Escriptura de préstec entre familiars

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de préstec familiar, en especial a efectes fiscals.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
  • 1 Model d'escriptura
  • 2 COMENTARI
  • 3 Jurisprudencia citada
  • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

(exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi (o en nom i ...)

I de l'altra:

(exemple) Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i *, majors d'edat, * (professió o activitat), veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF números * i *.

Intervenen en nom propi.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil català. (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.).

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura de PRÉSTEC i ATORGUEN:

El senyor * reconeix haver rebut del senyor * la quantitat de * euros, durant el present any * i en concepte de préstec.

La quantitat lliurada queda identificada de la manera següent:

(Identificació de la forma, segons disposa la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal).

El present es regirà pels següents pactes:

Primer.- La quantitat prestada no meritarà interès, en atenció a la circumstància de ser familiars els atorgants.

Segon.- La quantitat prestada s'haurà de tornar en el termini màxim de * anys a comptar del dia d'avui i podrà ser amortitzada en una o més vegades a elecció del prestatari.

Tercer.- La quantitat no amortitzada dintre del termini de * anys abans estipulat produirà a favor del creditor i a comptar d'aquella data, és a dir, a partir del dia *, un interès de demora del * % anual.

Quart.- Totes les despeses d'aquesta escriptura i els seus impostos aniran a càrrec del prestatari.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la part atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA