Demanda de judici ordinari sol·licitant la detracció de la quarta falcídia per existir un excés de llegat segons el dret civil català

Autor:vLex
RESUMEN

L'hereu pot reduir els llegats ordenats pel causant quan aquests no li permetin obtenir de l'herència la quarta part de l'actiu hereditari líquid (art.427-40 CCCat.). La quarta falcídia és una figura del dret català que permet ... (ver resumen completo)

 
EXTRACTO GRATUITO

AL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA Nº ___ DE __________

D./Dª. _______________, Procurador/a dels Tribunals, en nom de D./Dª. _____________, amb núm. de DNI ___________, amb domicili per a les notificacions al carrer ____________, número ______, pis _______, comparec davant d'aquest Jutjat amb l'assistència lletrada de D./Dª. ____________,

DIC

Que, per mitjà de la representació que acredito mitjançant escriptura de poder adjunta, interposo DEMANDA DE JUDICI ORDINARI contra __________ i contra l'herència jacent ______________, i sol·licito que sigui declarat el dret de la meva mandant a detreure de l'herència la quarta falcídia corresponent, per l'import global de ____________ euros

FETS
 

[Fets que acreditin el compliment dels requisits per a detreure la quarta falcídia

PRIMER.

SEGON.

FONAMENTS DE DRET
 

I. COMPETÈNCIA I PROCEDIMENT. És competent el jutjat de primera instància al qual em dirigeixo en virtut de l'art. 249 Llei d'enjudiciament civil, l'art. 9.2 i 22.3 de la Llei orgànica del poder judicial, per ser l'objecte de la demanda d'una quantia superior a sis mil euros i perquè el darrer domicili del causant va ser en territori espanyol (o posseeixi béns immobles a Espanya). El procés s'ha d'ajustar als tràmits del judici ordinari.

II. LEGITIMACIÓ. En virtut de l'art.427-40 CCCat. i 10 de la Llei d'enjudiciament civil, l'hereu té dret a reduir els llegats si la seva ordenació no li deixa lliure la quarta part de l'actiu hereditari líquid i a retenir aquesta part en la seva propietat. El meu representat té la condició d'hereu com acredito mitjançant còpia del testament adjunt com a document número ...

III. LLEI APLICABLE. Que la llei aplicable a aquest procediment és la llei personal del causant, d'acord amb l’art. 9.8 del Codi civil. En aquest cas, el causant tenia veïnatge civil català, tal com exigeix ​​l’ art. 14.1 CC:"La subjecció al dret civil comú o a l'especial o foral es determina pel veïnatge civil".

IV. QÜESTIONS DE FONS: Tal com estableix l'art. 427-39 del CCCat, si el valor dels llegats, com és el cas, excedeix del que la persona gravada obté per causa de mort, aquesta els pot reduir o suprimir més, quan el llegat ordenat no deixa lliure la quarta part de l'actiu hereditari líquid (art.427-40 CCCat.)

Aquesta part, determina l'import de la quarta falcídia en _________ euros, calculada segons els paràmetres indicats en l'art. 427-41. Acompanyo document acreditatiu de la valoració dels béns al moment de la mort del causant...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA