Nomenament de tutor pels pares d'un fill menor o incapacitat

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Escriptura en la qual els pares nomenen un Tutor del fill menor d'edat o incapacitat.

 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA: és procedent indicar que cap dels articles del CCCat. que literalment es transcriuen en aquest tema no ha estat modificat per la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, en vigor l'1 de gener de 2018.

Contenido
  • 1 Model
  • 2 Comentari
    • 2.1 En general
  • 3 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

Els consorts SENYOR * i SENYORA * majors d'edat, *, veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF número * i *.

Intervenen en nom propi.

Els identifico pel seu respectiu document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal.

Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar el present NOMENAMENT DE CÀRREC TUTELAR i ATORGUEN:

Que en previsió de faltar tots dos deixant fills menors d'edat o (atès que el fill * està incapacitat o pel cas d'arribar a ser incapacitat judicialment) i d'acord amb l'article 222-5 del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya relatiu a la persona i a la família, els compareixents nomenen tutor dels seus fills (o del seu fill * ) el Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI *.

En defecte de l'esmentat Sr., seran tutors els senyors següents: * i *, i en aquest cas, els nomenats hauran d'actuar en forma conjunta i, en defecte de qualsevol d'ells, actuaran els restants o restant.

Així ho diuen i atorguen.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i fiscals.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA