Model d'instància per a la liquidació d'una assegurança de vida

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escrit dirigit a l'Oficina Liquidadora per poder percebre una assegurança de vida, sense esperar l'acceptació d'herència, que es formalitzarà posteriorment.

 
EXTRACTO GRATUITO

Model

La SENYORA *, major d'edat, ...

EXPOSA:

I. Que el seu pare (marit, etc.), *, domiciliat a *, va morir el dia *.

II. El causant va atorgar testament davant del notari de * senyor * a * , en el qual nomena hereva la seva dona, l'exponent.

III. Que es troba en tràmit la manifestació i acceptació d'herència comprensiva de tots els béns relictes pel causant, però que interessa a la sol·licitant declarar a efectes fiscals i liquidació de l'impost que és beneficiària de l'assegurança individual *, segons certificat que s'adjunta.

IV. En la seva virtut a V.I. SUPLICA:

Que se serveixi girar les liquidacions que procedeixin per l'expressada assegurança, si bé procedeix la pertinent reducció per cònjuge.

És gràcia que no dubta obtenir de V.I.

A *, a *.

Il·lm. Sr. LIQUIDADOR DE L'IMPOST DE SUCCESSIONS.


Comentari

És freqüent, per raons d'urgència, desitjar liquidar una assegurança, normalment de vida a favor d'una persona que prepara la documentació per formalitzar l'herència del causant, i la mort ha motivat el dret a la percepció de l'esmentada assegurança.

En aquest cas, hi ha deduccions per assegurança i a l'excés s'apliquen les deduccions per parentiu, la qual cosa cal tenir en compte després per a l'herència pròpiament esmentada:

Així mateix s'han de tenir en compte, en el seu cas, les disposicions transitòries de l'impost de Donacions i Successions a fi de la més gran o menor tributació; en tot cas, caldrà estar atent a la base exempta específica de les assegurances de vida.

I com en tot cas de successió, si el beneficiari té INVALIDESA s'ha de manifestar aquesta, justificar-la amb la Resolució dictada en el seu moment o amb el certificat de Benestar Social i, per tant, demanar la base exempta, que pot variar segons el grau d'invalidesa (vegeu qualsevol formulari d'herències).

Segons la Llei 19/2010 de 7 de juny, l'article 5 diu:

«Reducció per assegurances de vida. 1.- En les adquisicions per causa de mort, s'aplica una reducció del 100%, amb un límit...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA