Capítols en els quals uns promesos pacten la separació de béns

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de Capitulacions entre promesos per evitar el règim de guanys del Dret comú, quan aquest seria el règim, en principi, aplicable al seu matrimoni.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
  • 1 Model
  • 2 Comentari
    • 2.1 Eficàcia dels capítols segons el Registre Civil
    • 2.2 Inscripció a España del régim dels estrangers
  • 3 Jurisprudencia citada
  • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

LA SENYORA *, major d'edat, soltera (o divorciada o vídua), veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

I SENYOR *, major d'edat, solter (o divorciat o vidu), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervenen en nom propi.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de CAPITULACIONS MATRIMONIALS i DIUEN:

I.- Que ambdós són de veïnatge civil comú. (O el que correspongui a cada part)

II.- Que han convingut contreure matrimoni entre ells i en contemplació a l'esmentat matrimoni, atorguen CAPÍTOLS MATRIMONIALS, d'acord amb els següents PACTES:

Estipulen que el seu règim de béns matrimonial serà el de la més absoluta SEPARACIÓ DE BÉNS i, per tant, cada cònjuge tindrà la lliure disposició i administració dels seus béns, qualsevol que sigui el títol adquisitiu d'aquests, sense perjudici de l'obligació de contribuir a les despeses de la família en proporció als seus respectius ingressos.

(Es poden incloure altres pactes, però, ATENCIÓ al que disposa l'art. 231.20 del Codi Civil: «1. Els pactes en previsió d'una ruptura matrimonial es poden atorgar en capítols matrimonials o en una escriptura pública. En cas que siguin avant nupcials, només són vàlids si s'atorguen abans dels trenta dies anteriors a la data de celebració del matrimoni. El notari, abans d'autoritzar l'escriptura a què fa referència l'apartat 1, ha d'informar per separat cadascun dels atorgants sobre l'abast dels canvis que es pretenen introduir amb els pactes respecte al règim legal supletori i els ha d'advertir de llur deure recíproc de proporcionar-se la informació a què fa referència l'apartat 4.- 3. Els pactes d'exclusió o limitació de drets han de tenir caràcter recíproc i precisar amb claredat els drets que limiten o als quals es renuncia»).

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i fiscals; en especial, els adverteixo de la necessària constància al Registre Civil de l'atorgament d'aquests capítols per tal que tinguin efectes davant tercers.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA