Certificat del acords de reversió de anotacions en compte, que passen a ser títols, al portador o nominatius. Junta General de S.A. universal

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de certificat dels acords de reversió d'anotacions en compte, que passen a ser títols, al portador o nominatius. Junta General Extraordinària Universal de S.A.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Modificació d'estatuts. Requisits generals
  • 3.2 Normes especials de conversió d'anotacions
  • 3.3 Regles generals per a tot certificat de junta universal de SA
  • 3.4 Junta general celebrada per videoconferència o conferència telefònica múltiple de SA
 • 4 Doctrina Administrativa citada
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.

Model d'escriptura

CERTIFICAT (en extracte):

El senyor *, administrador únic (o el Sr. *, administrador solidari, o el Sr. * i el Sr. *, administradors mancomunats, o el Sr. * secretari (o sotssecretari) del consell d'administració), de la companyia mercantil * SA, amb càrrec vigent i inscrit al Registre Mercantil.

CERTIFICO:

I.- Que en el llibre d'actes de la societat (o de la junta general, si hi ha un llibre especial pel consell d'administració) hi figura la corresponent a la junta general extraordinària, celebrada el dia *, en la qual els assumptes sotmesos a la Junta van ser votats separadament conforme a l'art. 197 bis de la Llei de Societats de Capital i de la qual resulta el següent:

A.- La junta es va celebrar en el domicili social, amb caràcter d'universal. El nom i la signatura dels assistents (socis o representants d'aquests) figuren a continuació de la data, el lloc i l'ordre del dia. La celebració de la junta va ser acceptada per unanimitat.

B.- Van actuar com a president i secretari, respectivament, el Sr. * i el Sr. *, elegits per unanimitat entre tots els socis (Ha d'actuar com a president el que indiquin els estatuts; si no n'hi ha, presideix la junta el president del consell d'administració i, tampoc no n´hi ha, l'accionista elegit, en cada cas, pels socis assistents a la reunió i és assistit per un secretari que ho serà el que prevegin els estatuts, i si no n'hi ha, el secretari del consell i, si no n'hi ha, el nomenat pels accionistes.)

C.- Va constituir l'ordre del dia, acceptat per tots els assistents el següent:

(Exemple: 1.- Conversió de les anotacions en compte com a sistema de representació de les accions a títols al portador (o nominatius) 2.- Nova redacció de l'art. * dels estatuts socials.- 3. Delegació de facultats.

D.- L'acta va ser signada per tots els assistents i, per tant, també pel president i el secretari, i es va aprovar un cop celebrada la junta. Es van complir així tots els requisits dels articles 97 i 98 del Reglament del Registre Mercantil.

II.- Que entre els acords sotmesos a votació i aprovats, en la forma que es dirà, figuren els següents:

Primer.- Es converteixen les anotacions en compte representatives de la totalitat de les accions que es divideix el total capital social, en títols al portador. (o en accions nominatives).

Aquest acord es condiciona a l'obtenció de les preceptives autoritzacions administratives i la realització de la publicitat corresponent; s'acorda, en concret el següent procediment: (Exemple: indicació dels passos a seguir: 1.- Obtenció dels certificats per a cadascuna de les entitats participades que reflectiran les posicions definitives anotades en els comptes de valors a la data que estableixi l'entitat emissora que no podrà ser posterior en un mes a la notificació de l'autorització per la Comissió Nacional del mercat de Valors; 2.- Lliurament per l'entitat Agent de certificació sobre titulars de les accions i altres circumstàncies jurídiques; 3.- Assignació dels nous títols als seus titulars, per certificat a expedir per l'Entitat Agent; 4.- Certificat de l'Entitat Agent amb la finalitat de donar de baixa les anotacions en compte; 5.- Indicació de l'Entitat Agent; 6.- Obtenció de l'aprovació per la CNMV.).

Així mateix s'acorda facultar a l'òrgan d'Administració per a ultimar i completar el procediment.

Segon.- Una vegada obtinguda la pertinent autorització, modificar els articles * i * dels estatuts socials que, des d'ara, tindran la següent redacció: ...Art. *. CAPITAL. ...

Aprovació: Aquests acords van ser aprovats per unanimitat, (o per socis que representen el *% del capital).

III.- Que pel que fa a elevar a públics els anteriors acords, a l'acta hi consta el següent:

Facultar l'administrador únic (o solidari, els dos mancomunats, el secretari o un o diversos membres del consell d'administració, etc.) de la societat, Sr. *, perquè de conformitat amb la Llei, pugui: comparèixer davant notari a fi d'atorgar la corresponent escriptura que elevi a públics els anteriors acords, signant tots els documents que siguin necessaris, tant públics com privats, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil, incloent-hi instàncies de rectificació.

I perquè consti, als oportuns efectes, lliuro aquest certificat, a * , a *.

(Firma del/s certificador/s; en cas de certificar el secretari (o sotssecretari) del consell d'administració caldrà afegir la firma del president (o vicepresident) precedida de la paraula vist i plau).

Comentari Modificació d'estatuts. ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA