Poder per a comprar i hipotecar

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de poder per poder comprar i hipotecar béns de qualsevol classe.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
  • 1 Model d'escriptura
  • 2 Comentari
    • 2.1 Conflicte d'interessos
    • 2.2 Poder pes actes dispositius
    • 2.3 Manuscrit en cas d'interès variable
  • 3 Jurisprudencia citada
  • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per atorgar aquest Poder i DIU:

Que dóna poder al Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI número *, perquè en nom del poderdant, encara que incideixi en la figura jurídica de l'autocontractació o tingui interessos iguals o contraposats, o tingui representació múltiple, o concerti a més en nom del mateix apoderat, exerciti les següents facultats:

1.- Comprar béns mobles i immobles, títols, valors i especialment finques rústiques o urbanes o parts indivises de les esmentades finques i tot això pel preu pactes i condicions que lliurement concerti, podrà pagar al comptat o ajornar en tot o part el preu i constituir en garantia del preu ajornat condicions resolutòries o hipoteques.

2.- Concertar i formalitzar, en igual forma, préstecs i crèdits de qualsevol classe i oferir en garantia hipotecària o pignorativa els béns o les parts indivises dels mateixos que l'apoderat hagi adquirit en ús d'aquest Poder, amb la més àmplia llibertat de pactes, clàusules, distribució de responsabilitat entre béns hipotecats, pactes d'igualtat de rang o posposició i en general tots els actes jurídics complementaris que estimi pertinents.

3. Atorgar i signar els documents públics i privats de compravenda, hipoteques en garantia de préstecs o crèdits i altres garanties que en cada cas, a judici de l'apoderat, fossin convenients, inclosos els de rectificació, aclariment o esmena.

(Atenció)

Totes les facultats fins aquí conferides (números 1 i 2 - ambdós inclosos), encara que tinguin el caràcter d'acte dispositiu, podran exercitar-se sobre tots drets i béns mobles i immobles que pertanyen en l'actualitat al poderdant o aquest adquireixi en el futur per qualsevol títol.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya {{leg|226012001|1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, aquesta Escriptura, advertit del seu dret a llegir-la ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari

El present és un poder perquè l'apoderat pugui adquirir béns de qualsevol classe.

Conflicte d'interessos

Però la seva especialitat radica en el fet que, a més de comprar en nom del poderdant, pugui aquest ser també adquirent i hipotecant.

En efecte, el problema que es pot plantejar quan, per exemple, es dóna un poder a una persona, és si aquesta pot a més intervenir en nom propi.

L'exemple clàssic serà el poder donat al consort; si estem en un règim de guanys, el poder s'haurà de redactar en forma més concreta (exemple: dóna poder al seu espòs/a perquè pugui adquirir per a la societat conjugal.... i hipotecar,...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA