Acta notorietat parents per la venda de béns de menor d'edat

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'Acta per tal de poder vendre béns de menors d'edat, sense autorització judicial. Consentiment dels parents.

 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA: és procedent indicar que cap dels articles del CCCat. que literalment es transcriuen en aquest tema no ha estat modificat per la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, en vigor l'1 de gener de 2018.

Contenido
 • 1 Model
  • 1.1 Acta primera. Acta de requeriment
  • 1.2 Segona acta
 • 2 Comentari
  • 2.1 Acta de requeriment previ
  • 2.2 Especialitats d'aquest tipus d'actes
 • 3 Legislación citada
Model Acta primera. Acta de requeriment

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El SENYOR *, major d'edat, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI número *.

Intervé en nom i interès propis.

El conec i considero amb la capacitat suficient i interès legítim per a aquest acte i DIU:

Que em requereix a mi, el Notari, per tal que acrediti la notorietat que, a part del requeridor, els parents més propers i de més edat del seu fill *, de * anys (nascut el dia *), solter, escolars amb el seu mateix veïnatge i domicili, i als quals fa referència l'article 461-24 del vigent Codi Civil de Catalunya, són els següents:

Per línia paterna, el seu avi/àvia, senyor/a * nascut/da el dia *, casat/da amb el senyor *, nascut el dia * i de més edat per tant que aquest, que es l'avi/àvia patern/a de l'esmentat menor.

I per línia materna, la seva àvia *, nascuda el dia *, vídua del que fou avi matern de l'esmentat menor, senyor *, que va morir el dia *.

Amb aquesta finalitat, m'ofereix les proves següents:

La seva pròpia declaració de ser cert el que ha exposat, jurant-ho sota pena de falsedat en document públic.

La testifical, consistent en la declaració dels testimonis que compareixeran a prestar la seva informació al respecte.

I la documental, exhibint-me els documents nacionals d'identitat dels senyors * i * i el certificat de Defunció del senyor *, que torno al/la requirent.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig les reserves i advertiments legals.

He llegit al compareixent, a elecció seva, la present Acta, advertit del seu dret a llegir-la ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals per tal que tingui un adequat coneixement, manifesta quedar degudament assabentat del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Segona acta

NÚMERO (no es completa fins a la conclusió de l'Acta)

I.- LLOC I DATA DE PROTOCOLITZACIÓ.

A *, a * (guardar espai per a completar aquesta data)

II.- LLOC I DATA INICI DE L'ACTA:

A *, a *

Jo, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de *, amb residència a *,

DONO FE:

Que en el dia d'avui he estat requerit pel senyor *, major d'edat, * veí de *...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA