Oferiment de pagament i consignació notarial

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'acta d'oferiment de pagament i consignació notarial. Dipòsit.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Nota: Seguint la línia de les actes de notorietat, i a efectes pràctics, sembla més adequat redactar dues actes: la d'un primer requeriment i després la posterior en la qual consta tot l'expedient fins a finalitzar amb la protocol·lització.

Contenido
 • 1 Model d'acta de requeriment
 • 2 ACTA SEGONA.
  • 2.1 Diligències possibles
   • 2.1.1 DILIGÈNCIA D'ACCEPTACIÓ PEL CREDITOR
   • 2.1.2 DILIGÈNCIA DE DIPÒSIT
  • 2.2 Tancament de l'acta
   • 2.2.1 DILIGÈNCIA DE RETIRADA DEL DIPÒSIT
 • 3 Comentari
  • 3.1 Acta de consignació i oferiment
  • 3.2 La seva voluntarietat
  • 3.3 Les regles
  • 3.4 Regles generals aplicables a totes les actes
   • 3.4.1 Definició
   • 3.4.2 Forma de practicar les Diligències
   • 3.4.3 La diligència
   • 3.4.4 La cèdula
   • 3.4.5 La resposta feta a la Notaria
   • 3.4.6 La còpia
  • 3.5 Eficàcia de la diligència no practicada amb el creditor
  • 3.6 Normes generals
   • 3.6.1 Interès legítim o legitimació
   • 3.6.2 No existeix unitat d'acte
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Model d'acta de requeriment

NUMERO *

A *, a *.

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *.

COMPAREIX:

El Sr.*, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI / NIF número *.

Identifico el compareixent pel Document d'Identitat ressenyat. Té, a parer meu, capacitat i legitimació per instar la present ACTA i DIU:

I. Que és deutor de la següent obligació (s'expressarà el deute, per exemple: obligació de satisfer la legítima a * amb domicili a * que estima en * euros, o un deute de * Euros per raó dels serveis prestats pel Sr. * amb DNI i domicili a *, o per l'adquisició d'un bé que està pendent de pagament, l'obligació de lliurament d'una cosa determinada segons contracte atorgat a *, el dia *, etc.)

II.- Que desitja complir la seva obligació de pagament; per això, em requereix a mi, el Notari, perquè:

1.- Em faci càrrec de (un xec per import de * euros, del qual uneixo fotocòpia a aquesta matriu, o una cosa determinada - que es pot reflectir amb una fotografia, per exemple).

2.- D'acord amb el que estableix l'art. 69 de la Llei del Notariat ofereixi el seu lliurament a l'esmentat creditor en pagament del deute expressat, mitjançant la pràctica de la pertinent diligència, indicant que el domicili en què pot ser trobat és al carrer *, número * de *, o a *...; que les raons de la seva actuació són * (que el creditor no accepta rebre la prestació, que vol deixar constància que desitja complir la seva obligació i no troba al creditor, etc.).

3.- En el cas que el creditor no es presti a rebre el lliurat pel requeridor, procediré al seu dipòsit seguint el que ordena l'esmentat art. 69 de la Llei del Notariat.

ACCEPTACIÓ

Jo, el Notari, ACCEPTO EL REQUERIMENT; inicio el dia d'avui el pertinent expedient en acta separada que, un cop enllestida, s'incorporarà al meu protocol amb el seu número corresponent.

(Si és acceptat i és possible: ) Transcorregut XX termini, jo, el Notari, procediré a la devolució a l'interessat del bé que m’ha lliurat per correu, mitjançant xec nominatiu a favor seu, per missatger, etc. o procediré a la destrucció del dipositat, cessant tota obligació).

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

ACTA SEGONA.

I.- LLOC I DATA DE protocol·lització.

En *, a *. (Guardar espai per completar aquesta data)

II.- LLOC I DATA INICI DE L'ACTA:

A *, a *,

Jo, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, amb residència a *,

'DONO FE:

A.- Que en el dia d'avui he estat requerit pel Sr.*, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI / NIF *, perquè procedeixi a l'oferiment i consignació que es dirà.

Així resulta de l'acta de requeriment autoritzada, sota la meva fe, el dia d'avui, amb el número * de protocol.

B.- Per tal de tramitar aquesta acta, FAIG CONSTAR:

B1.- Que en el requeriment s'ha indicat el següent:

I.- Que és el requeridor és deutor de la següent obligació (s'expressarà el deute, per exemple: obligació de satisfer la legítima a * amb domicili a *, o un deute de * Euros per raó dels prestats pel Sr *, amb DNI i domicili a *, o per l'adquisició d'un bé que està pendent de pagament, o l'obligació de lliurament d'una cosa determinada segons contracte atorgat a *, el dia *, etc.)

II.- Que el requeridor desitja complir la seva obligació de pagament; per això, m'ha requerit a mi, el Notari, perquè:

1.- D'acord amb el que estableix l'art. 69 de la Llei del Notariat, ofereixi i lliuri la cosa deguda a l'esmentat creditor mitjançant la pràctica de la pertinent diligència, indicant que el domicili en què pot ser trobat és a * o a *; que les raons de la seva actuació són * (que el creditor no accepta rebre la prestació, que vol deixar constància que desitja complir la seva obligació i no troba el creditor, etc.).

2.- En el cas que el creditor no es presti a rebre el lliurat pel requeridor procediré al seu dipòsit seguint el que disposa l'esmentat art. 69 de la Llei del Notariat.

B.2.- Jo, el Notari he acceptat el requeriment, (si ha estat acceptat i és possible: però he fet constar al requeridor que transcorregut XX termini, jo, el Notari, procediré a la devolució a l'interessat del bé que m’ha lliurat per correu, mitjançant xec nominatiu a favor seu, per missatger, etc. o procediré a la destrucció del dipositat, cessant tota obligació).

C) INICI DE L'ACTA: ' S'inicia així la present acta.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els altres amb els números següents en ordre correlatiu. (o anteriors en ordre correlatiu.)

I del seu contingut, DONO FE.

Diligències possibles

(Supòsit 1.- En cas de trobar l'INTERESSAT)

(Lloc i data) a * (un quart, dos quarts i * minuts, etc.) del matí (o de la tarda), em trasllado a * i trobo qui manifesta ser el Sr. *; l'indico la meva condició de Notari i l'objecte de la meva visita; li practico la notificació interessada, amb lectura íntegra del requeriment que precedeix, li lliuro i rep, a més a més, còpia simple cèdula de notificació de l'Acta que precedeix; l’adverteixo del dret genèric a tot Acta a respondre a l'acte o en el termini de dos dies laborables, així com que disposa del termini de deu dies hàbils per acceptar el pagament, (retirar la cosa deguda) o realitzar també les al·legacions que considerin oportunes, i manifesta quedar assabentat i que s'excusa de signar.

L'informo que es redactarà la diligència en el meu estudi amb referència a les notes que prenc sobre el terreny, l'adverteixo del seu dret a comparèixer a la Notaria per tal d'assabentar-se del contingut de la diligència.

I per no interessar altres particulars, redacto la present diligència al meu estudi segons les notes preses i continuació del requeriment, en el seu últim foli i en el present.

I DONO FE del seu contingut,

(Supòsit 2: no trobar el mateix requerit, però sí alguna persona al seu domicili (cònjuge, servent, empleat, etc.):'

(Lloc i data) a * (un quart, dos quarts i * minuts, etc.) del matí (o de la tarda), em trasllado a * i trobo qui manifesta ser el senyor *, (indicar la relació amb la persona a qui va dirigida la notificació); l'indico la meva condició de Notari i l'objecte de la meva visita; manifesta que el Sr. * (el requerit) no es troba present en aquest moment; li lliuro, en un sobre tancat a l'anvers del qual consta la meva identitat i l’adreça de la Notaria, còpia simple cèdula de notificació de l'acta que precedeix, de la que se'n fa càrrec; l'adverteixo de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA