Reconeixement de fill no matrimonial

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Escriptura pública en la qual un baró RECONEIX un fill no matrimonial, menor d'edat i amb consentiment de la mare. Requisits i efectes del reconeixement.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
  • 1 Model
  • 2 Comentari
    • 2.1 En general
    • 2.2 Normes del codi civil
    • 2.3 Prova de la filiació
  • 3 Jurisprudencia citada
  • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

El Sr. **, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI número *.

I la SENYORA *, major d'edat, *, veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI número *.

Intervenen en el seu propi nom i dret.

Els identifico pel seu expressat document nacional d'identitat; considero que tenen capacitat legal i legitimació per a aquesta escriptura de RECONEIXEMENT DE FILL NO MATRIMONIAL i DIUEN:

I.- El Sr. *, d'acord amb l'article 235-9 del Codi civil de Catalunya reconeix com fill seu el Sr. *, nascut el dia * i inscrit en el Registre Civil de *, al tom *, el qual és fill de la senyora *, sense que en el Registre Civil consti el nom del pare.

II. La Senyora *, com mare i representant legal del reconegut, menor d'edat, dóna el seu consentiment a l'anterior reconeixement.

III. En conseqüència, determinada la filiació i no havent-hi contradicció, se sol·licita la pertinent inscripció en el Registre Civil, amb caràcter general.

Així ho diuen i atorguen.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta escriptura, advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals per tal que tinguin un adequat coneixement, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu)

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari En general

El model proposat es refereix al cas d'un menor d'edat, que és reconegut pel pare biològic, i consta ja en el Registre Civil la identitat de la mare.

Serà el supòsit més freqüent; cal recordar que, en principi, en un reconeixement d'un fill no pot pas constar la identitat de l'altre progenitor tret que aquesta ja consti en el Registre Civil; normalment, ja consta la identitat de la mare, especialment després de la Sentència del Tribunal Suprem de 21 de setembre de 1999, [j 1] que va declarar derogats per inconstitucionalitat sobrevinguda els articles 47.1 de la Llei del Registre Civil i 167 i 168 del Reglament del Registre Civil (la dona...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA