Nomenament del tutor d'un fill menor o incapacitat

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Escriptura en la qual els pares nomenen un tutor del fill menor d'edat o incapacitat.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
  • 1 Model
  • 2 Comentari
    • 2.1 En general
  • 3 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

Els consorts, SENYOR * i SENYORA * majors d'edat, *, veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF número * i *..

Intervenen en nom propi.

Els identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal.

Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar el present NOMENAMENT DE CÀRREC TUTELAR i ATORGUEN:

Que en previsió de faltar tots dos deixant fills menors d'edat o (atès que el fill * està incapacitat o pel cas d'arribar a ser incapacitat judicialment) i d'acord amb l'article 222-5 del Llibre Segon del «Codi Civil de Catalunya relatiu a la persona i a la família», els compareixents nomenen tutor dels seus fills (o del seu fill * ) el Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI *.

En defecte de l'esmentat Sr., seran tutors els senyors següents: * i *, i en aquest cas, els nomenats hauran d'actuar en forma conjunta i, en defecte de qualsevol d'ells, actuaran els restants o restant.

Així ho diuen i atorguen.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig les reserves i advertiments legals.

He llegit als compareixents, a elecció seva, el present document, advertits del seu dret a llegir-lo ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals per tal que tinguin un adequat coneixement, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA