Model de testament en el qual el testador nomena hereva la seva parella estable. Hi ha legitimaris

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de testament en el qual el testador nomena hereva la seva parella estable. Hi ha legitimaris.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model
  • 1.1 Model de testament d'un home
  • 1.2 Model de testament d'una dona
 • 2 Comentari
  • 2.1 Normes generals
  • 2.2 Llegítima
  • 2.3 Matrimoni entre homosexuals
  • 2.4 Normes generals sobre la llegítima
  • 2.5 Protecció registral de la llegítima
  • 2.6 Revocació en cas de trencament de la relació conjugal o de parella
  • 2.7 El testament
  • 2.8 Revocació i testament posterior
  • 2.9 Exactitud i precisió de tot testament
  • 2.10 Testaments especials a Catalunya
 • 3 Legislación citada
 • 4 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
Model Model de testament d'un home

NÚMERO

(Lloc), a * quarts de * del matí (o de la tarda) del dia * de dos mil *.

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El senyor *, major d'edat, * (solter, vidu, divorciat, etc.), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI número *, vigent.

De veïnatge civil català.

El conec (o identifico el compareixent pel seu document nacional d'identitat); a judici meu, té aptitud mental i la capacitat legal necessària per a testar i, prèvia manifestació del seu desig, passo a redactar el present testament, seguint les seves instruccions verbals i de conformitat amb les següents CLÀUSULES:

PRIMERA: Declara que és natural de * (*), on va néixer el dia * de * de 19**; fill dels consorts * i *, (vivents); divorciat de la senyora *, únic matrimoni contret, del qual té * fills anomenats * i * (o vidu de * o simplement indica els fills que té, si és solter).

SEGONA: Assigna el llegat simple de llegítima a les persones que hi tinguin dret de conformitat amb la legislació civil catalana i especialment als seus anomenats fills o descendents d'aquests, en el seu cas.

TERCERA: Nomena i institueix hereva universal i lliure la seva convivent en parella estable, senyora *.

La substitueix per la vulgar, per al cas de premoriència i altres legals per *.

QUARTA: Revoca qualsevol altra disposició de darrera voluntat atorgada amb anterioritat a aquest testament.

Així ho atorga.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al compareixent que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del Protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de Llei, hi tinguin dret. Fetes les pertinents advertències.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.

He llegit al testador aquest testament en veu alta, després d'advertir-lo del dret a llegir-lo ell mateix, del qual no fa ús i, un cop assabentat, dóna conformitat plena al text i el firma.

Jo, el Notari, DONO FE que conec a l'atorgant (o que l'atorgant ha estat legalment identificat), que s'ha observat la unitat de l'acte, que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada del testador, que s'han observat totes les altres formalitats de la Llei i del contingut total d'aquest instrument públic, estès dos folis de paper notarial, número * i el següent (o l'anterior) en ordre correlatiu.

Model de testament d'una dona

NÚMERO

(Lloc), a * quarts de * del matí (o de la tarda) del dia * de dos mil *.

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

La senyora *, major d'edat, *(soltera, vídua, divorciada), casada, veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI número *.

De veïnatge civil català.

La conec (o identifico) la compareixent pel seu document nacional d'identitat; a judici meu, té aptitud mental i la capacitat legal necessària per a testar i, prèvia manifestació del seu desig, passo a redactar el present testament, seguint les seves instruccions verbals i de conformitat amb les següents CLÀUSULES:

PRIMERA: Declara que és natural de *, on nasqué el dia *; és filla dels consorts *; divorciada del senyor *, únic matrimoni contret, del qual té * fills anomenats * (o vídua, o simplement indica els fills que té, si és soltera).

SEGONA: Assigna el llegat de llegítima a les persones que hi tinguin dret, d'acord amb la legislació civil catalana i especialment als anomenats fills seus.

TERCERA: Nomena i institueix hereu universal i lliure el seu convivent en relació de parella estable, senyor *.

El substitueix per la vulgar, per al cas de premoriència i altre legals per *.

QUARTA: Revoca qualsevol altra disposició de darrera voluntat atorgada amb anterioritat a aquest testament.

Així ho atorga.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la compareixent que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del Protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de Llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.

He llegit a la testadora aquest testament en veu alta, després d'advertir-la del dret a llegir-lo ella mateixa, del qual no fa ús, i, un cop assabentada, dóna conformitat plena al text i el firma.

Jo, el Notari, DONO FE que conec a l'atorgant (o que l'atorgant ha estat legalment identificada), que s'ha observat la unitat de l'acte, que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de la testadora, que s'han observat totes les altres formalitats de la llei i del contingut total d'aquest instrument públic, estès dos folis de paper notarial, número * i el següent (o l'anterior) en ordre correlatiu.

Comentari

Model normal de testament d'una persona que nomena hereva la seva parella estable, havent-hi fills.

Normes generals

La Llei catalana de 10/1998 de 15 de Juliol, d'Unions estables de Parella (derogada) regulava per separat les parelles estables, siguin heterosexuals o homosexuals.

El Codi Civil, llibre quart, equipara els consorts als convivents en unió parella estable (ara es convivent en parella estable).

El Llibre Segon del Codi Civil (en vigor l'1 de gener de 2011) no estableix cap diferència entre parelles heterosexual i homosexuals.

Pot tenir la condició de parella estable el convivent casat i separat de fet, el que cal tenir present així com la norma transitòria segons la qual els temps de convivència anterior al primer de gener del 2011 serveix per a les parelles estables (ara les parelles homosexuals no han d'atorgar escriptura).

Llegítima

Pel cas d'haver-hi legitimaris, cal tenir en compte les normes més importants que es poden veure al formulari Escriptura d'herència testada a favor del consort, hi ha legitimaris.

Matrimoni entre homosexuals

La Llei 13/2005 d'1 de juliol, aplicable a tot el territori nacional, ha modificat el Codi Civil en el tema matrimonial. En conseqüència, les parelles homosexuals es podran acollir a la llei catalana de parelles o contreure matrimoni entre ells; tant el consort com el convivent en parella estable tindran els mateixos drets successoris.

Normes generals sobre la llegítima

1.- Llegítima: A Catalunya la llegítima és una quarta part de l'herència, (segons les regles de l'art. 451-5 del «Codi Civil de Catalunya» en part modificat per la llei 6/2015, del 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya, i és un dret a obtenir en la successió del causant un valor patrimonial (art. 451-1 del «Codi Civil de Catalunya» i que no grava els béns immobles en el Registre de la Propietat, al configurar-se com un simple dret de crèdit.

2.- Són legitimaris:

-. En primer lloc: tots els fills del causant, per parts iguals; els fills premorts, els desheretats justament, els declarats indignes i els absents són representats pels seus respectius descendents per estirps.

Respecte als fills adoptats del cònjuge o de la persona amb qui l'adoptant conviu en relació de parella amb caràcter estable,

«l'adoptat no és legitimari del progenitor d'origen substituït per l'adopció i, si aquest ha mort, tampoc no ho és, per dret de representació, en la successió dels ascendents d'aquest. La mateixa regla s'aplica en l'adopció d'orfes per parents dins del quart grau respecte a la successió dels ascendents de la branca familiar en què no s'ha produït l'adopció».

-. Mancant descendents que li sobrevisquin, tenen dret a la legítima els progenitors per meitat; només els pares, no els altres ascendents. No la tenen els progenitors si hi ha descendents desheretats justament o declarats indignes. Si només sobreviu un dels pares, aquest tindrà dret a tota la legítima, el mateix que si un d'ells ha estat desheretat justament o declarat indigne (art. 451-4 del Codi Civil de Catalunya).

3.- Quantia: Una quarta part del valor de l'herència, però s'ha de sumar el relictum i el donatum computable, amb la novetat que només es computen les donacions dels últims deu anys o les imputables a la llegítima qualsevol que sigui la seva data i valorant-se, en tot cas, pel valor que tingui al morir el causant, prèvia deducció de les millores i despeses extraordinàries de conservació o reparació i sumant els perjudicis ocasionats pel donatari. Es parteix del valor dels béns, amb deducció dels deutes i les despeses d'última malaltia i enterrament i com a novetat se cita deduïble les despeses de la incineració.

L'art...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA