Renuncia a l'exempció de l'IVA

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de clàusula per la qual es renuncia a l'exempció de l'IVA.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
  • 1 Model
  • 2 Comentari
    • 2.1 Inversió del subjecte passiu
    • 2.2 Tema concret: Reparcel·lacions
    • 2.3 Conclusió
  • 3 Jurisprudencia citada
  • 4 Legislación citada
Model

Quan els atorgants d'una escriptura de transmissió onerosa d'un immoble desitgen acollir-se a l'exempció de l'IVA (si, com es dirà, això fóra possible) cal incloure a l'escriptura una clàusula, de l'estil de la següent:

OBSERVACIÓ FISCAL.- La part venedora declara en aquest acte, la seva condició de subjecte passiu de l'IVA amb dret a la deducció total d'aquest impost; i la part venedora que també és subjecte passiu de l'IVA comunica a l'adquiridor la renúncia a l'exempció de l'IVA aplicable a la present transmissió, d'acord amb l'article 20.2 de la Llei de l'Impost; per tant, en complir-se els requisits de l'article 8 del Reglament, i d'acord amb l'art. 84 de la Llei de l'IVA passa a ser subjecte passiu d'aquesta operació la part adquiridora, raó per la qual reté el % del preu estipulat (% de l'Iva que correspongui) pel seu pertinent ingrés i/o compensació.

Comentari Inversió del subjecte passiu

Fins a la Llei 7/2012, de 29 d'octubre en els casos que l'operació no està subjecta a IVA, (per exemple segona transmissió d'un habitatge, ja que la primera transmissió, en el sentit cronològic i tècnic, esgota la repercussió de l'impost sobre el valor afegit) la part adquiridora, quan era subjecte passiu de l'IVA, desitjava que l'operació tributés per IVA i no per Transmissions Patrimonials. Estem, per tant, en un cas, en el qual, en principi, una operació no estava subjecta a IVA, però es desitjava que tributés per IVA, per a poder compensar-lo amb el reportat.

Ara, la citada Llei 7/2012, de 29 d'octubre ha modificat l'art. 84 de la Lley 37/1992, del 28 de desembre de l'Impost sobre el Valor Afegit que, en la part que ara interessa, disposa:

Serán sujetos pasivos del Impuesto: 2.º Los empresarios o profesionales para quienes se realicen las operaciones sujetas al Impuesto en los supuestos que se indican a continuación:

e) Cuando se trate de las siguientes entregas de bienes inmuebles:

Las entregas efectuadas como consecuencia de un proceso concursal.

Las entregas exentas a que se refieren los apartados 20.º y 22.º del artículo 20.Uno en las que el sujeto pasivo hubiera renunciado a la exención. (Que és el supòsit d'aquest formulari).

Las entregas efectuadas en ejecución de la garantía constituida sobre los bienes inmuebles, entendiéndose, asimismo, que se ejecuta la garantía cuando se transmite el inmueble a cambio de la extinción total o parcial de la deuda garantizada o de la obligación de extinguir la referida deuda por el adquirente (aplicable en conseqüència a les dacions en pagament i quan l'adquiridor s'obliga a pagar el deute).

L'explicació d'aquest canvi ve en l'exposició de motius, que diu:

«se establecen dos nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo en los citados casos de entregas de inmuebles. Por una parte, cuando se renuncie a la exención. Estos supuestos de inversión del sujeto pasivo se ajustan a lo establecido en la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, [j 1] relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido. Con ello se pretende evitar el perjuicio que se produce a la Hacienda Pública cuando el IVA no se ingresa en el Tesoro y, a continuación, se solicita el aplazamiento o se declara el concurso de la entidad transmitente. El daño a la Hacienda Pública es doble, pues el IVA no ingresado es deducido por el adquirente. Con el mecanismo...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA