Escriptura de servitud de pas entre edificis pel propietari únic

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura en la qual una promotora titular de dues finques contigües en les quals s'edifiquen, o s'edificaran, dos edificis o més, estableix una servitud de pas per tal de donar accés a garatges.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
  • 1 Model d'escriptura
  • 2 Comentari
    • 2.1 Aspectes generals
    • 2.2 Normativa catalana
    • 2.3 Doctrina de la DGRN
  • 3 Jurisprudencia citada
  • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Sr. *, major d'edat, * (professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF *.

INTERVÉ en nom i representació de la companyia mercantil **, amb domicili a *, constituïda per temps indefinit en escriptura atorgada davant del notari de * el dia *, adaptats els seus estatuts a la legislació vigent en escriptura atorgada davant el notari de *.

INSCRITA * al Registre Mercantil de * al tom *. CIF *.

Les seves facultats i representació resulten de *.....

Declara el senyor compareixent que les facultats a favor seu conferides no li han estat revocades, restringides, ni limitades i que es troben íntegrament vigents i jo el Notari considero suficients per poder constituir servituds lliurement i tots els actes que es formalitzen en la present escriptura.

L'identifico pel seu document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de CONSTITUCIÓ DE SERVITUD i DIU:

I.- ** és propietària de les finques següents:

A.- URBANA.- Edifici situat a *. Es compon de ...

Inscrita al volum *, llibre * de *, foli *, finca *, inscripció *ª, Registre de la Propietat de *.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:-

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008 [j 1] i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) [j 2] i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats:)

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el Notari, en forma telemàtica.

(En totes dues possibilitats i a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el Notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre que no siguin esmenables en l'acte de l'atorgament, s'indicarà aquest fet i, a més, que s'ha realitzat o iniciat la seva rectificació, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa l'art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària).

TÍTOL: *.

B.- URBANA: ....

Inscrita al volum *, llibre * de *, foli *, finca *, inscripció *ª, Registre de la Propietat de *.

TÍTOL:

REFERÈNCIA CADASTRAL: *.

II.- CONSTITUCIÓ DE SERVITUD.

1.- El Sr. * en nom i representació de * , i subjecta a la condició suspensiva de la separació de la titularitat dels predis, sobre l'immoble descrit com a finca número 1 a l'apartat anterior (predi servent) i a favor de la finca descrita en el mateix apartat amb el número 2, (predi dominant) constitueix una servitud perpètua de pas de persones i vehicles, de forma que el titular o titulars d'entitats que, en el futur, existeixin al predi dominant en la seva planta soterrani, podran accedir a peu o amb els vehicles al predi dominant a través de la rampa i les zones d'accés i maniobra existents al predi servent, sempre que els vehicles puguin físicament accedir i cabre en les places destinades a aparcament o traster. La zona afectada per la servitud s'inicia en * i al seu cantó amb * i descendeix fins al nivell de la planta soterrani; la seva amplària mínima és * de metres, tant la rampa com el passadís o zona d'accés i maniobra; continua en línia recta, gira .... fins a connectar amb el subsòl del predi dominant.

Per a major claredat, s'uneix a aquesta matriu un plànol que reprodueix la planta soterranis (prevista o ja declarada) del predi servent, i la prevista realitzar al predi dominant, amb indicació del punt de connexió entre ambdós predis i la rampa i passadissos d'accés i maniobra.

Les despeses de conservació i manteniment de la rampa, porta d'accés a soterranis, passadissos i zones d'accés als aparcaments i trasters, zones de maniobra, llum i altres despeses que afectin el predi servent i mentre no es construeixi la planta soterranis del predi dominant, seran satisfets pels departaments del predi servent situats a la Planta soterrani i en proporció a la seva quota. Però, una vegada construïda la planta soterrani del predi dominant, i formant amb l'actual planta soterrani del predi servent una sola unitat física, totes les despeses expressades, tant afectin el predi servent (denominada fase 1) com el predi dominant (denominada fase 2), seran satisfets en la forma següent:

a) El total d'entitats que integrin la planta soterrani del predi servent, contribuiran en un total del % * i això en proporció a la respectiva quota que a cada entitat se li assigni; b) les entitats futures que integrin la planta soterrani del predi dominant contribuiran en el restant *% i això també en proporció a les quotes que a cada entitat se li assigni.

Valor: Es valora la servitud constituïda en * euros i es sol·licita la seva inscripció.

COMUNICACIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part atorgant, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica d'aquesta escriptura al Registre de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA