Obra nova en construcció i divisió en propietat horitzontal

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura per la qual es declara una obra nova i es divideix l’edifici en propietat horitzontal

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Llicència i certificat
  • 2.2 Les garanties de l'edificació, eficiència energètica, etc
  • 2.3 Normativa catalana
  • 2.4 Doctrina de la DGRN
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

El Sr. *, major d'edat, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

De veïnatge civil català.

Intervé en nom *....

L’identifico pel seu document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal.

Teé,, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura de DECLARACIÓ D'OBRA NOVA EN CONSTRUCCIÓ I DIVISIÓ EN PROPIETAT HORITZONTAL i

EXPOSA:

I.- Que * es propietari de la següent finca:

URBANA: ....

Inscrita al tom *, llibre * de *, foli *, finca *, inscripció ª, Registre de la propietat de *.

TÍTOL: Compra a *, en escriptura formalitzada el dia *, davant del Notari de *, Sr. *.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:-

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008 [j 1] i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) [j 2] i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats:)

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el Notari, en forma telemàtica.

(En totes dues possibilitats i a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el Notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre que no siguin esmenables en l'acte de l'atorgament, s'indicarà aquest fet i, a més, que s'ha realitzat o iniciat la seva rectificació, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa l'art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària).

II. Declara el compareixent que, sobre part de la finca descrita, amb despeses a càrrec seu i per meitat, amb els permisos i llicències corresponents s'està construint el següent:

Edificació, situada a *. Es compon de *........

Valor: Es calcula que, quan les obres estiguin acabades, tindran un valor de * euros.

(Només si es obra acabada:) Identificació de la porció de sòl ocupada: la porció de terreny ocupada s'acredita mitjançant certificació del tècnic Sr. *, la firma del qual legitimo; en aquesta certificació, que deixo unida a aquesta matriu, consten les coordenades de referenciació geogràfica. (Si ja consta al cadastre: mitjançant la digitalització enviada pel Cadastre de la parcel·la cadastral.)

III.- REQUISITS LEGALS:

-. PROJECTE: L'edifici s'està construint d'acord amb el projecte de l'arquitecte Sr. *, visat pel Col·legi oficial de *, el dia *, número *.

-. LLICÈNCIA D'OBRES.

Tinc a la vista la llicència d'obres de l'ajuntament de *, de la qual incorporo fotocòpia que testimonio.

CERTIFICATS DEL TÈCNIC.-

1.- Em lliuren el certificat de l'esmentat arquitecte, la firma del qual legitimo, que acredita l'estat de la construcció i la seva descripció, certificat que deixo unit a aquesta matriu. Els atorgants manifesten que s'obliguen a realitzar la construcció d'acord amb la llicència i les seves condicions. (És una exigència de l'article 41 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost).

2.-Em lliuren i incorporo a aquesta matriu Certificació de l'Arquitecte Sr *, la firma del qual legitimo, que fa referència a l’eficiència energètica del projecte.

-. GARANTIES.-

Opcions

A.- Llicència sol·licitada abans del 5-5-00.

B.- Llicència posterior. Hi haurà assegurança.

C.-AUTO PROMOTOR INDIVIDUAL: Sense assegurança.

OPCIÓ A.- Llicència sol·licitada abans del 5-5-00.

Manifesten els compareixents que, encara que el destí principal de l'immoble sigui el d'habitatge, la llicència es va sol·licitar abans del dia 5 de maig de 2000, tal com resulta de la data que consta en la llicència exhibida i de la qual incorporo fotocòpia. Per tant, d'acord amb el que disposen les DT 1a i 4a i DA 2a i l'article 19 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre d'ordenació de l'edificació, no és exigible la constitució de garanties.

OPCIÓ B.- Llicència posterior. Hi haurà assegurança.

Manifesten els compareixents que, encara que el destí principal de l'immoble sigui el d'habitatges i que la sol·licitud sigui posterior al dia 5 de maig de 2000, en tractar-se d'una declaració d'obra en construcció, i d'acord amb la doctrina de la Direcció General, no és exigible la constitució de garantia en aquest moment; però adverteixo als compareixents que, quan estigui acabat l'edifici, en atorgar l'acta de final d'obra, s’haurà d'acreditar la constitució de l'assegurança pertinent.

OPCIÓ C.- AUTO PROMOTOR INDIVIDUAL: Sense assegurança.

Manifesten els compareixents que, encara que el destí principal de l'immoble sigui el d'habitatge, en tractar-se d'un auto promotor individual d'una única finca unifamiliar per a ús propi i de conformitat amb el que disposa la Llei 53/2002, de 30 de desembre, no és exigible ara la constitució de garanties. Adverteixo, expressament, jo, el Notari als compareixents que en el cas de venda en el termini a què es refereix l'art. 17.1 de la Llei d'ordenació de l'edificació de 5 de novembre de 1999 quedarà obligat a la contractació de la garantia pel temps que resti per completar els deu anys, tret que la part adquiridora exoneri a l'auto promotor de tal obligació i acrediti que aquest ha utilitzat l'habitatge.

IV.- El senyor compareixent, tal com actua, divideix el total finca descrita en l'apartat anterior, en RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL, formant els següents DEPARTAMENTS INDEPENDENTS:

PLANTA SOTERRANI.

DEPARTAMENT NÚMERO U.- Garatge senyalat amb el número 1 a la planta soterrani de l'immoble en terme de *. Té una superfície útil de * i limita: al davant, *.

Té una quota de participació en el total immoble de * (*%).

DEPARTAMENT NÚMERO DOS.- Garatge senyalat amb el número 2 a la planta soterrani de l'immoble *.

Té una quota de participació en el total immoble de * (*%).

PLANTA BAIXA.

DEPARTAMENT NÚMERO *. Local comercial *..

Té una quota de participació en el total immoble de * (*%).

PLANTA PRIMERA:

DEPARTAMENT NÚMERO * .Habitatge * té una superfície útil de *.

Té una quota de participació en el total immoble de * (*%).

DEPARTAMENT NUMERO *.

(Etc.)

ELEMENTS COMUNS. El sòl, vol, cementacions, parets mestres i mitgeres, cobertes, teulada, canalitzacions, desguàs, conduccions generals d'aigua i electricitat i en general, els que siguin necessaris per a l'adequat ús i gaudi de cada departament.

ESTATUTS DE COMUNITAT.

ARTICLE 1. Els departaments que integren aquesta propietat horitzontal tindran una participació en els beneficis i despeses de la comunitat en proporció a les seves respectives quotes.

ARTICLE 2.- La comunitat de propietaris de les plantes o pisos, locals i departaments que integren la finca es regirà per les normes del Codi Civil de Catalunya, Llibre Cinquè i, especialment, per aquests estatuts.

ARTICLE 3. Els propietaris del departament números * i ^ * estaran facultats per a subdividir-lo i formar entitats independents, i, en tal cas, podran efectuar les segregacions que procedeixin, havent-se de distribuir entre les entitats formades, proporcionalment a la superfície ocupada per cada una d'elles, la quota de participació assignada actualment a aquest departament. Podent realitzar tot això sense que calgui l'autorització o consentiment dels altres copropietaris del total immoble.

ARTICLE 4. En cas què dos o més departaments pertanyessin a un sol propietari, aquest tindrà la facultat de comunicar-los en sentit vertical o horitzontal, practicant a l'efecte les obertures que considerés convenients, sempre i quan les mateixes no afectin l'estructura de l'edificació.

ARTICLE 5.- Els titulars dels departaments de la planta baixa no contribuiran a les despeses de neteja, electricitat, conservació i reparació de l'escala i de l'ascensor, que seran pagats pels departaments del soterrani i plantes altes en proporció a les seves quotes.

COMUNICACIÓ AL CADASTRE:

En tractar-se d'una modificació d'entitat hipotecària, jo, el Notari, practicaré la comunicació prevista a l'art. 47 de la Llei del Cadastre.

COMUNICACIÓ AL REGISTRE DE LA...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA