Acta de requeriment notificant la resolució d'una venda

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'acta per la qual el Notari notifica la resolució d'una venda.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 Supòsits
  • 2.2 Normes del CCCat
  • 2.3 Normes de la Llei Hipotecària
  • 2.4 Efectes del pacte
  • 2.5 Normes generals
   • 2.5.1 Interès legítim o legitimació
   • 2.5.2 No existeix unitat d'acte
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per a instar la present acta i DIU:

I. En escriptura autoritzada el dia *, davant del Notari de *, senyor *, Protocol número *, el Sr. compareixent va vendre a * el qual va comprar la següent finca: (Descripció abreujada).

II. Van ser pactes de l'esmentada escriptura, entre d'altres, els següents:

(Transcripció dels pactes relatius a preu, el seu ajornament i les garanties)

III. Que arribada la data convinguda, la part compradora no ha satisfet el preu pactat.

IV. Un cop exposat el que precedeix, em requereix a mi, el Notari, perquè em traslladi al domicili del comprador que consta a l'escriptura de referència als següents fins:

OPCIÓ A).- NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ.

Notifiqui a l'esmentat comprador o persona amb la qual, en el seu cas, es practiqui la diligència, que donat l'incompliment de la part compradora i acabat el termini convingut per pagar el preu estipulat, el compareixent li notifica la resolució del contracte a tots els efectes, i en especial per obtenir la re inscripció de la finca a favor seu.

SUB OPCIÓ 1.-

Donat que la part compradora va pagar * euros, segons consta en el títol de compravenda, li notifiqui que es procedirà pel compareixent a la pertinent consignació judicial, d'acord amb la reiterada jurisprudència al respecte i li requereixi perquè deixi la finca vàcua, lliure i expedita a disposició del compareixent.

SUB OPCIÓ 2.-

Donat que no s'ha satisfet per la part compradora cap quantitat en concepte de pagament del preu de la compravenda, li notifiqui que la resolució ho és de ple dret i li requereixi perquè deixi la finca vàcua, lliure i expedita a disposició del compareixent.

OPCIÓ B.- CONCESSIÓ D'UN TERMINI PER A PAGAR i notificació,en cas de no compliment d'aquesta obligació, de la definitiva resolució.

Li notifiqui que no ha satisfet el preu en el termini convingut; malgrat això, li ofereix un nou termini de 15 dies a comptar de la pràctica de la notificació, per pagar la total quantitat pendent de pagar, amb l'advertència que, en cas de NO realitzar el pagament en el nou termini de gràcia que se li atorga, la part venedora, ja des d'ara, li notifica, en tal cas, la resolució de la compravenda en la forma següent:

SUB OPCIÓ 1.-

Donat que la part compradora va pagar * euros, segons consta en el títol de compravenda, li notifiqui que es procedirà pel compareixent a la pertinent consignació judicial, d'acord amb la reiterada Jurisprudència al respecte i li requereixi perquè deixi la finca vàcua, lliure i expedita a disposició del compareixent.

SUB OPCIÓ 2.-

Donat que no s'ha satisfet per la part compradora cap quantitat en concepte de pagament del preu de la compravenda, li notifiqui que la resolució ho és de ple dret i li requereixi perquè deixi la finca vàcua, lliure i expedita a disposició del compareixent.

ACCEPTO.

Compliré, consignant el seu resultat per Diligència o Diligències a continuació.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

DILIGÈNCIA:

(Supòsit 1.- En cas de trobar l'INTERESSAT)

(Lloc i data,) a * (un quart, dos quarts i * minuts, etc.) del matí(o de la tarda), em trasllado a * i trobo qui manifesta ser el Sr. *; l'indico la meva condició de Notari i l'objecte de la meva visita; li practico la notificació interessada, amb lectura íntegra del requeriment que precedeix, li lliuro i rep, a més a més, còpia simple cèdula de notificació de l'acta que precedeix; l'adverteixo del dret a contestar en aquesta diligència o en el termini de dos dies laborables, i manifesta quedar assabentat i que s'excusa de signar.

I per no interessar altres particulars, redacto la present diligència a continuació del requeriment, en el seu últim foli i en el present.

I DONO FE del seu contingut,

(2. Supòsit de no trobar el mateix requerit, però sí alguna persona al seu domicili (cònjuge, servent, empleat, etc.):'

(Lloc i data,) a * (un quart, dos quarts i * minuts, etc.) del matí (o de la tarda), em trasllado a * i trobo qui manifesta ser el senyor *, (indicar la relació amb la persona a qui va dirigida la notificació); l'indico la meva condició de Notari i l'objecte de la meva visita; manifesta que el Sr. * (el requerit) no es troba present en aquest moment; li lliuro i rep còpia simple-cèdula de notificació de l'acta que precedeix; l'adverteixo de l'obligació de fer-ho arribar a l'interessat, que conté una notificació del seu interès i del dret del requerit a contestar, a la mateixa acta, en el termini de dos dies laborables, i manifesta quedar assabentat, que s'excusa de signar i que ho lliurarà oportunament.

I per no interessar altres particulars, redacto la present diligència a continuació del requeriment, en el seu últim foli i en el present.

I del seu contingut, EN DONO FE.

(3. Supòsit de lliurament al porter de l'immoble

(Lloc i data,) a * (un quart, dos quarts i * minuts, etc.) del matí (o de la tarda), em trasllado a * i no trobo ningú al lloc interessat, però si trobo qui diu ser el porter de l'immoble i anomenar-se *

L'indico la meva condició de notari i l'objecte de la meva compareixença en l'esmentat lloc; li lliuro i rep, en un sobre tancat dirigit al requerit, còpia simple-cèdula de notificació de l'acta que precedeix; l'adverteixo de l'obligació de fer-ho arribar a l'interessat, que a l'interior del sobre hi ha una notificació del seu interès i del dret del requerit a contestar, a la mateixa Acta, en el termini de dos dies laborables, i manifesta quedar assabentat, que s'excusa de signar i que i que ho lliurarà oportunament.

I per no interessar altres particulars, estenc la present diligència a continuació del requeriment, en el seu últim foli i en el present.

I del seu contingut, EN DONO FE.

Comentari

Convé analitzar el supòsit concret d'una compravenda amb preu ajornat; si aquest no es paga, en el termini convingut, interessa a la part venedora la resolució de la compravenda.

Supòsits

Es poden donar els següents casos:

1.- Es va atorgar la venda en document privat; es va rebre part del preu; i tant si es va pactar com si no es va pactar expressament la resolució pel cas de falta de pagament del preu, ara s'insta la resolució.

2.- Es va atorgar una escriptura; es va ajornar en tot o part el preu, però no es va pactar condició resolutòria; ara interessa instar aquesta.

3.- Es va atorgar escriptura pública i es va pactar condició resolutòria expressa, la inscripció de la qual en el Registre de la Propietat es va sol·licitar expressament i així es va practicar.

Els efectes pràctics són...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA