Poder per acceptar una herència

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de Poder per acceptar una herència.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Model

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per atorgar aquest Poder i DIU:

Que dóna poder al SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI número *, perquè en nom del poderdant pugui:

a).- Acceptar herències simplement o a benefici d'inventari; sol·licitar còpies de testaments o declaracions d'hereus, segons el cas; aprovar o impugnar inventaris; practicar operacions divisòries; acceptar els béns que se li adjudiquin; fer lliurament de llegats a les persones que correspongui; abonar o percebre quantitats per excés o per defecte d'adjudicació, estipular terminis i condicions; prendre possessió dels béns i inscriure'ls en el Registre de la Propietat.

b).- Amb relació als béns adquirits per herència, l'apoderat podrà practicar segregacions, agrupacions, declaracions de resta, vendre'ls en tot o en part a la persona o persones que tingui per convenient i pel preu, pactes i condicions suspensives i resolutòries que lliurement concerti, amb facultat de cobrar el preu al comptat o a terminis, amb interessos o sense i amb garanties o sense, incloent-hi la hipotecària que podrà cancel·lar quan arribi el moment, donant carta de pagament; donar al comprador o compradors la possessió de la finca o finques venudes.

c).- Signar tota mena de documents, tant públics com privats, amb relació amb les seves facultats, encara que en fer-ho tingui interessos iguals o contraposats o representi a altres interessats en la successió.

Així ho atorga.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA