un dret a obtenir en la successió del causant un valor patrimonial (art. 451-1 del «Codi Civil de Catalunya» i que no grava els béns immobles en el Registre de la Propietat, al configurar-se com un simple dret de crèdit.

2.- Són legitimaris:

-. En primer lloc: tots els fills del causant, per parts iguals; els fills premorts, els desheretats justament, els declarats indignes i els absents són representats pels seus respectius descendents per estirps.

Respecte als fills adoptats del cònjuge o de la persona amb qui l'adoptant conviu en relació de parella amb caràcter estable,

«l'adoptat no és legitimari del progenitor d'origen substituït per l'adopció i, si aquest ha mort, tampoc no ho és, per dret de representació, en la successió dels ascendents d'aquest. La mateixa regla s'aplica en l'adopció d'orfes per parents dins del quart grau respecte a la successió dels ascendents de la branca familiar en què no s'ha produït l'adopció».

-. Mancant descendents que li sobrevisquin, tenen dret a la legítima els progenitors per meitat; només els pares, no els altres ascendents. No la tenen els progenitors si hi ha descendents desheretats justament o declarats indignes. Si només sobreviu un dels pares, aquest tindrà dret a tota la legítima, el mateix que si un d'ells ha estat desheretat justament o declarat indigne (art. 451-4 del Codi Civil de Catalunya).

3.- Quantia: Una quarta part del valor de l'herència, però s'ha de sumar el relictum i el donatum computable, amb la novetat que només es computen les donacions dels últims deu anys o les imputables a la llegítima qualsevol que sigui la seva data i valorant-se, en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA