Propietat horitzontal rústica

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura per la qual unes edificacions en terreny rústic es divideixen en entitats independents, per poder tenir titulars diferents.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 En general
  • 2.2 Estudi especial
   • 2.2.1 Vendes de parts indivises
   • 2.2.2 La propietat horitzontal com a sistema de creació de parcel·les de terreny autònomes
  • 2.3 Normativa catalana
  • 2.4 Llicències en matèria urbanística
   • 2.4.1 Codi civil català
  • 2.5 Cadastre i representació gràfica
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El senyor *, major d'edat, veí de *, amb domicili a *, exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi i és de veïnatge civil català; es regeix el seu matrimoni per la separació de béns. (o intervé en nom i representació de la companyia mercantil *; constituïda *, etc.)....

Identifico el compareixent pel seu document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura de DIVISIÓ EN PROPIETAT HORITZONTAL i EXPOSA:

I.- Que és propietari de la finca següent:

Finca rústica... **

Inscrita al tom *, llibre * de *, foli *, finca *, inscripció , Registre de la Propietat de *.

TÍTOL: Compra a *, en escriptura formalitzada el dia *, davant del notari de *, Sr. *.

Valor de la total finca, als efectes d'aquesta escriptura: * euros.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el Notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats)

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el notari en forma telemàtica.

En totes dues subopcions (a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el Notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

Jo, el Notari, procediré a indicar la manca de referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Discrepàncies: En finques que estiguin en règim de propietat horitzontal no hi ha obligació notarial de notificar la discrepància; en les altres finques si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre s'indicarà aquest fet, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa el art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària).

En realitat són molts els supòsits que cal indicar a l'escriptura: que hi hagi coincidència de superfície i veïns entre el Cadastre, el Registre i la realitat i ja consti en el Registre la coordinació gràfica o que no consti (i podrà sol·licitar-se o no); que no concordi la superfície cadastral i/o els veïns amb la realitat i el que consta en el Registre, coneixent-se o desconeixent-se com és el real, per la qual cosa en aquest últim cas no pot iniciar-se ja el procediment pertinent per obtenir l'amb concordança; si la real es coneix i coincideix amb la cadastral i hi ha una diferència de superfície inferior al 10% es pot sol·licitar la major cabuda a l'empara de l'art. 201.3 de la LH, però, si supera el 10%, haurà d'informar-se als atorgants del procediment de l'art. 201.1 de la LH (que podran iniciar seguidament o no fer-ho); si la superfície real és la registral i no la cadastral s'advertirà als interessats del procediment de rectificació previst en art. 18.2, Llei de Cadastre; finalment si la diferència de superfície és inferior al 5%, cal demanar la major cabuda i simplement es comunica al Cadastre aquesta rectificació.

II.- El senyor * divideix en règim de propietat horitzontal la finca descrita a l'apartat I, formant els següents departaments independents, que sol·licita que s'inscriguin en el Registre com a finques independents:

DEPARTAMENT NÚMERO U.- Porció de terreny que té una superfície de * metres quadrats i a l'interior del qual hi radica una casa anomenada *, de superfície *. Limita: al davant *...

Li correspon una quota de participació en relació al total valor de l'immoble de *%.

DEPARTAMENT NÚMERO DOS.- Porció de terreny que té una superfície de * metres quadrats i a l'interior del qual hi radica una casa anomenada *, de superfície *. Limita: al davant *...

Li correspon una quota de participació en relació al total valor de l'immoble de *

ELEMENTS COMUNS.- Els que regula la llei i en especial els accessos, resta del terreny (etc.)

ESTATUTS DE COMUNITAT.-

ARTICLE 1r.- La comunitat de propietaris de les entitats i dependents que integren la finca es regirà per les normes del Codi Civil de Catalunya, Llibre Cinquè i, especialment, per aquests estatuts.

ARTICLE 2n.- Els propietaris dels departaments números U i DOS podran ampliar, modificar, rehabilitar l'edificació existent o construir-hi altres edificacions i declarar separadament l'obra nova i, si fa el cas, dividir l'edifici declarat en règim de propietat horitzontal, sense que per això faci falta cap autorització o consentiment per part dels altres copropietaris del total immoble i sense alterar la quota de participació assignada actualment a aquest departament.

ARTICLE 3r.- Per a regular, en el seu dia, els detalls de convivència i utilització dels serveis i coses comunes, els copropietaris del total immoble podran fixar, dins dels límits establerts per la Llei les normes de règim interior que obligaran a tots els titulars, mentre no siguin modificades.

Llicència.-La present divisió en propietat horitzontal ha estat autoritzada per l'Ajuntament de *, segons llicència que m'exhibeix i de la qual protocol·litzo fotocòpia que testimonio.

COMUNICACIÓ AL CADASTRE:

En tractar-se d'una modificació d'entitat hipotecària, jo, el Notari, practicaré la comunicació prevista a l'art. 47 de la Llei del Cadastre.

COMUNICACIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part atorgant, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat corresponent. (Indiqueu si el presentador és el mateix Notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part atorgant, previs els oportuns advertiments, no procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat, ni a la presentació per telefax, d'acord amb el que disposa l'article 249. núm. 3 del Reglament Notarial.

OBSERVACIO FISCAL

Jo, el Notari, de conformitat amb l'art. 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, he informat de l'afecció del/s l'immoble/s al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes legals.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA