Reclamació notarial de deutes dineraris no contradits

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'Acta de requeriment de deutes vençuts, per tal d'obtenir títol executiu.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model del requeriment
 • 2 Models de possibles diligències
  • 2.1 Diligència de requeriment
  • 2.2 Possible oposició del requerit
  • 2.3 Diligència de pagament en la Notaria
  • 2.4 Diligència acreditant el pagament del deute
  • 2.5 Confirmació pel creditor d'haver cobrat el deute
  • 2.6 Diligència de lliurament de l'import rebut a la Notaria
 • 3 Comentari
  • 3.1 EL REQUERIMENT
  • 3.2 LA DILIGÈNCIA DE REQUERIMENT
  • 3.3 DENEGACIÓ I FRACÀS DE L'EXPEDIENT
  • 3.4 ALGUNS TEMES CONCRETS
  • 3.5 ARTICLES QUE REGULEN AQUEST PROCEDIMENT
  • 3.6 ALTRES REGLES APLICABLES
 • 4 Legislación citada
Model del requeriment

NUMERO *.

En *, a *.

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El senyor *, major d'edat, * veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI / NIF *.

Intervé en el seu propi nom i dret.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el d'identificació fiscal; té, a judici meu, interès legítim, capacitat i legitimació per instar la present ACTA de REQUERIMENT DE DEUTE, acreditada aquesta en forma documental i indubtable i DIU:

I.- Que és creditor davant *, amb domicili a *, d'un deute dinerari de naturalesa civil (o mercantil) de la quantia i característiques següents:

Import del principal del deute: * (* Euros.)

Interessos ordinaris aplicats: ...

Interessos de demora aplicats: ...

Origen del deute (es detallarà el contracte del qual neix l'obligació de pagament o la raó del deute).

Incorporo a aquesta matriu un testimoni de la documentació (o del contracte, etc.) de la qual resulta el deute, la seva naturalesa i la seva exigibilitat i no ser cap dels deutes exclosos del present expedient.

Característiques del deute: El deute és líquid i està vençut, segons es dedueix del seu origen indicat i és exigible.

Forma de pagament del mateix: Es requerirà el deutor perquè faci efectiu el deute al mateix Notari mitjançant xec bancari a favor seu (o mitjançant ingrés en el compte número * a l'entitat *, de la qual és titular el deutor, o mitjançant pagament directament al deutor, etc. ....).

II.- Que d'acord amb l'art. 70 de la Llei del Notariat, em requereix a mi, el Notari, perquè iniciï la pertinent acta de requeriment de pagament i procedeixi a practicar en forma la diligència en el carrer *, número *, de *, que és el domicili del deutor que consta en el document (o és el domicili que m'acredita documentalment, o és domicili on resideix el deutor, o a * que és on li consta que podrà ser trobat el deutor).

Un cop personat al domicili indicat, hauré de formular el pertinent requeriment al deutor o a qualsevol de les persones aptes per rebre'l a què es refereix el citat art. 70 de la Llei del Notariat, mitjançant lliurament de la reglamentària cèdula comprensiva del requeriment i documentació unida.

Instruccions per al bon desenvolupament de l'expedient:

a) .- Per al cas de lliurament de l'import rebut en la Notaria, el requeridor sol·licita que se li faci efectiu mitjançant ingrés del xec que es rebi en el compte número * (o mitjançant transferència de l'import, deduïts els honoraris notarials de la present Acta).

b) .- Per al cas d'oposició del deutor, indica el requeridor que la possible oposició del deutor i els seus arguments se li podran comunicar al següent correu electrònic: *.

c).- Per a la possible confirmació del cobrament, s'utilitzarà el correu electrònic de la Notària, és a dir, *; a aquest correu es remetrà, si escau, la confirmació el creditor, de la qual es deixarà constància per diligència.

ACCEPTO el requeriment en els termes expressats; declaro ser competent en raó al domicili del deutor abans esmentat on s'ha de practicar el requeriment i considero que el deute que es reclama, està, a parer meu, acreditat documentalment i és indubtable, no havent apreciat cap defecte a la documentació aportada a l'expedient.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

Adverteixo expressament el compareixent que les seves dades seran incorporades al fitxer del Protocol i documentació notarial i al fitxer d'Administració i organització, així com del fet que, si escau, aquestes dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que segons una norma amb rang de llei tinguin dret a això. Fetes les advertències dels seus drets al respecte.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Models de possibles diligències Diligència de requeriment

(1.- Supòsit de trobar l'INTERESSAT)

DILIGÈNCIA

El dia *, sent *, em persono al carrer * i trobo a qui diu anomenar-se i ser el senyor *, a qui indico la meva condició de notari i l'objecte de la meva visita; li practico el requeriment interessat amb lectura íntegra de l'acta que precedeix, requerint-lo perquè pagui el deute al peticionari en el termini de 20 dies hàbils, del seu dret a oposició en l’indicat termini i de les conseqüències si no compareix o no al·lega motius d'oposició; li lliuro a més còpia simple-cèdula que reprodueix l'expressada Acta, del que es fa càrrec (o es nega a rebre-la, si bé li indico que la documentació queda a la seva disposició a la Notaria) ; manifesta quedar assabentat i que s'excusa de signar.

L'informo que es redactarà la diligència en el meu estudi amb referència a les notes preses sobre el terreny, i li adverteixo del seu dret a comparèixer en la notaria per assabentar-se del contingut de la diligència.

I no interessant altres particulars, estenc la present diligència, tal com s'ha dit, en el meu estudi segons les notes preses i a continuació del requeriment, en el seu últim foli i en el present.

I del seu contingut en DONO FE.

(2.- Supòsit de no trobar al mateix requerit, però sí a persona apta al seu domicili (ha de ser empleat, familiar o persona amb la qual convisqui el deutor, sempre que sigui major d'edat i es trobi en el domicili o per ser també en el lloc de treball no ocasional del deutor absent en aquell moment, l'empleat encarregat de rebre avisos).

DILIGÈNCIA:

A *, el mateix dia, sent les * hores i *minuts, em persono en * i trobo a qui diu anomenar-se i ser el senyor *, a qui indico la meva condició de notari i l'objecte de la meva visita; em manifesta que senyor * (el requerit) no es troba present en aquest moment en aquest lloc i que és (empleat, familiar, persona que conviu amb el requerit o és la persona que està a càrrec de la dependència destinada a rebre documents o objectes); li lliuro, en un sobre tancat en l'anvers consta la meva identitat i direcció de la Notaria, una còpia simple-cèdula de notificació de l'Acta que precedeix, del que es fa càrrec; jo, el Notari, adverteixo al receptor que està obligat a lliurar el requeriment al seu destinatari o donar-li avís si sap on està, i l'adverteixo del dret del requerit a efectuar el pagament o a oposar-se al mateix en el termini de 20 dies laborables i també de les conseqüències si no compareix o no al·lega motius d'oposició; manifesta quedar assabentat, que s'excusa de signar i que lliurarà la documentació a l'interessat.

L'informo que es redactarà la diligència en el meu estudi amb referència a les notes preses sobre el terreny, i li adverteixo del seu dret i el de l'interessat a comparèixer en la notaria per assabentar-se del contingut de la diligència.

I no interessant altres particulars, estenc la present diligència, tal com s'ha dit, en el meu estudi segons les notes preses i a continuació del requeriment, en el seu últim foli i en el present.

I del seu contingut en DONO FE.

(3. Supòsit de no trobar ni a l'interessat ni a persona apta per al requeriment)

DILIGÈ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA