Demanda de procés ordinari en exercici de l’acció negatòria de servitud d'acord amb el dret català (immisions)

Autor:vLex
RESUMEN

Demanda per la qual el demandant sol•licita al jutjat que obligui al demandat a cessar amb la pertorbació i a retornar, si és possible, les coses al seu estat original.

 
EXTRACTO GRATUITO

AL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA DE …………
 

En/Na ………………., Procurador/a dels Tribunals, en nom de ……………. domiciliat a ..........., la representació de la qual acredito mitjançant l'escriptura de poder adjunta, comparec davant d'aquest Jutjat sota la direcció lletrada de …………………….

MANIFESTO

I.- Que, per mitjà de la representació esmentada, formulo demanda de judici ordinari [serà verbal si la quantia no excedeix de 6000 euros] en exercici de l’acció negatòria de servitud contra ……………………………., major d’edat i domiciliat a ………………….., carrer ……….., número……., lloc on pot ser notificat i emplaçat.

II.- Que d'acord amb la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia i de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, acompanyo com a document número …… la corresponent autoliquidació.

FETS 

1.- Que el meu mandant és propietari de la finca ……….., situada a ……… tal com resulta de la certificació extreta del Registre de la Propietat que acompanyo com a document número …… 

2.- Que el demandat és propietari de la finca situada a ……. tal com resulta de la certificació extreta del Registre de la Propietat que acompanyo com a document número …… 

3.- Que les finques identificades anteriorment disposen de plànol cadastral que adjunto com a document número …… 

En el plànol s’identifica per mitjà del color …….. els límits de la finca del meu representat, en color ……….. els límits de la finca del demandat i en color ……… la zona on s’està produint la pertorbació i immissió il·legítima per part del demandat. 

4.- Que des de fa ………... el demandat ha utilitzat el terreny del meu mandant, zona de pertorbació i immissió il·legítima (color …….),  per accedir al camí ……, sense disposar de cap títol per fer-ho. 

Acompanyo com a document número ……. fotografies i gravacions que acrediten la utilització per part del demandat de la zona propietat del meu mandant. 

5.- Que el pas per la zona objecte de la pertorbació per part del demandat ha provocat danys i perjudicis a la collita que radica al costat com es pot comprovar en les fotografies que s’acompanyen identificades com a document número ….., la collita que s’ha perdut ascendeix a la quantitat de ……… euros , 

Que aquesta part a sol·licitat un informe pericial del cost de retornar la zona afectada per la pertorbació al seu estat original, aquest ha estat realitzat pel perit ……….., número de col·legiat ………….., el qual ha establert que la mencionada...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA