Subhasta extrajudicial instada pel creditor d’una hipoteca mobiliària

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Venda extrajudicial instada pel creditor d'una hipoteca mobiliària.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Nota

La llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària ha modificat la secció segona del capítol I del títol V de la llei d'hipoteca mobiliària i penyora sense desplaçament que ha passat a tenir la denominació de «Secció segona. Venda extrajudicial» amb importants novetats en el procediment extrajudicial.

Es poden adoptar dos sistemes: una sola Acta que no es protocol·litza fins al final o, el que sembla més aconsellable, una acta inicial amb el requeriment al notari i el requeriment fet al deutor, i, si s'escau, al tercer posseïdor o l'hipotecant no deutor - i simultàniament obrir un expedient en el qual es faci constar els requeriments anteriors i la resta del procediment seguit, i aquest segon instrument públic no es protocol·litza fins a ultimar totes les diligències o com diu la Llei: s'incorpora al protocol en la data que correspongui a l'última diligència practicada.

Contenido
 • 1 ACTA REQUERIMENT INICIAL
  • 1.1 Diligència de requeriment
   • 1.1.1 Diligència d'enviament per correu
   • 1.1.2 Diligència del justificant de recepció
 • 2 PROCEDIMENT DE VENDA EXTRAJUDICIAL
  • 2.1 Inici del procediment
  • 2.2 Diligència referida al requeriment practicat
  • 2.3 Diligència comunicant l'inici de l'expedient al Registre concursal
  • 2.4 Continuació del procediment
  • 2.5 Anunci de la subhasta per edicte
  • 2.6 Resultat de la subhasta
  • 2.7 Altres diligències posteriors
  • 2.8 Diligència comunicació del final de l'expedient al Registre Públic concursal
  • 2.9 Diligència de tancament
 • 3 Comentari
  • 3.1 Procediment de subhasta
  • 3.2 Problemes previs
  • 3.3 Normes
   • 3.3.1 Requisit previ
   • 3.3.2 Acta de requeriment
   • 3.3.3 Procediment de la venda extrajudicial
  • 3.4 Normes per participar en subhasta i consignacions
  • 3.5 Registre concursal
 • 4 Legislación citada
ACTA REQUERIMENT INICIAL

NUMERO * ( data d'inici de l'Acta) .

A *, a *.

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Sr. major d'edat, *, professió *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI / NIF *.

Intervé en el seu propi nom i dret. (o en nom i representació de .... )

L’identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el d'identificació fiscal; considero que, tal com intervé, té interès legítim, capacitat legal i legitimació per instar el present requeriment per tramitar una VENDA EXTRAJUDICIAL i DIU:

I.- OBJECTE DE L'ACTA:

Que és objecte de la present ACTA el que procedeixi, mitjançant l'oportú expedient, a la venda extrajudicial del bé subjecte a la hipoteca mobiliària que es detalla tot seguit.

II.- PETICIÓ, CAUSA DE LA SUBHASTA, IMPORT RECLAMAT.:

1.- El requeridor em requereix, a mi, el Notari, perquè procedeixi a la venda extrajudicial del bé que després es descriu, d'acord amb l'article 87 de la llei d'hipoteca mobiliària i penyora sense desplaçament i altres disposicions aplicables.

2.- Justifica l'inici d'aquesta acta perquè el deutor no ha satisfet el seu deute en la forma convinguda; en concret, el seu incomplint s'ha produït per * (indicar si el deutor havia de satisfer el deute en un termini màxim o en dia determinat i aquest o aquell ha arribat sense haver efectuat el pagament o si havia de pagar mitjançant quotes periòdiques i ha deixat de satisfer-les, vencent anticipadament l'obligació, etc.)

3.- L'import total que es reclama és la quantitat de * euros, que procedeix dels següents conceptes:

Capital degut: * Euros.

Interessos ordinaris no satisfets: *. ( o fins al màxim garantit).

Interessos de demora des de la falta de pagament fins al dia d'avui: * i els que es meritin durant la tramitació fins al límit garantit de * Euros en perjudici de tercer.

4 .- El creditor em demana a mi, el Notari, que requereixi al deutor perquè pagui del deute o lliuri la possessió del bé hipotecat al creditor (o al mandatari designat en l'escriptura de constitució de la hipoteca, i en el seu cas, es reclami la possessió l'hipotecant no deutor o tercer posseïdor); En cas falta de pagament i no lliurament de la possessió del bé hipotecat, podré procedir al tancament de l'expedient. (És opció del creditor fer o no aquesta sol·licitud).

5 .- En el cas de no s'hagi efectuat el pagament, però es lliuri la possessió del bé hipotecat, es procedirà a fixar data de celebració de la subhasta.

M’exhibeix el Sr. compareixent un document signat per ell mateix en què consten les amortitzacions realitzades i les dates, i document fefaent que acredita que s'ha efectuat la liquidació en la forma pactada per les parts en l'escriptura de constitució d'hipoteca. Aquests documents s'hi incorporaran a l'expedient que després s'inicia.

(Si l'interès és variable, s'afegirà:)

En haver-se pactat interessos variables em lliura així mateix un document subscrit pel requeridor que acredita que s'ha efectuat la liquidació en la forma pactada per les parts en l'escriptura de constitució d'hipoteca. Aquest escrit quedarà així mateix protocol·litzat en l'expedient que motiva la present acta.

III TÍTOL QUE JUSTIFICA LA SUBHASTA PRETESA I ELS INTERESSOS.

En escriptura autoritzada pel notari de *, senyor *, el dia * de * el senyor * va reconèixer deure al Sr. compareixent en concepte de * la quantitat de * euros.

En garantia del capital degut, dels interessos ordinaris de * anys al tipus del *, dels interessos de demora de * anys al tipus pactat del * i de la quantitat de * euros per a costes i despeses, la part deutora va constituir hipoteca mobiliària sobre el següent *. (Es descriurà el bé objecte d'hipoteca, és a dir, la maquinària industrial, l'automòbil o vehicle a motor, l'establiment mercantil, l'aeronau, el dret de propietat intel·lectual o industrial que hagi estat objecte d'hipoteca mobiliària).

En aquesta escriptura es va pactar: (cal indicar el tipus de subhasta, el domicili per a notificacions i requeriments i la persona designada per a la venda,).

Em lliura el compareixent l'escriptura de constitució de la hipoteca amb nota d'haver-se inscrit, de la qual resulta el tipus d'interès fix pactat.

IV.- TIPUS DE LICITACIÓ.-

D'acord amb el pactat en l'escriptura de constitució d'hipoteca, 'el tipus de licitació' és la quantitat de * euros, que serà aplicable a l'única subhasta a celebrar.

(Recordem que l'art. 86 de la Llei exigeix que en l'escriptura consti «el preu en què els interessats taxen els béns. El tipus de subhasta pactat no pot ser diferent del que es fixi, si s'escau, per al procediment judicial»).

V.- ACCEPTACIÓ DE L'REQUERIMENT.

Exposat tot l'anterior, signa el compareixent el present requeriment que jo, Notari competent per a aquesta acta, estudiada la documentació presentada, identificat el requeridor, apreciada la seva capacitat legal pel requeriment que efectua, constatat que no concorre causa de denegació de funcions, prèvia consulta al Registro Público Concursal als efectes previstos en la legislació especial, l'accepto per considerar-lo legítim i procediré a iniciar l'oportú expedient amb detall del desenvolupament del mateix i les notificacions, comunicacions i publicacions pertinents, fins a la seva conclusió i protocol·lització un cop ultimat.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Diligència de requeriment

(A practicar pel mateix notari que tramita l'Acta en el domicili que consti en el Registre (ja que es pot haver pactat un domicili en l'escriptura i després haver-se modificat), si és Notari competent per practicar el requeriment personalment; en un altre cas, procedirà que el notari autoritzant de l'Acta requereixi al Notari territorialment competent per a la pràctica de la diligència).

Model de diligència personal:

(1.- Supòsit de trobar l'INTERESSAT).

DILIGÈNCIA:

El dia *, sent *, em persono a * (el domicili que consti en el Registre, com s'ha dit) i trobo a qui diu anomenar-se i ser el senyor *, a qui indico la meva condició de notari i l'objecte de la meva visita; li lliuro còpia simple-cèdula que reprodueix el requeriment de l'Acta, del que es fa càrrec; li notifico la causa del venciment i de la quantitat total reclamada i l'adverteixo que en el termini de cinc dies ha de procedir al pagament de la quantitat reclamada o al lliurament de la possessió del bé hipotecat, amb la indicació que, en cas de no ser satisfet el deute en el termini indicat, es procedirà a la venda extrajudicial del bé hipotecat; l'adverteixo del dret a contestar en l'acte o en el termini de dos dies laborables, i manifesta quedar assabentat i que s'excusa de signar.

L’informo que es redactarà la diligència en el meu estudi amb referència a les notes preses sobre el terreny, i l'adverteixo del seu dret a comparèixer en la notaria per assabentar-se del contingut de la diligència i altres drets a favor seu.

I...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA