Sol·licitud d’expedient de jurisdicció voluntària (article 14.3 de la LJV)

RESUMEN

Modelo normalizado de solicitud de expediente de jurisdicción voluntaria en base al artículo 14.3 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

 
EXTRACTO GRATUITO

Dades personals

Cognoms i nom:

DNI / NIF / CIF:

Adreça particular:

Localitat:

CP:

Telèfon:

Adreça laboral:

Localitat:

CP:

Telèfon:

Fax:

Adreça electrònica:

Sol·licitud d’expedient de jurisdicció voluntària

Reclamació:

Persones interessades en l’expedient

Cognoms i nom:

DNI / NIF / CIF:

Adreça:

Localitat:

CP:

Telèfon:

Fax:

Adreça electrònica:

Altres adreces conegudes:

Cognoms i nom:

DNI / NIF / CIF:

Adreça:

Localitat:

CP:

Telèfon:

Fax:

Adreça electrònica:

Altres adreces conegudes:

     

Cognoms i nom:

DNI / NIF / CIF:

Adreça:

Localitat:

CP:

Telèfon:

Fax:

Adreça electrònica:

Altres adreces conegudes:

      Cognoms i nom:

DNI / NIF / CIF:

Adreça:

Localitat:

CP:

Telèfon:

Fax:

Adreça electrònica:

Altres adreces conegudes:

     

Dades de la reclamació

Motiu de la reclamació:

Fets en què es fonamenta:

Antecedents i circumstàncies de rellevància per a la pretensió que s’exercita:

Documentació que aporto [1]

  • Lista sin ordenAporto els documents i/o els dictàmens que s’indiquen al final d’aquest escrit.
  • No aporto documents i/o dictàmens.

Mitjans de prova que proposo

  • Proposo practicar els mitjans de prova següents:

1. ( ... )

2. ( ... )     

3. ( ... )

4. ( ... )

5. ( ... )

6. ( ... )

  • No proposo cap prova.

Sol·licitud al jutjat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA