Contracte de fiança entre particulars en garantia de préstec

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de contracte de fiança entre particulars, en garantia d'un préstec personal formalitzat en el mateix acte o amb anterioritat. Doctrina del TS. Tema fiscal de la fiança.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Normes
  • 2.2 Temes fiscals
   • 2.2.1 Pagament per fiança atorgada en moment posterior al deute
  • 2.3 Subjecció a ITP o a IVA
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN

D'una part,(EL CREDITOR:)

El senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

D'una altra: (El deutor, si compareix)

El senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

I d'una altra: (FIADORS)

El senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

I el senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili en *. Exhibeix DNI/NIF número *.

De veïnatge civil català.

Intervenen en el seu propi nom i dret.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura de PRESTACIÓ DE FIANÇA (i si és procedent PRÉSTEC) I EXPOSEN:

Opció 1.- Préstec que es formalitza en aquest acte:

I.- El senyor * reconeix deure al senyor *, la quantitat de * euros, que del mateix rep en aquest acte i a la meva presència, (o que confessa rebuts amb anterioritat a aquest acte) en concepte de préstec mutu. (Detall de la duració, interès ordinari i de demora i la resta de pactes).

Opció 2. Préstec ja formalitzat, compareixent el deutor.

I.- El senyor * (el deutor) reconeix deure al senyor * (creditor) la quantitat de * euros que del mateix va rebre amb anterioritat, segons consta a l'escriptura autoritzada el dia *.... i de les següents característiques:

-. Import: * euros.

-. Termini * anys.

-. Condicions del préstec (detallar l'interès i la resta de condicions que el configurin).'

-. Estat actual del deute: * euros. (detall de les demores i saldo avui existent).

Opció 3.- Fiança formalitzada, sense comparèixer el deutor.

I.- El senyor * és deutor del senyor *, per raó del préstec que consta a l'escriptura autoritzada el dia *.... i de les següents característiques:

-. Import: * euros.

-. Termini * anys.

-. Condicions del préstec (detallar l'interès i la resta de condicions que el configuren).'

-. Estat actual del deute: * euros. (detall de les demores i saldo avui existent).

(Comú a les opcions):

II.- Que formalitzen el ja prèviament convingut entre ells, de conformitat a les següents:

ESTIPULACIONS:

Opció 1.- (FIADOR ÚNIC).

Primera. El senyor * es constitueix en fiador davant el senyor *, (creditor) i en conseqüència li assegura les obligacions contretes pel Sr. * (el deutor) a les quals abans s'ha fet referència.

Segona.-: El senyor * (el fiador) renuncia el benefici d'excussió.

Tercera: Les despeses d'aquesta escriptura i els impostos que la gravin aniran a càrrec del fiador.

  Opció 2.- (DIVERSOS FIADORS).

Primera. El senyor * i el senyor *, es constitueixen en fiadors solidaris davant el senyor * (creditor) i en conseqüència li asseguren les obligacions contretes per * (el deutor) a les quals abans s'ha fet referència.

Segona.- El senyor * i el senyor * (els fiadors) renuncien el benefici d'excussió i divisió.

Tercera:Les despeses d'aquesta escriptura i els impostos que la gravin aniran a càrrec dels fiadors.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la part atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i en particular, i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentació de la documentació a liquidació dintre termini i, en general, de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte material, formal i sancionador i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

Comentari

No és normal una escriptura independent de constitució de fiança, ja que normalment es presta fiança amb ocasió de la formalització de l'obligació principal, però en tot cas ha de tenir-se en compte, en relació a la fiança el següent:

Normes

1.- Que la fiança és una garantia accessòria, i per tant si l'obligació principal fos nul·la, nul·la serà la fiança; si l'obligació principal es resol i per tant és ineficaç, ineficaç serà també la fiança (per totes, la Sentència del TS de 23 novembre de 1990). [j 1]

En aquest sentit la Sentència del TS núm. 558/2008 de TS, Sala 1a, Civil, 19 de juny de 2008: [j 2]

«La extinción de la obligación principal, cualquiera que sea la causa, extingue la obligación accesoria de fianza, y el ejercicio del "ius variandi" propio de las obligaciones solidarias, que se arguye en el motivo, sólo es viable en tanto no haya sido satisfecho en su integridad el acreedor.»

Així mateix, la STS 103/2019, 19 de febrer de 2019 [j 3] afirma que és ontològicament impossible condemnar uns demandats com a fiadors o "responsables" d'un préstec que la mateixa sentència declara no provat; declarada la inexistència del préstec, amb força de cosa jutjada, mantenir la condemna dels fiadors trencaria per complet l'harmonia jurídica en privar als fiadors dels seus drets enfront del deutor, especialment dels quals els reconeixen els articles 1838, 1839 i 1843 CC, causant-los així la indefensió a què es refereix el ordinal 3r de l'art. 469.1 LEC.

2.- Que encara que la fiança sigui un contracte accessori, garanteix el deute de tal manera que els fiadors són autèntics deutors amb obligació de pagar.

3.- No s'ha de confondre la fiança que regulen els arts. 1822 i següents del Código Civil espanyol amb l'expressió fiança, que s'utilitza en altres casos (exemple fiança com a sinònim de garantia, que pot ser penyora, hipoteca, etc. o com l'obligació, si és procedent, del tutor o...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA