Atorgament de poder general

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de poder General.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 En general
  • 2.2 Facultats dispositives
  • 2.3 Subsistència del poder en cas d'incapacitat de l'atorgant
  • 2.4 Normes del Registre Civil
  • 2.5 Situacions mentals de tota persona
  • 2.6 Solucions legals
   • 2.6.1 Dret comparat
   • 2.6.2 Sistema espanyol
   • 2.6.3 Catalunya
  • 2.7 Poder subjecte a condició
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per atorgar aquest Poder i DIU:

Que dóna poder al SENYOR *, major d'edat, , veí de *, amb domicili a * i DNI número *, encara que incideixi en la figura jurídica de l'autocontractació o tingui interessos iguals o contraposats, o tingui representació múltiple, per administrar tot el patrimoni del poderdant en el territori nacional, i en especial li atorga les següents:

FACULTATS:

a).- Administrar béns mobles i immobles; exercitar i complir, o renunciar, tota classe de drets i obligacions; rendir, exigir i aprovar o impugnar comptes; fer cobraments i pagaments per qualsevol títol i quantitat; convenir, modificar, extingir i liquidar contractes de tota mena, inclosos arrendaments i masoveries; desnonar inquilins, arrendataris, parcers, colons, porters, precaristes o altres ocupants i assistir amb veu i vot a juntes de copropietaris i consocis.

b).- Concedir, reconèixer, acceptar, prorrogar, modificar, cobrar i pagar deutes, préstecs, crèdits i lliuraments amb relació a l'Estat, Generalitat i la resta de comunitats autònomes, província, municipi, organismes autònoms, fins i tot internacionals i de la UE, i qualsevol persona pública o privada.

c).- Comprar i vendre per preu confessat, de comptat o ajornat, permutar i per qualsevol altre títol onerós alienar i adquirir béns mobles i immobles, drets reals i personals i establiments mercantils; constituir, acceptar, reconèixer, posposar, renunciar, modificar, dividir, gravar, redimir, extingir i cancel·lar, totalment o parcialment, usdefruits, servituds, censos, arrendaments inscriptibles, arrendaments financers, hipoteques, penyores, anticresi, drets d'opció, tempteig i retracte, prohibicions, condicions i tota classe de drets reals, personals i limitacions del domini; exercitar totes les facultats derivades dels drets expressats, entre elles, cobrar pensions i lluïsmes, signar per domini, autoritzar traspassos i cobrar la participació legal o convencional d'aquests; donar i acceptar béns en pagament o per pagament; atorgar transaccions i convenis arbitrals, que podrà integrar i modificar fins i tot nomenant àrbitres i deferint la qüestió a institucions arbitrals; prendre diners a préstec i atorgar cartes de pagament; contractar activament o passivament rendes, pensions i prestacions periòdiques, temporals o vitalícies, i el seu assegurament real; dissoldre comunitats i disposar les adjudicacions pertinents.

d).- Parcel·lar i urbanitzar finques; sol·licitar l'aprovació de plans parcials, polígons de nova construcció, parcel·lacions i reparcel·lacions, i acceptar-les, i, en general, intervenir en totes les actuacions previstes per la legislació urbanística i per les Ordenances Municipals; cedir terrenys a fins urbanístics; fer delimitacions i amollonaments; disposar agrupacions, agregacions, segregacions i divisions de finques; demanar immatriculacions, inscripció de rectificacions de superfície i excessos de cabuda i tota classe d'assentaments en els Registres públics; declarar obres noves i constituir el règim de propietat horitzontal i qualsevol altre tipus de comunitat de béns i drets, amb determinació de les quotes de participació i els seus estatuts i reglaments.

e).- Acceptar donacions pures, condicionals o oneroses; acceptar purament o amb els beneficis legals, renunciar i manifestar herències i llegats; practicar o aprovar particions hereditàries i de comunitats matrimonials de béns; disposar i acceptar adjudicacions de béns hereditaris i lliuraments de llegats; pagar i cobrar excessos o defectes d'adjudicació; liquidar, pagar i acceptar o renunciar legítimes i fideïcomisos, dipositar legítimes i cancel·lar les seves garanties i sol·licitar i cancel·lar l'anotació de llegats i drets hereditaris.

f).- Exercir el comerç; causar alta i sol·licitar la baixa en censos i Registres; atorgar contractes de treball, transport; contractar, modificar, rescatar, pignorar, rescindir i liquidar assegurances de totes classes, pagar les primes i percebre de les entitats asseguradores les indemnitzacions que calguin; rebre i portar la correspondència mercantil i els llibres de comerç i proveir al seu diligenciament; participar en concursos, subhastes i concurs-subhastes, formular propostes, acceptar i impugnar adjudicacions, constituir, modificar, retirar i cancel·lar les oportunes fiances i dipòsits, provisionals i definitius, i atorgar els contractes corresponents; presentar declaracions i liquidacions, sol·licitar desgravacions fiscals i devolució d'ingressos indeguts.

g).- Lliurar, endossar, acceptar, cobrar i descomptar lletres de canvi, pagarés, talons, xecs i altres documents de crèdit i gir; formular comptes de ressaca; requerir protests per falta de pagament o d'acceptació o de qualsevol altra classe; seguir, obrir, disposar i cancel·lar comptes corrents, d'estalvi i de crèdit; disposar dels seus fons i sol·licitar, aprovar o impugnar extractes i saldos; constituir, retirar i cancel·lar dipòsits; comprar, vendre, pignorar i canviar valors i cobrar els seus interessos, dividends, primes i amortitzacions; contractar crèdits personals o amb pignoració de valors amb entitats bancàries i establiments de crèdit i, en general, contractar amb Caixes Oficials, Cooperatives i Caixes d'Estalvis, establiments de crèdit i Bancs, inclòs el d'Espanya i les seves sucursals, realitzant tot allò que la legislació i pràctica bancàries permetin.

h).- Constituir, prorrogar, modificar, transformar, rescindir parcialment, dissoldre i liquidar societats civils i mercantils, associacions i cooperatives; ampliar o reduir el seu capital; aportar diners, béns i drets; subscriure obligacions, accions i participacions; renunciar al dret de subscripció preferent; acceptar canvis, conversions i amortitzacions; acceptar i desenvolupar càrrecs; fer ús del dret de separació; assistir i votar en les juntes de socis i, en general, exercitar tots els drets i complir les obligacions inherents a la qualitat de soci.

i).- Formular manifestacions, fer i contestar requeriments; promoure actes notarials i intervenir en elles.

j).- Per si mateix, o per mitjà de Procuradors o altres apoderats, podrà exercitar les següents facultats:

1.- Comparèixer i estar en judici amb facultats de poder general de representació processal segons el previngut a l'article 25 de la Llei d'Enjudiciament civil, en qualsevol classe de jurisdicció, en tots els actes processals compresos d'ordinari, tant en fase declarativa o d'instrucció, com d'execució, cautelar, actes de conciliació o jurisdicció voluntària, així com en tota mena de recursos, siguin els de caràcter ordinari siguin els extraordinaris.

2.- Així mateix, i amb caràcter especial, se'ls faculta per renunciar, transigir, desistir, aplanar-se i efectuar aquelles manifestacions que puguin comportar el sobreseïment del procés per satisfacció extra processal o mancança sobrevinguda d'objecte, tant en els termes previstos a l'art. 414 de la Llei abans citada com en tots aquells en els que pugui precisar-se de l'esmentada facultat especial.

3.- Tenir la representació i comparèixer davant de qualsevol altra Autoritat, Fiscalia, Delegació, Junta, Jurat, Autoritat Eclesiàstica, Centre, oficina o funcionari de l'Estat, Generalitat i altres comunitats autònomes, província o municipi i qualsevol de les altres entitats locals, organismes autònoms i altres entitats o Registres públics, fins i tot internacionals i en particular de la UE, i en ells instar, seguir i acabar com a actor, demandat o en qualsevol altre concepte tota mena d'expedients. Dirigir, rebre i contestar notificacions i requeriments.

4.- Intervenir en concursos de creditors, expedients de quitament i espera i altres judicis universals en els quals estigui interessat el poderdant, podent rebutjar o aprovar convenis amb els deutors, o prestant l'adhesió als mateixos en les formes admeses per les Lleis. Assistir amb veu i vot a les juntes que tinguin lloc; nomenar i acceptar càrrecs de dipositaris, síndics i administradors.

5.- Conferir, revocar i renunciar apoderaments per tot allò que s'expressa en els quatre apartats anteriors.

k).- Atorgar documents públics i privats congruents amb les facultats expressades, fins i tot complementaris...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA