Sol·licitud de conciliació

RESUMEN

Modelo normalizado de solicitud de conciliación en aplicación del artículo 141.1 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

 
EXTRACTO GRATUITO

Dades personals

Cognoms i nom:

DNI / NIF / CIF:

Adreça particular:

Localitat:

CP:

Telèfon:

Adreça laboral:

Localitat:

CP:

Telèfon:

Fax:

Adreça electrònica:

     

Sol·licitud de conciliació

Reclamació:

Dades de la/les persona/ones que es requereix/en per a la conciliació

Cognoms i nom:

DNI / NIF / CIF:

Adreça:

Localitat:

CP:

Telèfon:

Fax:

Adreça electrònica:

Altres adreces conegudes:

Cognoms i nom:

DNI / NIF / CIF:

Adreça:

Localitat:

CP:

Telèfon:

Fax:

Adreça electrònica:

Altres adreces conegudes:

Cognoms i nom:

DNI / NIF / CIF:

Adreça:

Localitat:

CP:

Telèfon:

Fax:

Adreça electrònica:

Altres adreces conegudes:

Cognoms i nom:

DNI / NIF / CIF:

Adreça:

Localitat:

CP:

Telèfon:

Fax:

Adreça electrònica:

Altres adreces conegudes:

Dades de la conciliació

Objecte de la conciliació:

Data:

Objecte de l’avinença:

Fets en què es fonamenta la sol·licitud:

Documentació que aporto[1]

  • Aporto els documents i/o els dictàmens que s’indiquen al final d’aquest escrit.
  • No aporto documents i/o dictàmens.

Mitjans de prova que proposo

  • Proposo practicar els mitjans de prova següents:

1.      ( ... )

2.      ( ... )

3.      ( ... )

4.      ( ... )

5.      ( ... )

6.      ( ... )

  • No proposo cap prova.

Sol·licitud al jutjat

Objecte de l’avinença

Documentació que adjunto

Signatura:

Localitat i data:

  1. Amb la sol·licitud cal aportar tots els documents i/o els dictàmens de què disposeu i facin...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA