Poder per a disposar

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Modelo de poder per a poder disponer de béns del poderdant.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
  • 1 Model de Poder
  • 2 Comentari
    • 2.1 Facultats dispositives
  • 3 Jurisprudencia citada
  • 4 Legislación citada
Model de Poder

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per atorgar aquest Poder i DIU:

Que dóna poder al Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI número *, perquè en nom i representació del poderdant, encara que incideixi en la figura jurídica de l'autocontractació o tingui interessos iguals o contraposats, o tingui representació múltiple, exerciti les següents facultats:

1.- Administrar les finques que el senyor poderdant posseeix ara o pugui posseir en endavant, atendre la seva conservació, reparació i millora; concertar i subscriure contractes d'arrendament i masoveries; prendre i acomiadar porters, criats i altres treballadors i fixar els seus sous; consentir o prohibir subarrendaments; desnonar inquilins, precaristes i altres ocupants; consentir o acceptar traspassos de locals de negoci i cobrar els percentatges que corresponguin legalment o exercitar els drets de tempteig i retracte arrendatici; consentir les hipoteques que es constitueixin sobre els establiments mercantils situats en els locals administrats; contractar, liquidar, cobrar, pignorar i rescatar segurs; recaptar lloguers, rendes, pensions i indemnitzacions i lluïsmes, recol·lectar i vendre fruits; aprovar i signar transmissions de finques acensades per raó del domini de l'atorgant com a censualista; reclamar, cobrar i transigir crèdits de totes classes; comparèixer davant les oficines públiques de l'Estat, Generalitat i altres Comunitats Autònomes, Província o Municipi i davant Cambres de la Propietat, Fiscalies de l'Habitatge, Sindicats, Magistratures del Treball, Institut de Crèdit per a la Reconstrucció Nacional i companyies d'aigua, gas, electricitat, telèfons i qualssevol altres, presentant tota classe d'escrits, peticions i reclamacions; satisfer o impugnar contribucions, exigir obligacions i comptes aprovant-los o impugnant-los, signar saldos i liquidacions; assistir amb veu i vot a reunions de propietaris, amb dret a examinar comptes i balanços; constituir i retirar fiances i dirigir i contestar requeriments; demanar còpies notarials, certificats en els Registres i tota classe de documents oficials i en general practicar les altres gestions pròpies d'un gelós administrador amb totes les facultats inherents al càrrec segons llei o segons el costum.

2.- Comparèixer davant qualssevol autoritats, corporacions, societats, associacions, sindicats i altres entitats oficials o particulars, realitzant tota classe de gestions relacionades amb l'administració conferida, iniciant, seguint i acabant tota classe d'assumptes i expedients, especialment els referents a contribucions, impostos i arbitris sense excepció, subministraments d'aigua, gas i electricitat, assegurances d'incendis o altres relacionats amb els béns administrats subscrivint tota classe d'escrits, contractes, pòlisses i altres documents, així com requeriments, notificacions, protestes i recursos.

3.- Representar-lo davant els Jutjats i Tribunals de tots els ordres i jurisdiccions, així com davant els Jurats i sindicats en tota classe de plets i causes, civils, criminals, governatius i contenciós-administratius, per si o per mitjà de procuradors, amb facultat d'atorgar poders per a conciliar i litigar en la forma acostumada i sense límit.

4.- Operar amb la Banca privada i oficial i amb les Caixes d'Estalvi, amb el Banc d'Espanya i altres entitats de crèdit, en qualsevol localitat; i realitzar tot el que la legislació i pràctica bancària permetin. Seguir, obrir, disposar i cancel·lar en ells tota classe de comptes corrents i d'estalvi, i signar talons, xecs, ordres i altres documents; sol·licitar extractes i saldos i conformar-los o impugnar-los.

5.- Formalitzar actes de domini; declaracions d'edificació i plantacions, delimitacions, divisions, segregacions i agrupacions; atorgar transaccions, convenis arbitrals i renúncies; vendre, hipotecar, alienar i, en general, realitzar tota classe d'actes i negocis jurídics de rigorós domini i disposició, purament i condicional, amb preu confessat, ajornat o pagat al comptat de qualsevol bé moble o immoble, títols, accions i drets de tota classe; constituir societats civils i mercantils de tota classe, estipulant els pactes...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA