Escriptura d'herència intestada a favor de menors havent quedat consort vidu (La llegítima dels menors)

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura d'acceptació d'herència intestada a favor del consort i els fills i estudi de la possibilitat de l'usdefruit universal; defensor judicial i conflicte de Lleis.

 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA: és procedent indicar que cap dels articles del CCCat. que literalment es transcriuen en aquest tema no ha estat modificat per la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, en vigor l'1 de gener de 2018.

ADVERTIMENTS:

 • La redacció originària de l'article del 211-2 del «Codi civil de Catalunya» deia «Commoriència. La crida a una successió o la transmissió de drets a favor d'una persona que depenen del fet que hagi sobreviscut a una altra només tenen lloc si aquella ha viscut almenys setanta-dues hores més que la persona a qui havia de sobreviure».

Però la Llei 6/2015, del 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya, (entrada en vigor el 9 de juny de 2015) diu:

«Commoriència i mort consecutiva derivada d'un mateix esdeveniment.
»1. La crida a una successió o la transmissió de drets a favor d'una persona que depenen del fet que hagi sobreviscut a una altra només tenen lloc si es prova aquesta supervivència. En cas contrari, es considera que s'han mort alhora i no hi ha successió o transmissió de drets entre aquestes persones.
»2. Sens perjudici del que estableix l'apartat 1, es considera que s'han mort alhora quan hi ha unitat de causa o de circumstància que moti-ven les defuncions i entre ambdues morts han transcorregut menys de setanta-dues hores
Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 Normes del Codi Civil
  • 2.2 Normes del Codi de Successions
  • 2.3 Defensor judicial
  • 2.4 Contractes d'assegurança de cobertura de defunció
  • 2.5 Certificat successori europeu
  • 2.6 Conflictes interregionals
  • 2.7 Reduccions i deduccions
  • 2.8 Contractes d'assegurança de cobertura de defunció
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

La senyora *, major d'edat, *, veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF *.

De veïnatge civil català.

Intervé en nom propi i a més a més com a mare i representant legal dels seus fills, *, de * anys, solter, amb el seu mateix veïnatge i domicili i DNI i *, de * anys, solter, amb el mateix veïnatge i domicili i DNI, en ús de la pàtria potestat que, per notorietat, em consta que exerceix.

Jo, el Notari, dono fe expressa de la suficiència de les facultats del representant legal el qual, a judici meu i sota la meva responsabilitat, considero que pot, en nom dels seus fills, acceptar l'herència deferida a favor d'aquells però a benefici d'inventari i formalitzar els altres actes d'aquesta escriptura, incloent-hi l'adjudicació de béns.

Identifico la compareixent pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de MANIFESTACIÓ I ACCEPTACIÓ D'HERÈNCIA i DIU:

I.- Que el senyor *, espòs de la senyora compareixent, de veïnatge civil català, va morir a *, el dia *, segons certificat de defunció expedit pel Registre Civil de *, protocol·litzat a l'Acta que es dirà.

II.- Que el Sr. * no havia atorgat testament, segons resulta del certificat del Registre General d'Actes de Darrera Voluntat, que m'exhibeixen les compareixents i consta a l'Acta de declaració d'hereus.

III.- Que mitjançant l'Acta de declaració d'hereus, formalitzada davant meu, iniciada el dia * i protocol·litzada amb el número * el dia *, han estat nomenats hereus universals i lliures del senyor *, els seus fills * i *, per iguals parts indivises, sense perjudici de l'usdefruit universal a la seva vídua, però salvant les llegítimes.

IV.- INVENTARI: Es fa constar que els béns que integren l'herència del referit causant, conforme a l'article 461-14 del Codi Civil de Catalunya, a l'efecte d'entendre's acceptada l'herència a benefici d'inventari, són els següents:

BÉNS IMMOBLES:

IMMOBLES:

A.- URBANA: DEPARTAMENT NÚMERO * (o rústica...)

Inscrita al volum *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

TÍTOL: *

Valor: * euros. REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habilitats i d'acord amb l'article 6.6 de la resolució de 28 d'abril de 2003 de la D.G. del Cadastre) i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habilitats i d'acord amb l'article 6.6 de la resolució de 28 d'abril de 2003 de la D.G. del Cadastre) i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

Subopcions:

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el notari en forma telemàtica.

En totes dues subopcions (a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

Jo, el notari, procediré a indicar la manca de referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Discrepàncies: En finques que estiguin en règim de propietat horitzontal no hi ha obligació notarial de notificar la discrepància; en les altres finques si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre s'indicarà aquest fet, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa el art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària.

En realitat són molts els supòsits que cal indicar a l'escriptura: que hi hagi coincidència de superfície i veïns entre el Cadastre, el Registre i la realitat i ja consti en el Registre la coordinació gràfica o que no consti (i podrà sol·licitar-se o no); que no concordi la superfície cadastral i/o els veïns amb la realitat i el que consta en el Registre, coneixent-se o desconeixent-se com és el real, per la qual cosa en aquest últim cas no pot iniciar-se ja el procediment pertinent per obtenir l'amb concordança; si la real es coneix i coincideix amb la cadastral i hi ha una diferència de superfície inferior al 10% es pot sol·licitar la major cabuda a l'empara de l'art. 201.3 de la LH, però, si supera el 10%, haurà d'informar-se als atorgants del procediment de l'art. 201.1 de la LH (que podran iniciar seguidament o no fer-ho); si la superfície real és la registral i no la cadastral s'advertirà als interessats del procediment de rectificació previst en art. 18.2, Llei de Cadastre; finalment si la diferència de superfície és inferior al 5%, cal demanar la major cabuda i simplement es comunica al Cadastre aquesta rectificació.)

CÀRREGUES: Tractant-se d'un acte a títol gratuït, jo, el Notari, estic dispensat de sol·licitar informació registral. Manifesten els compareixents que coneixen la situació de la finca en el Registre de la Propietat. Queden advertits que, en tot cas, prevaldrà la situació registral existent abans de la presentació en el Registre de la còpia autoritzada d'aquesta escriptura.

COMUNICACIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació dels compareixents i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica al Registre de la Propietat corresponent. (Indiqueu si el presentador és el mateix Notari, el mateix interessat o un gestor, etc.).

Possibilitat 2.- Per expressa indicació dels interessats, previs els oportuns advertiments, no procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat, ni a la presentació per tele-fax, d'acord amb el que disposa l'article 249 núm. 3 del Reglament notarial.

B.- URBANA: ...

Valor: * euros.

REFERÈNCIA CADASTRAL: *.

BÉNS MOBLES:

· Un saldo de * euros en el compte número * del banc *.

· Meitat indivisa d'un saldo de * euros, existent en la llibreta d'estalvi número ** oberta en el "BANC * SA".

Valor de la quota relicta: * euros.

.- Aixovar domèstic, de valor: * Euros.

V.- Un cop exposat el que precedeix, ATO...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA