Escriptura de reducció de capital d'una S. A. per l'amortització d'accions pròpies en junta universal

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura en què una societat anònima redueix el capital per tal d'AMORTITZAR accions pròpies, en el seu moment adquirides i per tant que estaven en la seva autocartera. JUNTA universal.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Requisits generals de la reducció. Junta Universal.
  • 3.2 L'adquisició d'accions pròpies
   • 3.2.1 Requisits generals
   • 3.2.2 Requisits especials
   • 3.2.3 Altres especialitats
  • 3.3 La reducció de capital
  • 3.4 Llibre Registre de socis
  • 3.5 Altres temes
  • 3.6 Especialitat de reducció amortitzant accions
  • 3.7 Reduccions mixtes
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada d'acord amb la Ley de Sociedades de Capital i, en el seu cas, amb les modificacions fetes per les lleis posteriors; vegeu les modificacions posteriors en el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Convé mencionar per la seva actualitat:

 • La Llei 11/2018, de 28 de desembre per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat, que ha modificat de la LSC:

Articles: art. 62, art. 253, art. 262, art. 276, art. 279, art. 348.bis, art. 514, art. 529.bis, art. 529.ter i art. 540.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR *, major d'edat, * (professió o activitat), de nacionalitat i residència espanyoles, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil «*», SA, domiciliada a *; constituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada pel notari de *, senyor *, el dia *; adaptada a la nova legislació, en escriptura atorgada sota la meva fe, el dia *; inscrita al Registre Mercantil de *, al volum *, foli *, full *, inscripció *.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten:

1.- Del seu càrrec d'administrador únic de la societat (o administrador solidari, mancomunats, o secretari o sotssecretari del consell d'administració, membre del consell especialment facultat, etc.) nomenat, pel termini de CINC/SIS anys, a l'escriptura de constitució (o de nomenament de càrrecs del dia *, davant del notari de *, Sr. *), càrrec que assevera vigent.

Així resulta de la primera còpia de l'esmentada escriptura que tinc a la vista i que va causar la inscripció * al Registre Mercantil.

2.- Dels acords de la junta general universal de la societat, celebrada al domicili social, el dia *, actuant de president el Sr. * i de secretari el Sr. *, segons s'acredita amb el certificat, que incorporo a aquesta matriu, expedit per l'administrador únic (o solidari, dos mancomunats, el secretari del consell d'administració, amb el vistiplau del president), les firmes dels quals legitimo; a la certificació consta que els acords van ser aprovats per unanimitat (o indicar la majoria) i adoptats en votació separada com ordena l'art. 197 bis de la llei de Societats de capital.

Manifesta el Sr. * que les seves facultats i representació no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben plenament vigents. I jo, el Notari considero que té facultats suficients per a elevar a públics els acords que són objecte d'aquesta escriptura.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat i té, a judici meu, segons intervé, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura de REDUCCIÓ DE CAPITAL i MODIFICACIÓ D'ESTATUTS i DIU:

Que eleva a públics els acords de la referida junta general de *, i, en representació de la societat *,

ATORGA:

PRIMER.- En la certificació protocol·litzada consta l'acord de la Junta per amortitzar accions pròpies i havent-se fixat per a l'execució de l'acord el termini de *.

Per tant, en compliment de l'acord de la junta i segons el que estableix l'article 139 de la Ley de Sociedades de Capital s'amortitzen les * accions de valor nominal * euros cada una, números * al * tots ells inclosos, que representen el *% del capital social, i que la societat va adquirir segons consta en l'escriptura autoritzada el dia *, davant del notari *, número * de Protocol.

L'amortització es frealitza amb càrrec a capital en la quantitat que seguidament s'indica, i es van efectuar, a aquest efecte, els corresponents assentaments comptables.

SEGON.- Es redueix el capital social en * Euros, a l'empara del que disposa l'article 139 de la Ley de Sociedades de Capital, perquè no s'han alienat les accions que la societat té en autocartera, mitjançant l'amortització de les esmentades acciopns, concretament * accions, números *, tots ells inclosos, de valor nominal * euros cadascuna, i no es fixa termini d'execució, atès que la reducció es va realitzar en la mateixa junta, sense perjudici del dret d'oposició que pugui correspondre als creditors de la societat. En conseqüència, el capital social queda establert en la quantitat de * euros, dividit i representat per * accions, de * euros de valor nominal cadascuna.

TERCER.- Com a conseqüència del que s'ha indicat, es modifica l'article * dels estatuts socials, el qual, tindrà ara la següent redacció:

«ARTICLE *.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social es fixa en la suma de * euros representat i dividit en * accions, ordinàries, nominatives, de sèrie única, d'un valor nominal de * euros cadascuna.

Les accions estaran representades per títols numerats de l'u (1) al * (*), i podran ser individuals o múltiples. El títol de cada acció contindrà necessàriament els esments mínims assenyalats per la Llei i, especialment, les limitacions que en relació a la seva transmissió consten en els estatuts socials.

Totes les accions estan totalment subscrites i desembossades».

QUART.- També, com a conseqüència de les operacions de reducció de capital amb amortització d'accions, i amb la finalitat de donar una numeració correlativa a les accions, s'anul·len les anteriors accions que són substituïdes per unes noves amb numeració correlativa, conservant els accionistes el mateix nombre d'accions, fent constar que per raó del canvi a realitzar no es produirà cap alteració en el grau de participació de cada un dels accionistes en el capital de l'entitat. En conseqüència, a cada accionista se li canvien les seves accions per les noves segons la numeració que es detalla en el certificat incorporat a aquesta matriu.

CINQUÈ.- Per tal de justificar la publicació de l'acord de la reducció de capital, ara formalitzada, el compareixent m'exhibeix si hi ha web de la societat, es dirà: 1 exemplar del Borme del dia * i un certificat de l'òrgan d'administració d'haver-se publicat l'acord en la pàgina web de la societat, i si no hi ha web de la societat, es dirà: un exemplar del Borme del dia * i, per no existir web de la societat, un exemplar del periòdic * del dia)."

Incorporo a aquesta matriu la/es fotocòpia/es de la/es pàgina/es corresponent/s.

SISÈ.- (No aplicable a les accions adquirides a títol gratuït) D'acord amb l'article 336 de la Ley de Sociedades de Capital els creditors han disposat del termini d'un mes des del darrer anunci de l'acord de reducció de capital, sense haver fet cap oposició (o havent-se garantit degudament els seus crèdits no vençuts o s'ha donat la pertinent fiança, segons l'article 337 de la Ley de Sociedades de Capital).

SETÈ.- (Si es tracta d'accions nominatives) Declara el compareixent que en el Llibre d'accions nominatives de socis s'ha fet constar l'amortització de les accions indicades i (si escau) la reenumeració de la resta amb expressió dels seus titulars.

OBSERVACIÓ FISCAL.- La present reducció de capital està exempta de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (com a operació societària) segons ho determinà la Sentència del TS de 3 de gener de 1997 que va anul·lar l'art. 54.3 del Reglament de l'Impost de Transmissions Patrimonials.

ADVERTÈNCIA REGISTRAL:

Queda informat el compareixent que, per tal de poder inscriure en el Registre Mercantil els actes formalitzats en la present escriptura, cal que la societat tingui fet el pertinent dipòsit dels comptes anuals (art. 282 de la llei de Societats de Capital i art. 378 del RRM).

PRESENTACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part interessada, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica al Registre Mercantil corresponent. (Indiqueu si el presentador és el Notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part interessada, i fetes les advertències expresses, no es procedirà a la presentació telemàtica ni per tele-fax d'aquesta escriptura al Registre Mercantil, d'acord amb el que disposa el número 3 de l'article 249 del Reglament notarial.

MANIFESTACIÓ NOTARIAL SOBRE EL TITULAR REAL

Opció 1.- Sense resultat:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat jo el Notari la Base de dades de Titular Real, no havent-se obtingut cap resultat, havent-se atorgat davant meu el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Procediré, jo el Notari, a remetre aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 2.-...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA