Constitució de societat limitada de formació successiva, sense estatuts tipus

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de constitució de societat limitada de formació successiva, que s’acull al sistema de constitució telemàtica que regula ara la «Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización» però NO a la modalitat d'estatuts tipus.

 
EXTRACTO GRATUITO

Model de constitució de societat limitada de formació successiva, que s’acull al sistema de constitució telemàtica que regula ara la «Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización»però NO a la modalitat d'estatuts tipus. L’esmentada llei ha estat en part modificada per la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público).

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Modalitats de constitució de SL
  • 3.2 Constitució en règim de formació successiva
  • 3.3 Constitució sense estatuts tipus
  • 3.4 Normes de la llei 14/2013
  • 3.5 Inscripció
  • 3.6 Publicitat
  • 3.7 Notes fiscals
  • 3.8 Normes Decret Llei 421/2015
   • 3.8.1 Constitució telemàtica de SL
   • 3.8.2 Borsa de denominacions
  • 3.9 DIRECTIVA EUROPEA
 • 4 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

El Sr. *, major d'edat. * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIFF vigent, número *.

El Sr. *, major d'edat. * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

(Etc.)

Tots són de nacionalitat i residència espanyoles i veïnatge civil català. (Indicar, si escau, la documentació aportada: certificat d'empadronament, declaració davant de Registre Civil, etc.)

Intervenen en el seu propi nom i dret.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT LIMITADA i a l'efecte,

EXPOSEN:

I.- Que han decidit constituir una societat limitada de nacionalitat espanyola que es denominarà *, SL.

II.- S'acredita que amb aquesta denominació no existeix cap altra societat ja inscrita al Registre de Societats, a aquesta finalitat jo, el Notari he obtingut en forma telemàtica el pertinent certificat del Registre Mercantil Central, que deixo incorporat a aquest matís en suport paper, donant fe expressa del seu trasllat (o pot ser aportat pels interessats o haver-lo sol·licitat pel Punt d'Atenció a l'Emprenedor).

III.- Després d'exposar el que precedeix:

ATORGUEN:

PRIMER.- CONSTITUCIÓ.- Els senyors compareixents, com a únics socis, constitueixen una societat de responsabilitat limitada, de nacionalitat espanyola, que es denomina *, SL i que es regirà per la llei de societats de capital, les normes aplicables de la “Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización”, altres disposicions legals aplicables i, especialment, pels seus estatuts, estesos en * folis de paper comú.

Els esmentats estatuts en els quals consta de forma expressa estar subjecta la societat que es constitueix a les disposicions de l'art. 4bis de la Llei de Societats de Capital, són llegits i signats pels socis fundadors, són aprovats per aquests, elevant-los a escriptura pública i jo, el Notari, els deixo units a la present escriptura, formant-ne part integrant.

SEGON.- CNAE: Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu la Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

TERCER.- ASSUMPCIÓ I DESEMBORSAMENT.- El capital social es fixa en la suma de * euros, (ha de ser inferior a 3.000 euros, però aquest capital inicial ha d'estar íntegrament desemborsat), dividit en * participacions, iguals, acumulables i indivisibles, numerades correlativament del número 1 al *, ambdós inclosos i d'un valor nominal de * euros cadascuna.

a). El senyor * aporta en metàl·lic * Euros, assumeix i se li adjudiquen en pagament * participacions, números * a *, ambdós inclosos.

b). El senyor * aporta en metàl·lic * Euros, assumeix i se li adjudiquen en pagament * participacions, números * a *, ambdós inclosos.

(Etc.)

En ser el capital inferior a 3.000 euros, adverteixo, jo el Notari, que seran d'aplicació als socis fundadors les disposicions de l'art. 4Bis de la Llei de Societats de Capital.

QUART.- DESIGNACIÓ DE L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ.-

Els socis, per unanimitat, determinen que inicialment l’òrgan d'administració estarà format per un administrador únic (o dos solidaris, o dos mancomunats, consell, etc.).

I els socis fundadors, també per unanimitat, designen per a ocupar l'esmentat càrrec el senyor *, les dades personals del qual consten a la compareixença, pel termini estatutari de ...(deu anys, temps indefinit, etc.) i amb les facultats que legalment li corresponen. (Si són dos o més: designen per a ocupar els esmentats càrrecs el senyor * i el senyor *, les dades personals dels quals consten a la compareixença, pel termini estatutari de ...(deu anys, temps indefinit, etc.) i amb les facultats que legalment corresponen, que podran exercir cada un d'ells, en forma indistinta o mancomunada, etc.)

El/s nomenat/s accepta/en el/s seu/s càrrec/s i en pren/en possessió, prometent desenvolupar-lo/s amb lleialtat i diligència i manifesta/en que no l'/els afecta cap de les prohibicions de l'article 213 de la Llei de societats de capital, ni cap de les incompatibilitats legals, en especial les de la Llei 3/2015 de 30 de març la qual cosa ratifiquen els socis fundadors.

CINQUÈ.- INICI D'ACTIVITATS.- La societat comença les seves activitats, tal com determinen els estatuts socials.

SISÈ. - (Si està previst en els estatuts): CREACIÓ DE LA WEB DE LA SOCIETAT: Els socis, per unanimitat, acorden la creació de la pàgina web corporativa de la Societat, (ha d'estar prevista en els estatuts) prevista en els Estatuts socials i la Llei de Societats de Capital, i es delega en l'òrgan d'administració l'elecció de la direcció URL o lloc a la Web del web corporatiu, l'òrgan d'administració ho ha de comunicar, un cop concretada, a tots els socis. "

Els socis fundadors i en relació amb el que estableixen els Estatuts socials, designen com comptes de correu electrònic de cada un d'ells i a tots els efectes, les següents: * (Nom i compte.

ACCEPTACIÓ:

Els compareixents accepten aquesta escriptura.

PRESENTACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL:

Per expressa indicació de la part interessada procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura al Registre Mercantil, d'acord amb el que disposa l'article 249, número 3 del reglament notarial i a demanar el NIF a l’Agència Tributària.

MANIFESTACIÓ ESPECIAL.- Els atorgants, havent estat prèviament informats per mi, el Notari, sobre el procediment de constitució telemàtica, en especial sobre terminis i reduccions aranzelàries, manifesten expressament que s'han acollit a les normes de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, però sense adoptar els estatuts tipus.

MANIFESTACIÓ NOTARIAL SOBRE EL TITULAR REAL (Quan hi ha un soci persona jurídica):

Opció 1.- Sense resultat:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat jo el notari la Base de dades de Titular Real, no havent-se obtingut cap resultat, havent-se atorgat davant meu el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Procediré, jo el notari, a remetre aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 2.- Amb resultat coincident

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el notari, la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta ser correcta.

Opció 3. Amb resultat no coincident i Acta davant el mateix notari:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el notari ,la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta NO ser correcta, havent-se atorgat, davant meu, el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Procediré, jo el notari, a remetre aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 4. Amb resultat no coincident i Acta davant un altre Nntari:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat,jo el notari, la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representanotari de * Sr. * el dia *, Protocol número *. Jo el notari remetré aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

PETICIÓ FISCAL: Se sol·licita l'exempció totes les modalitats de l'impost de transmissions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA