Capítols en els quals uns promesos pacten el règim de participació del dret comú

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura per la qual uns promesos, el règim primari dels quals seria el de guanys del Dret comú, pacten el règim de PARTICIPACIÓ DEL CODI CIVIL.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 En general
  • 2.2 Règim de participació del Código civil espanyol
  • 2.3 Eficàcia dels capítols segons el Registre Civil
  • 2.4 Inscripció a España del régim dels estrangers
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

LA SENYORA *, major d'edat, soltera (o divorciada o vídua), veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

I SENYOR *, major d'edat, solter (o divorciat o vidu), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervenen en nom propi.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de CAPITULACIONS MATRIMONIALS i DIUEN:

I.- Que ambdós són de veïnatge civil comú. (O el que correspongui a cada part)

II.- Que havent convingut ambdós compareixents contreure matrimoni pròximament, en contemplació a l'esmentat matrimoni, atorguen CAPÍTOLS MATRIMONIALS, d'acord amb els següents PACTES:

A.- Estipulen que el seu matrimoni, un cop celebrat, es regeixi pel règim econòmic de PARTICIPACIÓ que es regula en l'article 1411 i següents del "Código Civil" del Dret comú i altres normes d'aplicació.

II.- En conseqüència, cada cònjuge tindrà l'administració, gaudi i la lliure disposició dels béns que li pertanyin al moment de contreure matrimoni i els adquirits després per qualsevol títol; en extingir-se el règim de participació, per qualsevol de les causes legals, i, a l'efecte de concretar el crèdit que per raó de les diferències en els increments correspongui a un cònjuge enfront de l'altre, es determinaran els guanys D'ACORD AMB LES NORMES LEGALS APLICABLES.

III.- A tal fi, a continuació es formalitza inventari i valoració del patrimoni dels compareixents, els quals, donada la proximitat de la celebració del matrimoni, el prenen ja com a definitiu a l'efecte de ser considerat ja com a patrimoni inicial:

A. - Patrimoni de la senyora *.

(Detall de l'actiu i passiu, amb valoració separada, excepte quan es tracti d'estris i mobles per a la llar, que es poden valorar en conjunt, salva l'excepció que s'estimi pertinent).

B.- Patrimoni del senyor *.(Ídem)

(En el cas que en el patrimoni d'un dels promesos existeixi el previst habitatge familiar, podrà fer-se la pertinent advertència sobre els actes de disposició i gravamen de l'habitatge familiar).

IV. Els informo, jo, el Notari, de la necessària comunicació al Registre Civil.

(Es poden incloure altres pactes, però, ATENCIÓ al que disposa l'art. 231.20 del Codi Civil: «1. Els pactes en previsió d'una ruptura matrimonial es poden atorgar en capítols matrimonials o en una escriptura pública. En cas que siguin avantnupcials, només són vàlids si s'atorguen abans dels trenta dies anteriors a la data de celebració del matrimoni. El notari, abans d'autoritzar l'escriptura a què fa referència l'apartat 1, ha d'informar per separat cadascun dels atorgants sobre l'abast dels canvis que es pretenen introduir amb els pactes respecte al règim legal supletori i els ha d'advertir de llur deure recíproc de proporcionar-se la informació a què fa referència l'apartat 4.- 3. Els pactes d'exclusió o limitació de drets han de tenir caràcter recíproc i precisar amb claredat els drets que limiten o als quals es renuncia».

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i fiscals; en especial, els adverteixo de la necessària constància al Registre Civil de l'atorgament d'aquests capítols per tal que tinguin efectes davant tercers.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari En general

En els casos que el règim matrimonial aplicable, en defecte de pacte, i per aplicació de les normes...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA