Poder que autoritza a vendre una finca

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Poder facultant a vendre una finca.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
  • 1 Model
  • 2 Comentari
    • 2.1 Finca rústica
    • 2.2 Finca urbana
  • 3 Jurisprudencia citada
  • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per atorgar aquest Poder i DIU:

I.- Que és propietari de la següent finca:

(DESCRIPCIÓ completa de la finca:, DADES CADASTRALS I REGISTRALS, etc.).

Situació: Lliure d'arrendataris.

II.- Que dóna poder especial al SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI número *, perquè en nom i representació del senyor compareixent exerciti les següents FACULTATS:

Vendre la finca abans descrita a la persona o persones que tingui per convenient, pel preu i amb els altres pactes i condicions suspensives i resolutòries que lliurement convingui, amb la facultat de cobrar el preu al comptat, confessar haver-lo rebut o ajornar-lo, amb interessos o sense o garanties, inclosa la hipotecària que podrà cancel·lar en el seu dia, donant carta de pagament; donar al comprador o compradors la possessió de la finca (o finques venudes) i, en definitiva, atorgar els documents públics i/o privats que siguin necessaris i els complementaris de rectificació o aclariment.

Aquest Poder caducarà el dia 31 de desembre d'aquest any.

El preu màxim de venda serà * euros.

Així ho diu.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya {{leg|226012001|1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, aquesta Escriptura, advertit del seu dret a llegir-la ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari

Model de poder per vendre, normalment una finca.

Si la finca s'ha de segregar, el model s'haurà d'adequar a la situació, descrivint la finca matriu i que s'autoritza a l'apoderat a segregar i vendre o ha de ser un poder més genèric.

S'ha considerat oportú fitxar un termini de vigència, per estalviar problemes de renda, si no se sap quan es formalitza la venda; igualment, a vegades, l'autorització sense determinar el preu, fora dels casos de normal confiança, pot tenir cert risc: que la venda s'escripturi per valors superiors a la realitat; això pot semblar impossible, però no serà la primera vegada que passa; en efecte, ha estat freqüent que professionals intermediaris comprin una finca, però no l'escripturen al seu nom i demanen a l'anterior propietari un poder; atorgat aquest poder, sense limitacions, posteriorment poden vendre sense límit de preu, i aquest preu percebut per l'intermediari i no pel poderdant/venedor «oficial» podrà perjudicar aquest, ja que el preu que s'ha pagat i s'ha fet constar a la venda «oficial» suposarà, pel poderdant un superior pagament per increment de patrimoni.

Sembla convenient fer constar si la finca està o no arrendada, donada la preferència en els casos que es dirà:.

Finca rústica

Legislacions aplicables:

* a.2.1. Els arrendamenbs que es regeixin per les normes de la llei de 31 de desembre de 1980, hi ha dret de tanteig i retracte, ja que aquesta llei dóna els drets de preferent adquisició als arrendataris en qualsevol contracte diferent de la compravenda.

* a.2.2. Els arrendaments que es regeixin per la llei de 26 de Novembre de 2.003 després de la modificació per Llei 26/2005, de 30 de novembre, ja que l'esmentat dret s'atorga (excepte per als supòsits excepcionats) a tota transmissió ínter vius de finques rústiques arrendades, inclosa la donació, aportació a societat, permuta, adjudicació en pagament o qualsevol altra diferent de la compravenda, de la seva nua propietat, de porció determinada o d'una participació indivisa d'aquelles.

* a.2.3. Els arrendaments concertats a l'empara de la redacció originària de la llei de 26 de bovembre de 2003 que va entrar en vigor el 27 de maig de 2004 i va durar fins al 31 de desembre de 2005 mai hi havia tempteig ni retracte; es planteja el problema de si vigent un arrendament concertat a l'empara de la Llei del 2.003 (per haver-se pactat per més de tres anys o estar en pròrroga), ara hi ha una alienació, del tipus que sigui)m ha d'aplicar-se o no la norma de l'actual article 22 (segons redacció donada per la Llei 26/2005 que concedeix, en el cas que ens ocupa, tempteig i retracte als arrendaments que regula; pot afirmar-se que el contracte es va pactar en aquell moment, podent ser la no existència del dret de tempteig i retracte pressupost bàsic d'haver-se atorgat l'arrendament; ara bé, hem d'assenyalar que hi ha arguments en contra, com els que indica la Sentència de l'Audiència Provincial de Tarragona de 18 de desembre de 2.007, [j 1] sentència que defensa la retroactividad de la citada modificació.

En qualsevol dels casos en què hi hagi tempteig i retracte de l'arrendatari no es pot atorgar l'escriptura sense prèvia notificació, a més de la necessària notificació posterior; però pot l'arrendatari comparèixer en l'escriptura. La Resolució de la DGRN de 5 d'octubre de 2016 [j 2] afirma que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA