Capítols en els quals uns consorts, casats en règim de separació de béns, pacten el règim de participació del dret català

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura per la qual uns consorts, casats en règim de separació de béns, pacten el règim de PARTICIPACIÓ CATALÀ. Normes Bàsiques.

 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA: és procedent indicar que cap dels articles del CCCat que literalment es transcriuen en aquest tema no ha estat modificat per la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, en vigor l'1 de gener de 2018.

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Capítols en general
  • 2.2 Eficàcia dels capítols
  • 2.3 Consorts estrangers
  • 2.4 Règim de participació del dret català
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i *, majors d'edat, veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF números * i *.

Intervenen en nom propi.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de CAPITULACIONS MATRIMONIALS I MODIFICACIÓ DEL RÈGIM ECONÒMIC DE BÉNS i DIUEN:

I.- PACTES ECONÒMICS:

I.- Que van contreure matrimoni el dia * a *, i està inscrit al Tom *, pàgina *, secció *, i en contemplació al mateix atorguen aquestes Capitulacions matrimonials.

2.- Que estan subjectes al règim econòmic de separació de béns, vigent a Catalunya i són de veïnatge civil català.

3.- Exposat el que precedeix,

ATORGUEN:

Primer.- Que els compareixents MODIFIQUEN el seu règim de béns matrimonial, pactant d'ara endavant el RÈGIM DE PARTICIPACIÓ que regula l'article 232-13 i següents del «Codi civil de Catalunya» .

En conseqüència, cada cònjuge tindrà l'administració, gaudi i la lliure disposició dels béns que després es dirà i els adquirits en el futur per qualsevol títol; en extingir-se el règim de participació, per qualsevol de les causes legals, i, a l'efecte de concretar el crèdit que per raó de les diferències en els increments correspongui a un cònjuge enfront de l'altre, es determinaran els guanys d'acord amb les normes legals aplicables.

Segon.- Per tant, continuen essent privatius els béns adquirits fins al dia d'avui, per qualsevol títol, sense desitjar extingir la comunitat sobre els béns que ara ja tenen en indivisió; per tant, en relació als béns anteriors a aquesta data, cada consort tindrà la lliure disposició i administració, sense perjudici de l'obligació de contribuir, si és procedent, a les despeses de la família.

Tercer.- PATRIMONI INICIAL A EFECTES DEL NOU RÈGIM:

Resulta del següent inventari i valoració:

a). - Patrimoni de la senyora *.

(Detall de l'actiu i passiu, amb valoració separada, excepte quan es tracti d'estris i mobles per a la llar, que es poden valorar en conjunt, salva l'excepció que s'estimi pertinent).

b).- Patrimoni del senyor *.(Ídem)

c).- Afecció a l'IBI.- Declaren que estan al corrent en el pagament de l'impost de béns immobles que afecta les finques objecte d'aquesta escriptura, i en especial el corresponent als darrers 4 anys. Jo, el Notari, d'acord amb la llei he informat de l'afecció dels immobles al pagament de la totalitat de la quota tributària en la forma legalment prevista.

ADVERTIMENT: Adverteixo els atorgants que la modificació del seu règim matrimonial ara convinguda no perjudicarà, en cap cas, els drets ja adquirits i els informo de la necessària comunicació al Registre Civil. (Malgrat que el Tribunal Suprem, en Sentència de 20 de maig de 2008, suprimeix ell darrer paràgraf de l'art. 159 del Reglament Notarial, em sembla que res no impedeix aquesta important advertència, com una més de les que el Notari està obligat i pot indicar)

II.- PACTES SUCCESSORIS, (SI ESCAU).-

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i fiscals; en especial, els adverteixo de la necessària constància al Registre Civil de l'atorgament d'aquests capítols per tal que tinguin efectes davant tercers.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA