Constitució de societat limitada de formació successiva, sense estatuts tipus

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de constitució de societat limitada de formació successiva, que s’acull al sistema de constitució telemàtica que regula ara la «Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización» però NO a la modalitat d'estatuts tipus.

 
EXTRACTO GRATUITO

Model de constitució de societat limitada de formació successiva, que s’acull al sistema de constitució telemàtica que regula ara la «Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización»però NO a la modalitat d'estatuts tipus. L’esmentada llei ha estat en part modificada per la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público).

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Modalitats de constitució de SL
  • 3.2 Constitució en règim de formació successiva
  • 3.3 Constitució sense estatuts tipus
  • 3.4 Normes de la llei 14/2013
  • 3.5 Inscripció
  • 3.6 Publicitat
  • 3.7 Notes fiscals
  • 3.8 Normes Decret Llei 421/2015
   • 3.8.1 Constitució telemàtica de SL
   • 3.8.2 Borsa de denominacions
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada d'acord amb la Ley de Sociedades de Capital i, en el seu cas, amb les modificacions fetes per les lleis posteriors; vegeu les modificacions posteriors en el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Convé mencionar per la seva actualitat:

 • La Llei 11/2018, de 28 de desembre per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat, que ha modificat de la LSC:

Articles: art. 62, art. 253, art. 262, art. 276, art. 279, art. 348.bis, art. 514, art. 529.bis, art. 529.ter i art. 540.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

El Sr. *, major d'edat. * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF *.

El Sr. *, major d'edat. * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF *.

(Etc.)

Tots són de nacionalitat i residència espanyoles i veïnatge civil català. (Indicar, si escau, la documentació aportada: certificat d'empadronament, declaració davant de Registre Civil, etc.)

Intervenen en el seu propi nom i dret.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT LIMITADA i a l'efecte,

EXPOSEN:

I.- Que han decidit constituir una societat limitada de nacionalitat espanyola que es denominarà *, SL.

II.- S'acredita que amb aquesta denominació no existeix cap altra societat ja inscrita al Registre de Societats, a aquesta finalitat jo, el Notari he obtingut en forma telemàtica el pertinent certificat del Registre Mercantil Central, que deixo incorporat a aquest matís en suport paper, donant fe expressa del seu trasllat (o pot ser aportat pels interessats o haver-lo sol·licitat pel Punt d'Atenció a l'Emprenedor).

III.- Després d'exposar el que precedeix:

ATORGUEN:

PRIMER.- CONSTITUCIÓ.- Els senyors compareixents, com a únics socis, constitueixen una societat de responsabilitat limitada, de nacionalitat espanyola, que es denomina *, SL i que es regirà per la llei de societats de capital, les normes aplicables de la “Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización”, altres disposicions legals aplicables i, especialment, pels seus estatuts, estesos en * folis de paper comú.

Els esmentats estatuts en els quals consta de forma expressa estar subjecta la societat que es constitueix a les disposicions de l'art. 4bis de la Llei de Societats de Capital, són llegits i signats pels socis fundadors, són aprovats per aquests, elevant-los a escriptura pública i jo, el Notari, els deixo units a la present escriptura, formant-ne part integrant.

SEGON.- CNAE: Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu la Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

TERCER.- SUBSCRIPCIÓ I DESEMBÓS.- El capital social es fixa en la suma de * euros, (ha de ser inferior a 3.000 euros, però aquest capital inicial ha d'estar íntegrament desembossat), dividit en * participacions, iguals, acumulables i indivisibles, numerades correlativament del número 1 al *, ambdós inclosos i d'un valor nominal de * euros cadascuna.

a). El senyor * aporta en metàl·lic * Euros, assumeix i se li adjudiquen en pagament * participacions, números * a *, ambdós inclosos.

b). El senyor * aporta en metàl·lic * Euros, assumeix i se li adjudiquen en pagament * participacions, números * a *, ambdós inclosos.

(Etc.)

En ser el capital inferior a 3.000 euros, adverteixo, jo el Notari, que seran d'aplicació als socis fundadors les disposicions de l'art. 4Bis de la Llei de Societats de Capital.

QUART.- DESIGNACIÓ DE L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ.-

Els socis, per unanimitat, determinen que inicialment l’òrgan d'administració estarà format per un administrador únic (o dos solidaris, o dos mancomunats, consell, etc.).

I els socis fundadors, també per unanimitat, designen per a ocupar l'esmentat càrrec el senyor *, les dades personals del qual consten a la compareixença, pel termini estatutari de ...(deu anys, temps indefinit, etc.) i amb les facultats que legalment li corresponen. (Si són dos o més: designen per a ocupar els esmentats càrrecs el senyor * i el senyor *, les dades personals dels quals consten a la compareixença, pel termini estatutari de ...(deu anys, temps indefinit, etc.) i amb les facultats que legalment corresponen, que podran exercir cada un d'ells, en forma indistinta o mancomunada, etc.)

El/s nomenat/s accepta/en el/s seu/s càrrec/s i en pren/en possessió, prometent desenvolupar-lo/s amb lleialtat i diligència i manifesta/en que no l'/els afecta cap de les prohibicions de l'article 213 de la Llei de societats de capital, ni cap de les incompatibilitats legals, en especial les de la Llei 3/2015 de 30 de març la qual cosa ratifiquen els socis fundadors.

CINQUÈ.- INICI D'ACTIVITATS.- La societat comença les seves activitats, tal com determinen els estatuts socials.

SISÈ. - (Si està previst en els estatuts): CREACIÓ DE LA WEB DE LA SOCIETAT: Els socis, per unanimitat, acorden la creació de la pàgina web corporativa de la Societat, (ha d'estar prevista en els estatuts) prevista en els Estatuts socials i la Llei de Societats de Capital, i es delega en l'òrgan d'administració l'elecció de la direcció URL o lloc a la Web del web corporatiu, l'òrgan d'administració ho ha de comunicar, un cop concretada, a tots els socis. "

Els socis fundadors i en relació amb el que estableixen els Estatuts socials, designen com comptes de correu electrònic de cada un d'ells i a tots els efectes, les següents: * (Nom i compte.

ACCEPTACIÓ:

Els compareixents accepten aquesta escriptura.

PRESENTACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL:

Per expressa indicació de la part interessada procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura al Registre Mercantil, d'acord amb el que disposa l'article 249, número 3 del reglament notarial i a demanar el NIF a l’Agència Tributària.

MANIFESTACIÓ ESPECIAL.- Els atorgants, havent estat prèviament informats per mi, el Notari, sobre el procediment de constitució telemàtica, en especial sobre terminis i reduccions aranzelàries, manifesten expressament que s'han acollit a les normes de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, però sense adoptar els estatuts tipus.

MANIFESTACIÓ NOTARIAL SOBRE EL TITULAR REAL (Quan hi ha un soci persona jurídica):

Opció 1.- Sense resultat:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat jo el Notari la Base de dades de Titular Real, no havent-se obtingut cap resultat, havent-se atorgat davant meu el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Procediré, jo el Notari, a remetre aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 2.- Amb resultat coincident

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el Notari, la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta ser correcta.

Opció 3. Amb resultat no coincident i Acta davant el mateix Notari:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el Notari ,la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta NO ser correcta, havent-se atorgat, davant meu, el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Procediré, jo el Notari, a remetre aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 4. Amb resultat no coincident i Acta davant un altre Notari:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat,jo el Notari, la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta NO ser correcta, indicant que la correcta és la que consta en l'acta autoritzada pel Notari de * Sr. * el dia *, Protocol número *. Procediré, jo el Notari, a remetre aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

PETICIÓ FISCAL: Se sol·licita l'exempció totes les modalitats de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats que afecten aquesta constitució de societat, d'acord amb el que ordena la redacció actual del número 11, lletra B de l'apartat I de l'art. 45 de Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA