Préstec d'un soci a una societat

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de préstec en què una persona física presta una determinada quantitat a una societat de la qual és soci. Operacions vinculades.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 COMENTARI
  • 2.1 RAÓ DE SER D'AQUESTS PRÉSTECS
  • 2.2 LLIURAMENT
  • 2.3 FORMA
  • 2.4 GARANTIES
  • 2.5 DEVOLUCIÓ
  • 2.6 Ampliació compensant crèdits
  • 2.7 TEMA FISCAL
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Data i lloc)

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

EL SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

I de l'altra:

EL SENYOR *, (Representant de la societat), major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil *, domiciliada a *, constituïda per temps indefinit en escriptura atorgada el * davant del notari de *, Sr. *, el dia *. INSCRITA al Registre Mercantil de * al volum *, llibre *, full *, inscripció *. CIF *

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Als efectes del que disposa la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números de la classificació nacional d'activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats per a aquest acte resulten del seu càrrec de *, nomenat, per termini de * anys, per acord de la junta general de *, elevat a públic en escriptura formalitzada el *, davant del notari de *, Sr. *, el dia *, còpia autèntica de la qual s'ha tingut a la vista i que va causar la inscripció * en el Registre Mercantil.

Manifesta el compareixent que les seves facultats per a aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència i jo, el Notari, estimo suficients per poder formalitzar, segons intervé, el concret préstec objecte d'aquesta escriptura, sent la seva representada la prestatària.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números coincideixen amb els d'identificació fiscal, tenen, al meu judici, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura de PRÉSTEC i DIUEN:

El Senyor * i el representant de la societat * han convingut formalitzar un préstec amb la finalitat d'augmentar els recursos de la societat receptora, i d'acord amb les següents:

ESTIPULACIONS:

Primera. - Import del préstec.

El senyor * presta a la societat * que accepta la quantitat de * euros .

La quantitat prestada es fa efectiva mitjançant xec bancari que rep el representant de la mercantil prestatària (o mitjançant resguard de transferència) del qual s'uneix fotocòpia a aquesta matriu. (Identificació del mitjà de pagament , d'acord amb el que disposa la Llei 36/2006 , de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal).

Segona. Termini.

La quantitat prestada s'haurà de tornar en el termini màxim de * anys a comptar del dia d'avui i podrà ser amortitzada en qualsevol temps i en una o més vegades, a elecció de la societat prestatària, en cas de pagament abans d'arribar al dia i mes corresponent, l'interès a satisfer es calcularà en proporció a la part d'any transcorreguda.

Tercera. - Interès ordinari.

La quantitat prestada merita l'interès anual del *, fix durant la durada del préstec (es pot pactar un interès variable) i haurà de ser satisfet el primer pagament el mateix dia d'avui de l'any vinent i així en la mateixa data dels anys successius fins al total pagament de la quantitat prestada.

Quarta. - Interès de demora:

La quantitat no amortitzada dins del termini estipulat produirà a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA