Certificat de l'acord de reducció i simultània ampliació de capital. Junta general extraordinària d'una SA. Universal

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:NOTARIO
RESUMEN

Model de certificat dels acords de reducció i ampliació simultània: acordió. Junta general extraordinària d'una SA, universal.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model de certificat
 • 3 Comentari
  • 3.1 Operació acordió
  • 3.2 Termini d'execució de l'acord
  • 3.3 Reducció per a equilibrar el patrimoni
  • 3.4 Regles generals per a tot certificat de junta universal de SA
  • 3.5 Reduccions mixtes
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada d'acord amb la Ley de Sociedades de Capital i, en el seu cas, amb les modificacions fetes per les lleis posteriors; vegeu les modificacions posteriors en el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Convé mencionar per la seva actualitat:

 • La Llei 11/2018, de 28 de desembre per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat, que ha modificat de la LSC:

Articles: art. 62, art. 253, art. 262, art. 276, art. 279, art. 348.bis, art. 514, art. 529.bis, art. 529.ter i art. 540.

Model de certificat

CERTIFICAT (en extracte):

El senyor *, administrador únic (o el Sr. *, administrador solidari, o el Sr. * i el Sr. *, administradors mancomunats, o el Sr. * secretari (o sotssecretari) del consell d'administració), de la companyia mercantil * SA, amb càrrec vigent i inscrit al Registre Mercantil.

CERTIFICO:

I.- Que en el llibre d'actes de la societat (o de la junta general, si hi ha un llibre especial pel consell d'administració) hi figura la corresponent a la junta general extraordinària, celebrada el dia *, en la qual els assumptes sotmesos a la Junta van ser votats separadament conforme a l'art. 197 bis de la Llei de Societats de Capital i de la qual resulta el següent:

A.- La junta es va celebrar en el domicili social, amb caràcter d'universal. El nom i la signatura dels assistents (socis o representants d'aquests) figuren a continuació de la data, el lloc i l'ordre del dia. La celebració de la junta va ser acceptada per unanimitat.

B.- Van actuar com a president i secretari, respectivament, el Sr. * i el Sr. *, elegits per unanimitat entre tots els socis (Ha d'actuar com a president el que indiquin els estatuts; en el seu defecte ha de presidir la junta el president del consell d'administració i, en defecte d'aquest, l'accionista elegit, en cada cas, pels socis assistents a la reunió i és assistit per un secretari que ho serà el que prevegin els estatuts, en el seu defecte el secretari del consell i, en el seu defecte, el nomenat pels accionistes.)

C.- Va constituir l'ordre del dia, acceptat per tots els assistents el següent: 1.- Reducció de capital per equilibrar el patrimoni. 2. Nova redacció de l'art. * dels estatuts socials. 3. Delegació de facultats. Els socis tenen dret a examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació i el seu informe i a demanar el lliurament o enviament gratuït d'aquests documents.)

D.- L'administració va indicar:

a).- Que la companyia * (AUDITORS), ha efectuat un informe d'auditoria sobre el balanç de situació de la societat *, SA, tancat el dia *.

b).- Que l'administració ha emès el preceptiu informe que ha estat a la disposició dels accionistes.

c).- Que es proposa a la junta l'aprovació de la següent proposta: ««Es proposa la reducció de capital a zero, amortitzant totes les accions i la simultània ampliació de capital fins a la xifra mínima legal i la pertinent modificació dels estatuts socials.». . E.- L'acta va ser signada per tots els assistents i, per tant, també pel president i el secretari, i es va aprovar un cop celebrada la junta. Es van complir així tots els requisits dels articles 97 i 98 del Reglament del Registre Mercantil. II.- Després de la pertinent deliberació s'adopten els següents acords:

1.- S'aprova el balanç tancat el dia * de * de 200*, confeccionat i auditat per *, el dia *.

2.- Es redueix el capital social, a conseqüència de pèrdues, fins a la xifra zero i simultàniament s'acorda una ampliació dinerària per un import de * Euros (mínim 60.000 euros), respectant el dret de preferent subscripció dels accionistes anteriors a la reducció.

3.-El capital social resultant, després de l'ampliació queda fixat en * euros, representat i dividit en * accions ordinàries nominatives de * euros cadascuna.

Posades en circulació les noves accions i, prèvia renúncia de tots els accionistes al seu dret de preferent adquisició, són en aquest acte subscrites i desembossades en la forma i proporció següents:

a.- El Sr. *, aporta en metàl·lic * euros, en pagament dels quals se li adjudiquen * accions, números * al *, ambdós inclosos.

b.-*.

4. Tots els subscriptors d'aquesta ampliació ingressen en la caixa social el valor nominal dels títols subscrits. En conseqüència, es declaren totalment subscrites i desembossades les noves accions emeses.

5.- Com a conseqüència de la reducció de capital, es modifica el redactat de l'article * dels estatuts socials que passarà a ser el següent:

«ARTICLE *.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social es fixa en la suma de * euros representat i dividit en * accions, ordinàries, nominatives, de sèrie única, d'un valor nominal de * euros cadascuna.

Les accions estaran representades per títols numerats de l'u (1) al * (*), i podran ser individuals o múltiples. El títol de cada acció contindrà necessàriament els esments mínims assenyalats per la Llei i, especialment, les limitacions que en relació a la seva transmissió consten en els estatuts socials.

Totes les accions estan totalment subscrites i desembossades».

6.- (Atenció: Només si les accions són nominatives) Fer constar l'amortització de les accions indicades i la titularitat de les noves accions emeses en el Llibre Registre d'accions nominatives.

7.- S'assenyala com a termini d'execució de l'acord de reducció el de *.

Aprovació: Aquests acords van ser aprovats per unanimitat, (o per socis que representen el *% del capital).

III.- Que pel que fa a elevar a públics els anteriors acords, a l'acta hi consta el següent:

Facultar l'administrador únic (o solidari, els dos mancomunats, el secretari o un o diversos membres del consell d'administració, etc.) de la societat, Sr. *, perquè de conformitat amb la Llei, pugui: comparèixer davant notari a fi d'atorgar la corresponent escriptura que elevi a públics els anteriors acords, signant tots els documents que siguin necessaris, tant públics com privats, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil, incloent-hi instàncies de rectificació.

I perquè consti, als oportuns efectes, lliuro aquest certificat, a * , a *.

(Firma del/s certificador/s; en cas de certificar el secretari (o sotssecretari) del consell d'administració caldrà afegir la firma del president (o vicepresident) precedida de la paraula vist i plau).

Comentari Operació acordió

1.- Norma legal: -

Comença dient l'art. 343 de la LSC de la Ley de Sociedades de Capital, (abans art. 169 de la Ley de Sociedades Anónimas):

«Reducción y aumento del capital simultáneos. 1. El acuerdo de reducción del capital social a cero o por debajo de la cifra mínima legal solo podrá adoptarse cuando simultáneamente se acuerde la transformación de la sociedad o el aumento de su capital hasta una cantidad igual o superior a la mencionada cifra mínima. 2. En todo caso habrá de respetarse el derecho de asunción o de suscripción preferente de los socios».

2.- Possibilitats de l'operació acordió:

Pot ser acordada de forma voluntària o pot estar imposada per la llei; en aquest cas, l'operació acordió és utilitzada com un mitjà d'evitar la dissolució de la societat.

-. Si la societat té unes pèrdues superiors a la meitat del capital social; lletra e) de l'art. 363 de la LSC, (abans causa 4a de l’art. 260 de la LSA) (abans lletra d de l'originari art. 363 de la LSC) segons redacció per la Ley 25/2011, de 1 de agosto, (de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas) que indica que la societat de capital s'haurà de dissoldre..:

{{quote|«e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso».)}

3.- Regles de l'operació acordió

3.1.- Regles generals:

Atès que es tracta d'una reducció seguida d'una ampliació de capital, s'exigiran totes les normes sobre reducció i ampliació que em remeto (acord sempre de la Junta General, majories, convocatòria, anunci, escriptura, etc.) amb la particularitat que es dirà.

La Resolució de 24 de gener de 2018: [j 1] recorda que aquest supòsit és un en els quals, si la junta és convocada, s'exigeix precisió en l'anunci de la convocatòria (com ja va indicar (Resolució de la DGRN de 14 de març de 2005). [j 2]

3.2.- Unanimitat o majoria per a adoptar l'acord.

Superades anteriors controvèrsies, entenem:

-. Si la reducció de capital a zero o per sota del mínim legal ve imposada per la llei: no s'exigirà unanimitat, sent suficient la majoria de l'art. 199 de la LSC, (abans número 2 del art. 53 de la LSRL):

cualquier modificación de los estatutos sociales, para los que no se exija mayoría cualificada, requerirá el voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones que integran el capital social.

-. Si la reducció de capital té altra causa (com retornar aportacions), defensem la unanimitat per a evitar l'abús de la majoria i haurien de complir-se els requisits específics del tipus de reducció.

3.3. Balanç

Diu l'art. 323 LSC en els casos de reducció por pèrduesr: «El balance que sirva de base a la operación de reducción del capital por pérdidas deberá referirse a una fecha comprendida dentro de los seis meses...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA