Sol·licitud de paralització de llançament per compliment de desallotjament

Autor:vLex
RESUMEN

Escrit dirigit al jutjat amb la finalitat que es paralitzi llançament, ja que el demandat ha complert amb el desallotjament.

 
EXTRACTO GRATUITO

[Dades identificatives del procés] 

AL JUTJAT DE ……………………….. 

……………….., procurador dels tribunals, en nom de ………………., domiciliat a ......... al carrer .............., la representació de la qual acredito mitjançant l'escriptura de poder adjunta, comparec davant d'aquest Jutjat.

DIC

Que en data ……………….. es va dictar interlocutòria sobre l’expedient referenciat, mitjançant la qual es va despatxar execució contra ……………., assenyalant pel proper dia……………..a les …….. hores el llançament de l’immoble següent: 

[Còpia de la descripció registral de l’immoble] 

Que a data ………….. el sr. …………………... ha complert amb la resolució continguda a la sentència ……………. i mitjançant la present poso en coneixement d’aquest...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA