Acta notarial per tal d'acreditar per notorietat el pagament d'una lletra perduda

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'acta notarial per tal d'acreditar el pagament del preu ajornat per exhibició de les lletres representatives del mateix, i poder cancel·lar la condició resolutòria expressa.

 
EXTRACTO GRATUITO

ADVERTIMENT: Conforme a l'art. 209 del Reglament notarial (redacció donada pel RD 45/2007), les actes de notorietat tenen dues fases (i, per tant, donen lloc a dos documents de protocol); diu així l'esmentat article:

«el requerimiento se formalizará mediante acta con la fecha y número de protocolo del día del requerimiento y una vez concluida la tramitación del acta se incorporará al protocolo como instrumento independiente en la fecha y bajo el número que corresponda en el momento de su terminación».

Per això, es proposen els dos models següents.

Contenido
 • 1 Model d'actes
  • 1.1 Acta primera
  • 1.2 Acta segona
  • 1.3 Diligència. Declaració de testimonis
  • 1.4 Declaració de notorietat
 • 2 Comentari
  • 2.1 En general
  • 2.2 Sistema de cancel·lació
  • 2.3 Exhibició de lletres
  • 2.4 Pagarés o lletres
  • 2.5 Fiscalitat
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model d'actes Acta primera

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, capacitat i legitimació per instar aquesta ACTA D'EXHIBICIÓ DE LLETRES I NOTORIETAT PER LA CANCEL·LACIÓ DE CONDICIÓ RESOLUTÒRIA i EXPOSA:

I.- En escriptura autoritzada el dia *, davant del notari de *, Sr. *, protocol número *, el Sr. compareixent va adquirir per compra a *, la següent finca:

URBANA: NUMERO (o rústica).....

Inscrita al tom *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

REFERÈNCIA CADASTRAL: * segons ja consta en el títol. (expressar en cas contrari la referència cadastral i el seu justificant)

II. - El preu de la compravenda es va fixar en la quantitat de * euros * i en relació a aquest preu es va pactar:

(Transcriure el pacte, exemple: «* euros que la part venedora reconeix haver rebut de la part compradora, amb anterioritat a aquest acte, íntegrament i a entera satisfacció, raó per la qual li atorga la més ferma carta de pagament d'aquesta quantitat.

La resta, o sigui * euros que s'ajornen per a ser satisfets per la part compradora de la forma següent:

-. * euros el dia *.

-. * euros el dia *.

Les quantitats ajornades queden representades per les següents lletres de canvi:

. Número.- Import.- Data de pagament, etc.

La falta de pagament de qualsevol de les quantitats ajornades donarà dret a la part venedora a la resolució d'aquesta compravenda sense més tràmit que el requeriment notarial o judicial; a aquest efecte es pacta condició resolutòria expressa, la inscripció de la qual en el Registre de la Propietat es sol·licita.

Per a la cancel·lació de la condició resolutòria pactada serà requisit suficient l'exhibició davant notari de les lletres referides que estiguin en poder de la part adquiridor o els seus successors, els quals podran ells sols sol·licitar la cancel·lació de la condició resolutòria, extrem en relació al qual dóna el seu consentiment, des d'ara, la part transmetent».

III.- Que les esmentades lletres van ser satisfetes, havent-se extraviat una, en concret la que tenia venciment *, d'import * euros.

M'exhibeix a mi, el Notari, totes les lletres referides, a excepció de la ja indicada.

Comprovo que les restants lletres estan en el seu poder, es corresponen amb les relacionades en el títol de compra i, prèvia aquesta comprovació, les retorno degudament inutilitzades.

Pel que fa a lletra que falta, indica:

-. Que la societat venedora *, i per tant, la persona que pot exercir la condició resolutòria, ha quedat DISSOLTA DE PLE DRET, segons resulta del certificat expedit pel Registrador mercantil de *.

I em requereix, a mi, el Notari, per tal que declari la notorietat d'haver estat pagada la lletra perduda.

En prova del pagament de la lletra amb el número *, ofereix les següents proves:

A).- La seva pròpia declaració, que presta, sota pena de falsedat en document públic, de què els fets exposats són certs.

B).- La testifical consistent en la declaració dels testimonis que compareixeran oportunament a la meva presència per tal d'aportar informació a la present acta.

C)-. (En el seu cas) Certificat expedit pel banc *, acreditant que en data * es va fer efectiva l'esmentada lletra quan va ser presentada al cobrament.

ACCEPTACIÓ: ACCEPTO EL REQUERIMENT que compliré en legal forma.

INICI DE L'ACTA: S'inicia així la present acta que queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu)

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la part atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

(Si escau posar en plurals)

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals; en general, i a efectes fiscals, l'adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre del termini; de les obligacions i responsabilitats tributàries que l'afecten en l'aspecte material, formal i sancionador, i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit al compareixent, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertit del seu dret a llegir-la ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA