Acta notarial renunciant a res més reclamar per un accident

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'acta notarial de renúncia a les accions civils derivades d'un accident.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Model

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per a instar la present acta i DIU:

Que com a part perjudicada a l'accident de circulació ocorregut el dia *, quan conduïa el cotxe de la seva propietat, causat per l'automòbil *, matrícula * , RENUNCIA en aquest acte a exercir les accions civils i penals que li puguin correspondre, ja que considera que ha estat degudament indemnitzat.

Així ho diu.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari

Model normal de renúncia que s'atorga a requeriment de la companyia asseguradora, quan hi ha acord entre les parts i es fa el pagament simultani de la pertinent indemnització. A vegades es demana afegir que la part atorgant s'obliga a ratificar aquesta renúncia a accions civils i penals davant el Jutjat pertinent.

a).- Els pares per renunciar drets dels fills sota la seva pàtria...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA