Penyora sense desplaçament

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
  • 1 Model d'escriptura
  • 2 Comentari
    • 2.1 Penyora sense desplaçament
    • 2.2 El cas especial de penyora de crèdits
    • 2.3 Legislació especial de Catalunya
  • 3 Jurisprudencia citada
  • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

(exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi (o en nom i ...)

I de l'altra:

(exemple) Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i *, majors d'edat, * (professió o activitat), veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF números * i *.

Intervenen en nom propi.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil català. (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.).

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal.

Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de PENYORA PEÇA SENSE DESPLAÇAMENT, i amb aquesta finalitat,

EXPOSEN:

I. - El senyor * és titular de * (S'han de descriure els béns que seran objecte de penyora: veure en el comentari la multiplicitat de supòsits, admetent-se fins i tot sobre crèdits de qualsevol classe, i, en els casos que sigui procedent, s’exigeix ​​la determinació de l'immoble en què estiguin situats els béns pignorats.)

TÍTOL: Li pertanyen per *. (Exemples: ser productes de l'explotació de què és titular, per compra, per herència, etc.; en el cas de crèdits es detallarà el seu origen, títol, import, etc.))

Càrregues: Assevera que els béns descrits estan lliures de tota càrrega, gravamen o afecció.

Assegurances: (Si és el cas, s'indicaran les assegurances dels béns donats en penyora, amb expressió de la pòlissa corresponent).

II. El senyor * reconeix deure al senyor * la quantitat de * euros, per raó de * (s'indicarà el deute concret, amb detall del seu origen, documentació on consti tal com factura de la qual es pot protocol·litzar fotocòpia, una compra d'un bé amb preu ajornat en què el venedor estarà garantit amb aquest tipus de peça, etc.).

El deute ha de ser satisfeta en la forma següent: ... (en cas de venda amb preu ajornat, s'indicaran les estipulacions de la venda i la forma de pagament que es garanteix amb la penyora i si merita interessos).

III.- Exposar el que precedeix, formalitzen el ja està prèviament convingut entre ells, de conformitat a les següents ESTIPULACIONS:

Primera. - El senyor *, mitjançant l'atorgament d'aquesta escriptura, constitueix a favor del senyor *, el qual accepta, penyora sense desplaçament sobre els béns abans descrits en garantia del pagament del deute en els termes abans expressats.

Segona. - Alienació de la penyora. - La falta de pagament del deute en la data expressada (o la manca de pagament de qualsevol de les quantitats degudes a les dates indicades) faculta el creditor pot alienar la penyora i amb allò satisfer el seu crèdit, d'acord amb l'ordenat en l'art. 681 i següents de la Llei d'enjudiciament civil; a aquests efectes, la part deutora assenyala com a domicili per a requeriments i notificacions el que consta a la compareixença d'aquesta escriptura.

Tercera. Són obligacions de la part deutora (no aplicable, és lògic, si es tracta de penyora de crèdits).

a).-Conservar els béns donats en penyora i tenir-los a disposició del creditor, perquè aquest pugui, en qualsevol moment, inspeccionar-los i comprovar l'existència i estat d'aquest, previ avís amb cinc dies d'antelació.

b).- A no traslladar del lloc en què es troben els béns descrits sense consentiment del creditor.

c).- El pagament de les expenses o despeses necessàries per a la deguda conservació, reparació i administració (si escau: i recol·lecció) dels béns pignorats.

Quarta. Queda facultada la part deutora per tornar al creditor, en qualsevol moment, l'import del deute (si escau, amb els interessos meritats fins al dia de l'efectiu pagament).

Cinquena. - Totes les despeses derivades de la constitució de la garantia que per la present es formalitza i els de la carta de pagament, el seu dia, aniran a càrrec de la part deutora. Els impostos s'han de pagar per qui correspongui legalment. Els que es causin, si és el cas, per l'alienació de la peça i que legalment corresponguin a la part venedora, seran pagats per la part deutora a càrrec del preu obtingut en subhasta.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la part atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i en particular, i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentació de la documentació a liquidació dintre termini i, en general, de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte material, formal i sancionador i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

Comentari Penyora sense desplaçament

I.- NORMES GENERALS: En el dret estatal regeix la Llei de 16 de desembre de 1954, d'hipoteca mobiliària i penyora sense desplaçament, en part modificada per la Ley 41/2007 de 7 de diciembre que modifica el mercat hipotecari.

Convé recordar:

Requisit subjectiu: Capacitat per disposar.

Requisit objectiu:

Obligació que es pot garantir: qualsevol; especialment s'admet en garantia de comptes corrents de crèdit o de lletres de canvi, amb els requisits que s'estableixen als articles 153 i 154 de la Llei Hipotecària.

Béns susceptibles de penyora sense desplaçament:

A). - En relació a les explotacions agrícoles, forestals i ramaderes (Art. 52 de la Llei de 16 de desembre de 1954.)

«1. Los frutos pendientes y las cosechas esperadas dentro del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA