Acta de notorietat per a reprendre el tracte successiu Interromput. Model anterior a la Reforma de la Llei Hipotecària (Llei 13/2015, de 24 de juny)

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'Acta per a la represa del tracte successiu.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Advertiment
 • 3 Model
  • 3.1 Acta primera. Acta de requeriment
  • 3.2 Acta segona. Acta per a reprendre el tracte successiu interromput
  • 3.3 Diligències
  • 3.4 DECLARACIÓ DE NOTORIETAT
  • 3.5 ATENCIÓ: APROVACIÓ JUDICIAL
 • 4 Comentari
  • 4.1 Especialitats de les actes per reprendre el tracte succesiu
  • 4.2 Assentaments contradictoris
  • 4.3 Jurisprudència
  • 4.4 Observació final
   • 4.4.1 Dues Actes
  • 4.5 Normes generals
   • 4.5.1 Interès legítim o legitimació
   • 4.5.2 No existeix unitat d'acte
 • 5 Jurisprudencia citada
 • 6 Legislación citada
Nota

A).- Situació anterior a 1 novembre de 2015

És aplicable el formulari que segueix.

B).- Situació l'1 de novembre de 2015:

És la data d'entrada en vigor de la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

Aquesta llei modifica diversos articles de la LH citats en aquest formulari i regula aquest expedient a l'article 208 de la LH.

A partir del primer de novembre de 2015 caldrá aplicar el formulari Expedient notarial per a la represa del tracte successiu

Advertiment

Conforme a l'art. 209 del Reglament notarial (redacció donada pel RD 45/2007), les actes de notorietat tenen dues fases (i, per tant, donen lloc a dos documents de protocol); diu així l'esmentat article: «el requerimiento .... se formalizará mediante acta con la fecha y número de protocolo del día del requerimiento y una vez concluida la tramitación del acta se incorporará al protocolo como instrumento independiente en la fecha y bajo el número que corresponda en el momento de su terminación»...

Per això, es proposen els dos models següents.

Model Acta primera. Acta de requeriment

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, capacitat i l'interès legítim per instar la present ACTA DE NOTORIETAT PER A REPRENDRE EL TRACTE SUCCESSIU INTERROMPUT sobre la finca que després es descriurà, i sol·licita sigui inscrita a nom del requeridor.

I. IMMOBLE OBJECTE DE L'EXPEDIENT:

Porció de terreny, ....

Valor: *.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habilitats i d'acord amb l'article 6.6 de la resolució de 28 d'abril de 2003 de la DG del cadastre) i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el Notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

II. TÍTOL D'ADQUISICIÓ. La referida finca pertany al requeridor per compra a *(Sr. B) en document privat de l'any *. (Indiqueu títol i si són dos o més els titulars la seva quota de participació.

Que sobre aquesta finca únicament existeix el dret de domini corresponent al requeridor sense que hi hagi altres drets reals sobre la mateixa.

Qui va transmetre a l'actual propietari, (el Sr. B) la va adquirir per compra en document privat al Sr. *,(Sr. C.) i com que no es van atorgar les corresponents escriptures públiques de compravenda, no han tingut accés al Registre els canvis de la titularitat dominical; per això, és necessari restablir el tracte successiu. ('Atenció': cal detallar tots els títols intermedis).

El Sr. (Sr. C) va morir a *, d'on era veí el dia *; havia atorgat el seu darrer testament davant del notari de *, Sr. *, el dia *, en el qual instituïa hereves universals per iguals parts indivises, les seves filles * i * ('adequar al cas concret)'

Que com a conseqüència de tot l'anterior, les persones que han de ser notificades segons el que preveu l'article 289 del Reglament Hipotecari, són les hereves del Sr. * (Sr. C, o, si no ha mort, el mateix Sr. C), sense perjudici de les altres notificacions i proves que es puguin practicar.

III. PROVES.

Com proves, per tal d'asseverar tot l'exposat, el requeridor proposa les següents:

1.- La seva declaració jurada, en manifestar, sota jurament, que són certs els fets ressenyats en els apartats anteriors, declaració que presta/en sota pena de falsedat en document públic, advertits de les seves responsabilitats en cas de falsedat.

2. La documental següent:

a) Els pertinents certificats de defunció i del Registre Actes de darreres voluntats del Sr. * (el Sr. C,), fotocòpia dels quals legitimo i incorporo a aquesta matriu, com a document incorporat 1.

b) Certificació cadastral descriptiva i gràfica de la finca objecte de la present, en la qual consta com a titular el Sr. *. Queda incorporada a aquesta matriu, com a document incorporat 2.

3.- La testifical: la declaració dels testimonis i la dels propietaris confrontants que prestin la seva declaració (i, en el seu cas, la del titular de drets inscrits des de fa menys de 30 anys).

IV. ACCEPTACIÓ DEL REQUERIMENT.

Un cop exposat tot l'anterior, signa el requeridor el present requeriment que, jo el Notari, accepto en considerar-lo legítim i procediré a iniciar el dia d'avui l'acta interessada i practicaré les pertinents proves, testifical, documental, comunicacions i publicacions d'edictes o totes les altres que estimi oportunes, i tot es farà constar per successives diligències.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Acta segona. Acta per a reprendre el tracte successiu interromput

NUMERO (no es completa fins a la conclusió de l'Acta)

I.- LLOC I DATA DE PROTOCOL·LITZACIÓ.

A *, a *.(guardar espai per a completar aquesta data)

II.- LLOC I DATA INICI DE L'ACTA:

A *, a *

Jo, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de *, amb residència a *,

DONO FE:

Que en el dia d'avui he estat requerit pel senyor *, major d'edat, * veí de *, amb domicili a * i DNI/NIF * per a tramitar ACTA DE NOTORIETAT PER A LA REPRESA DEL TRACTE SUCCESSIU INTERROMPUT de finca, en concret, la que es descriu a continuació:

'A. IMMOBLE OBJECTE DE L'EXPEDIENT:

Rústica...

TÍTOL: * (Copieu el que abans s?hagi esmentat.)

'Valor: * euros.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

La que resulta de la certificació cadastral descriptiva i gràfica; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtinguda (pels procediments telemàtics habilitats i d'acord amb l'article 6.6 de la resolució de 28 d'abril de 2003 de la DG del Cadastre) i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquesta certificació queda unida a aquesta matriu.

Jo, el Notari, a l'efecte de la pertinent constància en el Cadastre, procediré a indicar l'expressada Referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament Notarial.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i manifesten la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d?acord amb les dades cadastrals actuals.

(Si hi ha discrepàncies entre la realitat de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA