Escriptura de creació de subcomunitat de local

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura en la qual el titular d'una entitat situada en un edifici dividit en propietat horitzontal procedeix a crear una SUBCOMUNITAT, amb fixació de quotes.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Regla general
  • 2.2 Normativa catalana
  • 2.3 Altres regles per a la seva inscripció
  • 2.4 Cadastre i representació gràfica
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El senyor *, major d'edat, veí de *, amb domicili a *, exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi i és de veïnatge civil català; es regeix el seu matrimoni per la separació de béns. (o intervé en nom i representació de la companyia mercantil *; constituïda *, etc.)....

L'identifico pel seu document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura de CONSTITUCIÓ DE SUBCOMUNITAT DE LOCAL i EXPOSA:

I.- Que és propietari de la següent finca urbana:

Departament Número * . Local situat a la planta baixa de l'edifici en terme de *.. Té una superfície de *; limita al davant, carrer; dreta entrant *; esquerra *, i fons *.

Quota: Té una quota de participació en relació al total valor de l'immoble de % *.

Inscrita al Tom *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

TÍTOL: Li pertany per *.

Valor: * euros.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el Notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats)

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el notari en forma telemàtica.

En totes dues subopcions (a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el Notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

Jo, el Notari, procediré a indicar la manca de referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Discrepàncies: En finques que estiguin en règim de propietat horitzontal no hi ha obligació notarial de notificar la discrepància; en les altres finques si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre s'indicarà aquest fet, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa el art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària).

En realitat són molts els supòsits que cal indicar a l'escriptura: que hi hagi coincidència de superfície i veïns entre el Cadastre, el Registre i la realitat i ja consti en el Registre la coordinació gràfica o que no consti (i podrà sol·licitar-se o no); que no concordi la superfície cadastral i/o els veïns amb la realitat i el que consta en el Registre, coneixent-se o desconeixent-se com és el real, per la qual cosa en aquest últim cas no pot iniciar-se ja el procediment pertinent per obtenir l'amb concordança; si la real es coneix i coincideix amb la cadastral i hi ha una diferència de superfície inferior al 10% es pot sol·licitar la major cabuda a l'empara de l'art. 201.3 de la LH, però, si supera el 10%, haurà d'informar-se als atorgants del procediment de l'art. 201.1 de la LH (que podran iniciar seguidament o no fer-ho); si la superfície real és la registral i no la cadastral s'advertirà als interessats del procediment de rectificació previst en art. 18.2, Llei de Cadastre; finalment si la diferència de superfície és inferior al 5%, cal demanar la major cabuda i simplement es comunica al Cadastre aquesta rectificació.

II.- El Sr. crea una subcomunitat en el descrit departament, en règim de propietat horitzontal, formant els següents departaments a l'interior del dit Local:

Subentitat 1.- Local comercial, situat a la planta baixa de l'edifici en terme de *.. Té una superfície de *; limita al davant, amb zona d'accés; dreta entrant entitat 2; esquerra, mur i fons *.

Quota: Té una quota de participació en relació al total valor del local que forma part del % *.

Subentitat 2.- Local comercial, situat a la planta baixa de l'edifici en terme de *.. Té una superfície de *; limita al davant, amb zona d'accés; dreta entrant, entitat 3; esquerra entitat 2, i fons *.

Quota: Té una quota de participació en relació al total valor del local que forma part del % *.

Subentitat 3.- Local comercial, situat a la planta baixa de l'edifici en terme de *.. Té una superfície de *; limita al davant, amb zona d'accés; dreta entrant *; esquerra *, i fons *.

Quota: Té una quota de participació en relació al total valor del local que forma part del % *.

(Etc.)

NORMES DE COMUNITAT: Aquesta comunitat ara creada es regirà per les següents normes:

ARTICLE 1. Els departaments que s'han format en dividir l'entitat principal tindran una participació en els beneficis i despeses de la subcomunitat creada en proporció a les seves respectives quotes.

ARTICLE 2.- En el que sigui aplicable, les entitats es regiran, en relació a la seva pròpia comunitat, per les normes del Codi civil de Catalunya, llibre cinquè i, especialment, per aquests estatuts.

ARTICLE 3. Són elements comuns: les zones d'accés i pas a les diferents entitats creades, especialment el passadís situat entre les entitats * i * .

ARTICLE 4. En el cas que dues o més entitats pertanyin a un solo propietari, aquest tindrà la facultat de comunicar-les entre si practicant a aquest efecte les obertures que considerés convenients, sempre que aquestes no afectin l'estructura de l'edificació.

Llicència municipal: Acredita el compareixent que ha obtingut la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA