Escriptura de reducció de capital de SL per pèrdues, equilibrant el patrimoni. Junta universal

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura de reducció de capital a causa de pèrdues, amb la finalitat d'equilibrar el patrimoni. Regles generals segons els diversos supòsits.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Introducció
 • 3 Model d'escriptura
 • 4 Comentari
  • 4.1 Normes de reducció
  • 4.2 Reducció per a equilibrar el patrimoni SL
  • 4.3 Reduccions mixtes
 • 5 Jurisprudencia citada
 • 6 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada d'acord amb la Ley de Sociedades de Capital i, en el seu cas, amb les modificacions fetes per les lleis posteriors; vegeu les modificacions posteriors en el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Convé mencionar per la seva actualitat:

 • La Llei 11/2018, de 28 de desembre per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat, que ha modificat de la LSC:

Articles: art. 62, art. 253, art. 262, art. 276, art. 279, art. 348.bis, art. 514, art. 529.bis, art. 529.ter i art. 540.

Introducció L'art. 317 de la Ley de Sociedades de Capital (abans art. 79 de la LSRL) diu:
«1. La reducción del capital social puede tener por finalidad el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, la constitución o el incremento de la reserva legal o de las reservas voluntarias o la restitución de aportaciones».

La Llei 16/2007, de 4 de juliol, ja va substituir la paraula comptable per net.}.En les ANÒNIMES hi ha també altres casos, com la REDUCCIÓ per a la condonació de dividends passius, NO APLICABLE a les Societats limitades en haver d'estar en les Limitades tot el seu capital desemborsat,).

Existeix un formulari específic per a la reducció de capital de SL amb la finalitat de restituir aportacions als socis. Aquest tracta la reducció de capital per a restablir l'equilibri entre capital i patrimoni.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR *, major d'edat, * (professió o activitat), de nacionalitat i residència espanyoles, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil «*», SOCIETAT LIMITADA, amb domicili a *; constituïda, per temps indefinit, en escriptura atorgada davant del notari de *, Sr. *, el dia *. (Esmentar els altres títols escaients, com l'adaptació, canvi de domicili, etc.). Inscrita al Registre Mercantil de *, al volum *, llibre *, full *, inscripció *. CIF B-*.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números pertinents de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten:

1.- Del seu càrrec d'administrador únic (indicar, si escau, les altres possibilitats: mancomunats, solidari, secretari o sotssecretari del consell d'administració, conseller especialment facultat, etc.) de la societat, nomenat, pel termini indefinit (o per * anys) a l'escriptura de constitució social (o per acord de la junta general de *, elevat a públic en l'escriptura atorgada el dia *, davant del notari de *, senyor *), nomenament que va causar la inscripció * al Registre Mercantil.

Així resulta de la primera còpia de l'esmentada escriptura que tinc a la vista i que va causar la inscripció * al Registre Mercantil.

I 2.- Dels acords de la junta general universal de la societat, celebrada al domicili social, el dia *, actuant de president el Sr. * i de secretari el Sr. *, segons s'acredita amb el certificat, que incorporo a aquesta matriu, expedit per l'administrador únic (o solidari, dos mancomunats, el secretari o sotssecretari del consell d'administració, etc.), les firmes dels quals legitimo; a la certificació consta que els acords van ser aprovats per unanimitat (o indicar la majoria) i adoptats en votació separada com ordena l'art. 197 bis de la llei de Societats de capital.

Manifesta el compareixent que les seves facultats per a aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència i jo, el Notari, estimo suficients per a elevar a públics acords de la societat i actes complementaris.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat; té, al meu judici, segons intervé, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta per a aquesta escriptura de REDUCCIÓ DE CAPITAL I MODIFICACIÓ D'ESTATUTS i DIU:

I.- La companyia «** (AUDITORS)», ha efectuat un informe sobre el balanç de situació de la societat *, SL, tancat el dia *. Queda incorporat a aquesta matriu.

II.- Sobre la base d'aquest informe d'auditors, l'òrgan es va celebrar junta general el dia *, amb caràcter d'universal i va aprovar l'expressat balanç.

III.- La junta general indicada va aprovar la reducció del capital de la societat que ara es formalitza.

IV.- Es va fixar per a l'execució de l'acord el termini de *.

V.- Que elevant a públics els acords de la referida junta general i, per tant, en representació de *, SL,

ATORGA:

PRIMER.- Es redueix el capital social de *SL en la quantia de * euros, és a dir, fins a la suma de * euros.

Aquesta reducció de capital té per finalitat aconseguir l'equilibri patrimonial entre el capital social, reduït a conseqüència de pèrdues, i el patrimoni social. I es porta a efecte reduint el valor nominal de cada participació a raó de * (exemple 200) euros per participació social.

SEGON: Es fa constar que en aquest cas (per compensar pèrdues) no tenen els creditors el dret d'oposició i que la societat no té reserves.

TERCER.- La reducció s'ha realitzat amb base al balanç abans expressat aprovat per la junta general del dia *, segons certificat que es protocol·litza, signat per *, la firma del qual/s legitimo. Aquest balanç va ser prèviament auditat per l'auditor *. (Si la societat està obligada a auditar comptes, el balanç ha de ser auditat per l'auditor nomenat per la societat, i, si no ho està, per l'auditor nomenat per l'òrgan d'administració). Deixo unida a aquesta matriu còpia de l'esmentat balanç i la seva verificació.

QUART.- Com a conseqüència de la reducció de capital aquí formalitzada, es modifica l'article * dels estatuts socials que, d'ara endavant, tindrà la següent redacció:

«ARTICLE *.- El capital social és de * euros, dividit en * participacions socials, números 1 al *, ambdós inclosos, de * euros * de valor nominal cadascuna, acumulables i indivisibles, que no podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions. El capital social està íntegrament subscrit i desembossat».

CINQUÈ.- Opcions:

*Si es modifica el valor nominal, es dirà Declara el representant de la Societat, d'acord amb l'art. 314 de la Llei de Societats de Capital que el nou valor nominal de les participacions s'han fet constar en el Llibre de Registre de Socis.

* Si s'amortitzen les participacions, es farà constar: Declara el representant de la Societat, d'acord amb el art. 314 de la Llei de Societats de Capital que les participacions amortitzades s'han fet constar en el Llibre de Registre de Socis així com la re enumeració de les restants amb expressió dels seus titulars. PRESENTACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part interessada, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica al Registre Mercantil corresponent. (Indiqueu si el presentador és el Notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part interessada, i fetes les advertències expresses, no es procedirà a la presentació telemàtica ni per tele-fax d'aquesta escriptura al Registre Mercantil, d'acord amb el que disposa el número 3 de l'article 249 del Reglament notarial.

ADVERTÈNCIA REGISTRAL:

Queda informat el compareixent que, per tal de poder inscriure en el Registre Mercantil els actes formalitzats en la present escriptura, cal que la societat tingui fet el pertinent dipòsit dels comptes anuals (art. 282 de la llei de Societats de Capital i art. 378 del RRM).

MANIFESTACIÓ NOTARIAL SOBRE EL TITULAR REAL

Opció 1.- Sense resultat:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat jo el Notari la Base de dades de Titular Real, no havent-se obtingut cap resultat, havent-se atorgat davant meu el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Procediré, jo el Notari, a remetre aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 2.- Amb resultat coincident

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el Notari, la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta ser correcta.

Opció 3. Amb resultat no coincident i Acta davant el mateix Notari:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el Notari ,la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta NO ser correcta, havent-se atorgat, davant meu...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA