Estatuts d'una societat limitada professional amb diverses opcions d'administració

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'estatuts de societat limitada professional, (Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, modificada per Llei 25/2009 de 22 de desembre).

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
  • 1 Nota
  • 2 Model d'estatuts
  • 3 Comentari
    • 3.1 Matèries importants
    • 3.2 Especialitats de les societats professionals
  • 4 Jurisprudencia citada
  • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada d'acord amb la Ley de Sociedades de Capital i, en el seu cas, amb les modificacions fetes per les lleis posteriors; vegeu les modificacions posteriors en el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Convé mencionar per la seva actualitat:

  • La Llei 11/2018, de 28 de desembre per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat, que ha modificat de la LSC:

Articles: art. 62, art. 253, art. 262, art. 276, art. 279, art. 348.bis, art. 514, art. 529.bis, art. 529.ter i art. 540.

Model d'estatuts

ESTATUTS DE LA SOCIETAT «*».

I. DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I DURADA.

ARTICLE 1r. Denominació. La societat es denomina * SOCIETAT LIMITADA PROFESSIONAL i tindrà plena personalitat jurídica i patrimonial d'acord amb les lleis.

Es regirà pel que disposen aquests estatuts, per les disposicions de la llei 2/2007, de 15 de març, per la llei de societats de capital i per les altres disposicions que siguin d'aplicació a les societats de responsabilitat limitada.

ARTICLE 2n. Objecte. Constitueix l'únic objecte de la societat les activitats pròpies de (indicar professió o professions)*.

Les activitats enumerades hauran de ser realitzades per professionals amb el títol adequat i, si escau, prèvies les corresponents autoritzacions o llicències administratives.

Queden excloses totes aquelles activitats per l'exercici de les quals la llei exigeixi requisits especials que no quedin complerts per aquesta Societat.

Aquestes operacions podran ser realitzades per la societat, tant directament com indirectament, mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats d'objecte similar o mitjançant qualssevol altres formes admeses en dret.

A l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu ' 'Clasificación Nacional de Actividades Económicas).'

ARTICLE 3r. Durada i inici. La durada de la societat és indefinida i comença les seves operacions el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional.

ARTICLE 4t. Domicili social. El domicili social és a *.

Per acord de l'administració podrà traslladar-se dintre del territori nacional.

L'administració de la societat podrà crear, suprimir o traslladar les sucursals, agències o delegacions que el desenvolupament de l'activitat social faci necessàries o convenients, en territori nacional o a l'estranger.

ARTICLE 5è. - WEB DE LA SOCIETAT. - Conforme a l'art. 11 bis de la Llei de Societats de capital, la Junta General podrà acordar que la societat tingui una pàgina web corporativa, podent delegar en l'òrgan d'administració l'elecció de la direcció URL o lloc a la Web del web corporatiu, que un cop concretada haurà de comunicar a tots els socis. A l'òrgan d'administració de la societat li correspon la modificació, el trasllat o la supressió de la pàgina web.

II. CAPITAL SOCIAL. PARTICIPACIONS.

ARTICLE 6è. Capital social. El capital social es fixa en * euros.

L'esmentat capital social està dividit en * participacions socials, acumulables i indivisibles, de * euros de valor nominal cadascuna d'elles, numerades correlativament a partir de la unitat.

Les participacions números 1 a * han de pertànyer necessàriament a socis professionals, (atenció ha de ser la majoria del capital i dels drets de vot) en els termes que defineix l'art. 4 de la Llei 2/2007 de 15 de març de societats professionals, segons redacció donada per la llei 25/2009 de 22 de desembre. Les restants participacions no han de pertànyer necessàriament a socis professionals.

Els socis professionals tenen l'obligació prestar el seu treball professional al servei exclusiu de la societat (Cal indicar si la prestació accessòria és o no és retribuïda; si ho és, es podrà fixar una compensació, de l'estil següent: i la compensació pel seu treball consistirà en * un % dels beneficis que per a cada any la Junta General acordi repartir, - o en una quantitat mensual que acordi la junta general per a cada any,- en atenció a la dedicació del soci i el benefici que la junta estimi aporta a la societat...)

No podran ser socis professionals les persones en què concorri causa d'incompatibilitat per a l'exercici de la/es professió/ns que constitueixen l'objecte social, ni aquelles que es trobin inhabilitades per a aquest exercici en virtut de resolució judicial o corporativa.

Els socis professionals es podran separar de la societat en qualsevol moment, exercitant-se aquest dret de conformitat amb les exigències de la bona fe i sent eficaç des del moment que es notifiqui a la societat. (si la societat es constitueix per temps determinat, haurà de tenir-se en compte la disposició de l'art. 12, 2 de la Llei).

Tot soci professional podrà ser exclòs quan infringeixi greument els seus deures envers la societat o els deontològics, pertorbi el seu bon funcionament o sofreixi una incapacitat permanent per a l'exercici de l'activitat professional, i haurà de ser exclòs quan hagi estat inhabilitat per a l'exercici de l'activitat professional, sense perjudici de la seva possible continuïtat en la societat amb el caràcter de soci no professional, sempre que es mantingui el mínim de tres quartes de parts del capital entre els restants socis professionals.

No podran ser socis professionals les persones en les quals concorri causa d'incompatibilitat per a l'exercici de la professió o professions que constitueixin l'objecte social, ni aquelles que es trobin inhabilitades per a aquest exercici en virtut de resolució judicial o corporativa. Aquests requisits haurien de complir-se al llarg de tota la vida de la societat professional, constituint causa de dissolució obligatòria el seu incompliment sobrevingut, tret que la situació es regularitzi en el termini màxim de sis mesos comptats des del moment que es va produir l'incompliment. Els socis professionals únicament podran atorgar la seva representació a altres socis professionals per a actuar dintre dels òrgans socials.

ARTICLE 7è. Transmissions:

A). Voluntàries per actes inter vius.-

-. La transmissió de les participacions socials que pertanyin a un soci no professional serà lliure, per actes inter vius a títol onerós o gratuït, si es realitza en favor d'altre soci, sigui professional o no, el cònjuge o els descendents o ascendents del soci o a favor de societats pertanyents al mateix grup que el que pretén la transmissió. (Indicar qualsevol altre supòsit que es desitgi). Les altres transmissions per acte inter vius se subjectaran al que disposa la llei.

-. La condició de soci professional i, per tant, les seves participacions són intransmissible, tret que, per a cada cas, intervingui el consentiment de tots els socis professionals (és possible pactar que sigui transmissible amb l'autorització de la majoria d'ells).

B). Mortis causa.- La transmissió mortis causa de les participacions socials que pertanyin a un soci no professional serà lliure, sigui per via d'herència o llegat, si ho és a favor d'un altre soci, en favor del cònjuge, ascendent o descendent del soci.

Fora d'aquests casos, i en tot cas de transmissió mortis causa de les participacions del soci professional, els socis professionals supervivents, i, en defecte d'això, la societat, gaudiran d'un dret d'adquisició preferent de les participacions socials del soci mort, apreciades en el valor raonable que tinguessin el dia de la defunció del soci i el preu del qual es pagarà al comptat; aquest dret haurà d'exercitar-se en el termini màxim de tres mesos a contar des de la comunicació a la Societat de l'adquisició hereditària.

C). TRANSMISSIONS FORÇOSES: En cas d'adquisició en procediment judicial o administratiu d'execució, tant si es tracta de participacions de soci professional com de no professional, els socis professionals i en defecte d'això la societat, gaudiran d'un dret d'adquisició preferent, apreciades les participacions en el valor raonable que tinguessin i el preu es pagarà al comptat; aquest dret haurà d'exercitar-se en el termini màxim de tres mesos, iniciant-se el còmput del termini des del moment que el rematant o adjudicatari comuniqui l'adquisició a l'administració social.

D). NORMES COMUNES:

1.- En els casos que no operi la transmissió lliure de participacions socials, les adquireixin els socis o la societat, mancant acord sobre el valor raonable de les participacions socials o sobre la persona o persones que hagin de valorar-les i el procediment a seguir per a la seva valoració, les participacions seran valorades en els termes previstos a l'article 353 de la llei de societats de capital.

2. L'adquisició, per qualsevol títol, de participacions socials, haurà de ser comunicada per escrit a l'òrgan d'administració de la societat, indicant el nom o denominació social, nacionalitat i domicili de l'adquiridor.

3.- El règim de la transmissió de les participacions socials serà el vigent en la data que el soci hagués comunicat a la societat el propòsit de transmetre o, si escau, en la data de la defunció del soci o en la de l'adjudicació judicial o administrativa.

4. Les transmissions de participacions socials que no s'ajustin al previst en aquests estatuts, no produiran cap efecte enfront de la societat.

5.- Qualsevol canvi de socis haurà de constar en escriptura pública i serà objecte d'inscripció en el Registre Mercantil.

III. ÒRGANS SOCIALS:

ARTICLE 8è.-

A). Convocatòria:

Opció 1.- La junta general serà convocada mitjançant anunci publicat en la pàgina web de la societat quan aquesta estigui...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA